1388/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 12 luvun otsikko sekä

lisätään lakiin uusi 5 a§, 51§:ään uusi 4 momentti ja 53§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 a §

Virka voidaan perustaa määräajaksi, jos virkaa varten tarvittavat varat on lahjoitettu valtiolle. Tarkemmat säännökset viran perustamisesta määräajaksi annetaan asetuksella.

Määräajaksi perustettu virka lakkaa, kun se määräaika, joksi virka on perustettu, on kulunut loppuun, jollei virkaa 6§:n 4 momentin nojalla ole lakkautettu sitä ennen. Virkaan nimitetään tai siirretään siksi ajaksi, joksi virka on perustettu, jollei 6§:n 3 momentista muuta johdu.

12 luku

Eroraha, toistuva korvaus ja koulutustuki

51 §

Virkasuhteen jatkuessa suoritetaan virkamiehelle henkilökohtaista tukea omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Koulutustuesta on voimassa, mitä 53, 55 ja 56 §:ssä säädetään erorahasta. Koulutustuen suuruuden määrää valtioneuvosto.

53 §

Oppilaitos on velvollinen pyynnöstä antamaan valtiokonttorille maksutta erorahaa koskevan hakemuksen ratkaisemiseksi ja etuuksien suorittamiseksi tarvittavat tiedot.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 189/90
Sivistysvaliok. miet. 14/90
Suuren valiok. miet. 206/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.