1367/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain >(602/84) 3§:n 3 momentti, 5§:n 2 momentti, 10§:n 2 momentti ja 29 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 3 momentti ja 29§:n 1 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (98/90), sekä

lisätään 4§:ään uusi 2 momentti, 5§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä helmikuuta 1987 ja 20 päivänä tammikuuta 1989 annetuilla laeilla (226/87 ja 69/89) sekä mainitulla 9 päivänä helmikuuta 1990 annetulla lailla, uusi 5 ja 6 momentti, 2 lukuun uusi 7 a ja 9 a§ ja 47§:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Toimeenpanoelimet

Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto antaa työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä, joista säädetään 4§:ssä, 5§:n 1 momentin 3, 8 ja 10 kohdassa sekä 2, 5 ja 6 momentissa, 7-11§:ssä ja 13§:n 2 momentissa, sosiaalivakuutustoimikuntaa ja työttömyyskassaa sitovan lausunnon siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Työvoimatoimikunnan tai työvoimatoimiston tulee työttömyyskassan tai sosiaalivakuutustoimikunnan pyynnöstä täydentää lausuntoaan viipymättä.

4 §
Oikeus työttömyyspäivärahaan

Työttömyysturvan saajan on säilyttääkseen oikeutensa työttömyysturvaan ilmoittauduttava työvoimatoimistolle sen määräämällä tavalla.

5 §
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset

Henkilö ei ole 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla työmarkkinoiden käytettävissä, jos hän itse asettaa sellaisia rajoituksia, jotka estävät tarjotun työn vastaanottamisen työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin ehdoin tai tarjottuun hänelle soveltuvaan koulutukseen osallistumisen. Henkilölle on varattava kohtuullinen aika lastenhoidon, kulkemisen ja muiden vastaavien mahdollisten esteiden poistamiseen.


Henkilön katsotaan työllistyvän 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla omassa, puolisonsa tai vanhempiensa yrityksessä, jos hänen työmääränsä yrityksessä tai omassa työssä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Yrityksenä pidetään myös maatalousyritystä.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuksi päätoimiseksi opiskeluksi katsotaan opiskelu silloin, kun se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle. Päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan myöskään opiskelun loma-aikana.

7 a §
Pätevä syy työn vastaanottamisesta kieltäytymiseen

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjottua työtä silloin, kun työstä maksettava palkka ja hänelle mahdollisesti maksettava työttömyyspäiväraha työmatka- ja muiden työn vastaanottamisen aiheuttamien kustannusten vähentämisen jälkeen jää pienemmäksi kuin hänelle maksettava työttömyyspäiväraha.

Iltalukiossa tai päivälukion iltalinjalla tahi ammatillisen oppilaitoksen iltakurssilla opiskelevalla henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä muusta kuin päivätyöstä, jos sen vastaanottaminen aiheuttaisi opiskelun keskeyttämisen.

Henkilöllä on pätevä syy kieltäytyä ottamasta vastaan työtä työssäkäyntialueensa ulkopuolelta, jos sitä hänen kielitaitonsa huomioon ottaen on pidettävä kohtuuttomana.

Henkilö voi kieltäytyä tarjotusta työstä työttömyyspäivärahaoikeutta menettämättä myös muusta kuin edellä 1-3 momentissa tarkoitetuista syistä, jos se on pätevyydeltään verrattavissa näihin.

9 a §
Pätevä syy työstä eroamiseen

Henkilöllä on pätevä syy erota työstä työsopimuslain (320/70) 43§:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa.

Jos henkilö on ottanut vastaan sellaista työtä, jota ei voida pitää hänen ammattitaitonsa huomioon ottaen hänelle sopivana, hänellä on pätevä syy erota sanotusta työstä sinä aikana, jona hän olisi ollut oikeutettu päivärahaoikeuttaan menettämättä kieltäytymään ottamasta vastaan sanottua työtä.

Henkilöllä on oikeus erota työstä päivärahaoikeuttaan menettämättä myös muusta kuin edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta syystä, jos se on pätevyydeltään verrattavissa näihin.

10 §
Työssäkäyntialue

Edellä 7§:n 4 ja 5 momentin soveltaminen edellyttää, että työssäkäyntialueen ulkopuolella olevaan työpaikkaan ei ole sopivaa työvoimaa saatavissa siltä työssäkäyntialueelta, jolla avoin työpaikka sijaitsee.

29 §
Oikeus saada eräitä tietoja

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesäätiö, työttömyyskassa sekä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettu koulutuspalvelujen tuottaja ovat velvolliset pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle, työvoimatoimikunnalle, sosiaalivakuutustoimikunnalle, työttömyyskassalle ja työttömyysturva-asiamiehelle sekä tässä laissa tarkoitetuille muutoksenhakuviranomaisille maksutta työttömyyspäivärahan hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden ratkaisemisessa tai työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettujen opintososiaalisten etuuksien myöntämisessä ja maksamisessa tarvittavia tietoja sekä asianomaiselle hakijalle maksutta häntä itseään koskevat tiedot, jollei yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) säännöksistä muuta johdu.


47 §
Asetuksenantovaltuutus

Asetuksella säädetään:

1) 7§:n 2 momentissa tarkoitetusta ammattitaidon edellyttämästä työkokemuksesta;

2) 7§:n 5 momentissa tarkoitetuista sopivan asunnon kohtuullisista ehdoista;

3) 7§:n 5 momentissa tarkoitetusta painavasta henkilökohtaisesta syystä;

4) 10§:n 2 momentissa tarkoitetusta sopivan työvoiman saatavissa olon selvittämisestä; sekä

5) 13§:n 2 momentissa tarkoitetusta työmarkkinoilla olosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 256/90
Sosiaalivaliok. miet. 54/90
Suuren valiok. miet. 266/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.