67/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Laki hammasteknikon toimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan hammasteknikon toimen harjoittamisesta 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun lain (220/64) 2§ sekä

muutetaan 1§:n 1-3 momentti sekä 1 a, 3, 3 a, 4 ja 5§,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a§ 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (149/90) ja 3 a§ 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (155/90), seuraavasti:

Oikeutettu suorittamaan hammaslääkärin antamia hammasteknillisiä töitä sekä muiden toimeksiannosta suorittamaan irtohampaiden korjauksia on Suomen kansalainen, joka ammattikasvatushallituksen alaisessa oppilaitoksessa suorittamansa tutkinnon perusteella on merkitty sosiaali- ja terveyshallituksen laillistetuista hammasteknikoista pitämään luetteloon.

Se, joka on toiminut viisi vuotta hammasteknikkona ja suorittanut ammattikasvatushallituksen tätä varten järjestämät erikoiskurssit, on oikeutettu 1 momentissa sanotun lisäksi asetuksessa lähemmin määrätyissä tapauksissa itsenäisesti valmistamaan ja sovittamaan irrallisia kokoproteeseja suoraan niiden käyttäjille.

Hakemuksesta sosiaali- ja terveyshallitus voi hyväksyä myös muussa myös muussa maassa hammasteknikoksi valmistuneen Suomen kansalaisen suorittamaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ja merkittäväksi laillistetuista hammasteknikoista pidettävään luetteloon. Tarvittaessa sosiaali- ja terveyshallitus voi vaatia, että hakijan on ennen luetteloon merkitsemistä suoritettava sosiaali- ja terveyshallituksen määräämä pätevyyskoe.


1 a§

Sosiaali- ja terveyshallitus voi määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta muun pohjoismaan kansalaiselle, jolla on oikeus toimia hammasteknikkona muussa pohjoismaassa, 1§:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden toimia Ahvenanmaan maakunnassa.

Hammasteknikko on toimensa harjoittamisessa sosiaali- ja terveyshallituksen ja lääninhallituksen valvonnan alainen.

Hammasteknikko on velvollinen noudattamaan, mitä sosiaali- ja terveyshallitus voimassa olevien säännösten nojalla määrää ja antamaan sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle tilastollisia tietoja ja muita selvityksiä. Hammasteknikko on niin ikään velvollinen ilmoittamaan asuinpaikkansa ja osoitteensa sekä niiden muutokset viipymättä sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääninhallitukselle.

3 a§

Hammasteknikontoimen harjoittajan tulee toimiessaan itsenäisenä ammatinharjoittajana:

1) ilmoittaa terveyslautakunnalle toimipaikkansa; sekä

2) antaa sosiaali- ja terveyshallituksen määräysten mukaan ilmoituksia ja tietoja toiminnastaan.

Jos hammasteknikko on tuomittu vankeusrangaistukseen tai tämän lain rikkomisesta sakkoon taikka jos hammasteknikko mielisairauden taikka alkoholin tai huumausaineiden väärinkäytön vuoksi on käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoittamaan, voi sosiaali- ja terveyshallitus julistaa hänet menettäneeksi oikeuden hammasteknikon toimen harjoittamiseen joko määräajaksi tai lopullisesti.

Edellä 4§:ssä tarkoitettu sosiaali- ja terveyshallituksen päätös pannaan valituksesta huolimatta heti täytäntöön.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Hallituksen esitys 233/90
Sosiaalivaliok. miet. 44/90
Suuren valiok. miet. 227/90

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.