36/1991

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä tammikuuta 1971 annetun eläinsuojelulain (91/71) 1§:n 2 momentti, 3§:n 1 momentti, 8§:n 3 ja 4 momentti ja 10§, sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 1 momentti ja 10§ 30 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (777/85), sekä

lisätään 2§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:


Eläimen säilytyspaikan tulee olla riittävän tilava, suojaava, valoisa ja puhdas sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen. Eläimen on annettava kunnolla levätä. Asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset eläimen säilytyspaikalle, hoidolle, ruokinnalle ja muulle pitämiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.Asetuksella voidaan antaa esimerkein tarkempia säännöksiä siitä, mitä on pidettävä tarpeettoman kivun ja tuskan tuottamisena eläimelle. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös eläimen lopettamisesta ja teurastamisesta. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä eläimen lopettamisesta ja teurastamisesta.

Luonnonvaraista nisäkästä tai lintua ei saa ottaa elätettäväksi, ellei kysymyksessä ole eläimen pyydystäminen eläintarhassa pidettäväksi, eläimen tarhaaminen riistanhoidollisessa tarkoituksessa, eläimelle tilapäisesti annettava sairaanhoito tai muu hyväksyttävä tilapäinen tarve taikka tieteellinen tutkimustyö.Koiran korvien ja hännän typistäminen sekä muu yksinomaan eläimen ulkonäön muuttamista tarkoittava leikkaus on kielletty. Samoin on kielletty eläimen mykistämiseksi sen äänijänteiden katkaiseminen ja muu tätä tarkoittava toimenpide.

Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa on sanottu, saa eläinlääkäri kasvattajan pyynnöstä typistää koiran hännän, mikäli koira leikkaushetkellä on viittä vuorokautta nuorempi.


10§

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta koirien, kissojen ja muiden seura- tai harrastuseläinten kaupan pitämisestä, välittämisestä, vuokraamisesta ja kasvattamisesta sekä säilytettäväksi, hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi ottamisesta samoin kuin opetuksen antamisesta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus lääninhallitukselle.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, minkälaista toimintaa on pidettävä ammattimaisena tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätökset ovat edelleen voimassa, kunnes niistä toisin säädetään tai määrätään:

1) kanojen häkkihoidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista 18 päivänä lokakuuta 1979 annettu päätös (789/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) turkiseläintarhaukselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista 2 päivänä syyskuuta 1985 annettu päätös (757/85) ja

3) porsaiden kerroskasvatuksesta 21 päivänä tammikuuta 1987 annettu päätös (31/87).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Sen, joka lain voimaan tullessa harjoittaa 10§:ssä tarkoitettua toimintaa, josta lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan ei ole tarvinnut tehdä ilmoitusta, tulee kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta tehdä toiminnasta ilmoitus lääninhallitukselle.

Hallituksen esitys 231/90
Talousvaliok. miet. 12/90
Suuren valiok. miet. 202/90

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.