34/1991

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 1§:n 2 momentti, 10§:n 2 momentti, 11§:n 4 momentti, 23§, 27§:n 3 momentti sekä 45-47, 48 ja 49§ sekä 64§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10§:n 2 momentti 23 päivänä elokuuta 1971 annetussa laissa (669/71), 11§:n 4 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (897/80), 45, 46 ja 48§ osittain muutettuina 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla lailla (309/87) ja 49§ osittain muutettuna mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla, sekä

lisätään 26 d§:ään, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (442/84), uusi 4 momentti, lakiin uusi 40 a ja 40 b§ sekä niiden edelle uusi väliotsikko sekä 64§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetulla lailla (648/74), uusi 2-5 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

1 luku

Tekijänoikeuden kohde ja sisällys


Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

10§

Valokuvan ja integroidun piirin piirimallin oikeussuojasta säädetään erikseen.

2 luku

Tekijänoikeuden rajoitukset

11§

Tietokoneohjelmasta saa 1 momentin nojalla valmistaa tietokoneella luettavassa muodossa olevan kappaleen edellyttäen, että ohjelma on julkaistu. Tämän pykälän säännökset eivät koske rakennusteoksen valmistamista.

23§

Kun kirjallinen teos tai sävellysteos on julkaistu, saa kappaleita, jotka julkaiseminen käsittää, levittää edelleen sekä näyttää julkisesti.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske kirjallisen teoksen tai sävellysteoksen kappaleen saattamista yleisön saataviin vuokraamalla tai siihen verrattavalla oikeustoimella eikä tietokoneella luettavassa muodossa olevan tietokoneohjelman kappaleen saattamista yleisön saataviin lainaamalla.

2 a luku

Korvaus teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön

26 d §

Tulliviranomainen saa luovuttaa laitteen maahantuojalle ainoastaan, jos maahantuoja osoittaa maksaneensa maksun järjestölle tai antaneensa järjestölle sen hyväksymän vakuuden maksun suorittamisesta. Järjestö voi antaa määräajaksi tai toistaiseksi suostumuksensa laitteen luovutukselle ennen maksun suorittamista tai vakuuden asettamista, jos on perusteltua aihetta olettaa, että maahantuoja suorittaa maksun asianmukaisesti. Järjestö voi peruuttaa suostumuksen, jos maahantuoja laiminlyö maksun suorittamisen tai 2 momentissa tarkoitettujen tietojen antamisen.

3 luku

Tekijänoikeuden siirtyminen

27§

Tekijänoikeuden luovutuksesta eräissä tapauksissa säädetään 30-40 sekä 40 a ja 40 b§:ssä. Mainittuja säännöksiä on kuitenkin sovellettava vain, jollei toisin ole sovittu.

Tietokoneohjelmat
40 a§

Tietokoneohjelman käyttöoikeuden luovutus käsittää oikeuden valmistaa ohjelmasta sen käyttämisen ja säilyttämisen edellyttämät kappaleet. Käyttöoikeuden luovutus käsittää myös oikeuden tehdä ohjelmaan käytön edellyttämät muutokset. Sellaisia kappaleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, eikä niitä saa myöskään käyttää sen jälkeen, kun ohjelman käyttöoikeus on lakannut.

40 b§

Jos tietokoneohjelma ja siihen välittömästi liittyvä teos on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä, tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy työnantajalle. Sama koskee vastaavasti myös virkasuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta.

Edellä 1 momentissa olevia säännöksiä ei sovelleta sotilasopetuslaitoksia lukuunottamatta korkeakoulun opetus- tai tutkimustyössä toimivan tekijän luomaan tietokoneohjelmaan eikä siihen välittömästi liittyvään teokseen.

5 luku

Eräät tekijänoikeutta lähellä olevat oikeudet

45§

Kirjallisen tai taiteellisen teoksen esitystä ei esittävän taiteilijan suostumuksetta saa:

1)ottaa äänilevylle, ääni- tai kuvanauhalle, filmille tai muulle laitteelle, jonka avulla esitys voidaan toisintaa; eikä

2)saattaa yleisön saataviin radion tai television välityksellä taikka suoraan siirtämällä.

Edellä 1 momentissa mainitulle laitteelle otettua esitystä ei taiteilijan suostumuksetta saa siirtää toiselle laitteelle ennen kuin 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona esitys otettiin laitteelle.

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laitteelle ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 3§:ssä, 6-8§:ssä, 11§:n 1-3 momentissa, 12§:n 2 momentissa, 14§:n 1 momentissa, 17, 20, 21 ja 21 a§:ssä, 22§:n 1 momentissa, 22 a, 22 b, 26, 26 a-26 h§:ssä, 27§:n 1 ja 2 momentissa sekä 28, 29, 41 ja 42§:ssä on säädetty.

46§

Äänilevyä tai muuta laitetta, jolle ääni on otettu, ei valmistajan suostumuksetta saa jäljentää ennen kuin 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona laitteelle ottaminen tapahtui. Jäljentämisenä pidetään myös äänen siirtämistä toiselle laitteelle.

Menettelyyn, johon 1 momentin mukaan vaaditaan valmistajan suostumus, on vastaavasti sovellettava, mitä 6-8§:ssä, 11§:n 1-3 momentissa, 12§:n 2 momentissa, 14§:n 1 momentissa, 17, 21 ja 21 a§:ssä, 22§:n 1 momentissa, 26 a-26 h§:ssä, 27§:n 1 ja 2 momentissa sekä 29§:ssä on säädetty.

47§

Jos 46§:ssä tarkoitettua laitetta pykälässä mainittuna aikana käytetään radio- tai televisiolähetyksessä tai ansiotarkoituksessa tapahtuvassa muussa julkisessa esityksessä, on valmistajalle sekä esittävälle taiteilijalle, jonka esitys on otettu laitteelle, suoritettava korvaus. Jos eri taiteilijoita on osallistunut esitykseen, he voivat vain yhdessä toteuttaa oikeutensa. Esittävä taiteilija ja valmistaja voivat toteuttaa oikeutensa vain esittämällä vaatimuksensa samanaikaisesti. Milloin oikeus toteutetaan lukuisia suomalaisia esittäviä taiteilijoita tai valmistajia edustavan järjestön välityksellä, esittävän taiteilijan tai valmistajan oikeus korvaukseen on kuitenkin rauennut, jollei sitä koskevaa vaatimusta ole todistettavasti esitetty järjestölle kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana käyttäminen tapahtui.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on vastaavasti sovellettava 14§:n 1 momentin, 20 ja 21§:n, 27§:n 1 ja 2 momentin sekä 29§:n samoin kuin esittävän taiteilijan oikeuden osalta myös 26§:n 2 momentin sekä 28, 41 ja 42§:n säännöksiä.

Mitä tässä pykälässä on säädetty, ei koske laitetta, johon on otettu elokuvateos.

48§

Radio- tai televisiolähetystä ei lähettäjäyrityksen suostumuksetta saa lähettää edelleen tai ottaa laitteelle, jonka avulla se voidaan toisintaa. Ilman suostumusta ei televisiolähetystä myöskään saa toisintaa tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy maksua vastaan.

Laitteelle otettua lähetystä ei lähettäjäyrityksen suostumuksetta saa siirtää toiselle laitteelle eikä lähettää uudelleen ennen kuin 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona lähettäminen tapahtui.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on vastaavasti sovellettava, mitä 6-8§:ssä, 11§:n 1-3 momentissa, 14§:n 1 momentissa, 20, 21 ja 21 a§:ssä, 22§:n 1 momentissa, 27§:n 1 ja 2 momentissa sekä 29§:ssä on säädetty. Lisäksi lähetyksen johtoja pitkin tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 22 a ja 22 b§:ssä on säädetty.

49§

Luetteloa, taulukkoa, ohjelmaa ja muuta sellaista työtä, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, ei valmistajan suostumuksetta saa jäljentää, ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona työ julkaistiin. Suoja-aika päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun 15 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona työ valmistui.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työhön on vastaavasti sovellettava, mitä 9§:ssä, 11§:n 1 ja 2 momentissa, 11 a, 12 ja 14§:ssä, 17§:n 1 momentissa sekä 24 ja 40 b§:ssä on säädetty. Jos sellainen työ tai sen osa on tekijänoikeuden kohteena, voidaan siihen oikeuteen nojata.

8 luku

Lain sovellettavuus

64§

Edellä 45§:ssä olevia säännöksiä sovelletaan Suomessa tapahtuvaan esitykseen, Suomessa laitteelle otettuun esitykseen sekä esittävän taiteilijan esitykseen, jos taiteilija on Suomen kansalainen tai jos hänellä on vakinainen asuinpaikka Suomessa.

Edellä 46§:ssä olevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin laitteisiin, joille on otettu ääntä.

Edellä 47§:ssä olevia säännöksiä sovelletaan Suomessa tapahtuvaan radio- ja televisiolähetykseen ja Suomessa ansiotarkoituksessa tapahtuvaan muuhun julkiseen esittämiseen, jos lähetyksessä tai esityksessä käytetään:

1)46§:ssä tarkoitettua laitetta, jonka ääni on otettu laitteelle Suomessa; tai

2)muuta 46§:ssä tarkoitettua laitetta, jos laitteen valmistaja on Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö tai jos hänen vakinainen asuinpaikkansa on Suomessa.

Edellä 47 a§:ssä olevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin radio- ja televisiolähetyksiin ja Suomessa tapahtuvaan edelleen lähettämiseen, jos kysymyksessä on 3 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu laite.

Edellä 48§:ssä olevia säännöksiä sovelletaan:

1)Suomessa tapahtuvaan radio- ja televisiolähetykseen; sekä

2)muualla tapahtuvaan radio- ja televisiolähetykseen, jos lähettäjä on Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö tai jos hänen vakinainen asuinpaikkansa on Suomessa.Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan tietokoneohjelmaan, joka on luotu tämän lain tultua voimaan. Tietokoneohjelmaan, joka on luotu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan edelleen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Esittävän taiteilijan kirjallisen tai taiteellisen teoksen esitys, laite, jolle ääni on otettu, sekä radio- tai televisiolähetys, joka on tallennettu tai lähetetty 1 päivän syyskuuta 1961 jälkeen, on suojattu siten kuin tässä laissa säädetään.

Joka on ryhtynyt toimenpiteisiin sellaisen esityksen, äänitteen tai radio- tai televisiolähetyksen, jonka suoja on lakannut ennen tämän lain voimaantuloa, käyttämiseksi tekijänoikeuslain 45, 46 tai 48§:ssä tarkoitetulla tavalla, saa 3 momentin säännösten estämättä käyttää mainittua suoritusta kahden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona tämä laki tuli voimaan.

Jos tämän lain voimaan tullessa suojaa nauttivan tekijänoikeuslain 49§:ssä tarkoitetun työn valmistamisvuoden päättymisestä on kulunut 15 vuotta, suoja lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 161/90
Toisen lakivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 278/90

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.