1366/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 27§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (227/87), sekä

muutetaan 1§:n 1 momentti, 23§, 24§:n 2 momentti, 25§:n otsikko ja 2 momentti sekä 30§:n otsikko ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1§:n 1 momentti, 23§, 24§:n 2 momentti, 25§:n 2 momentti ja 30§:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1008/84), seuraavasti:

1 §
Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun ansioturvan ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaisen ansiotuen sekä siihen liittyvien muiden opintososiaalisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen.


23 §
Kassan varojen käyttäminen

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain perusteella maksettavien työttömyyspäivärahojen, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisten ansiotukien ja muiden opintososiaalisten etuuksien sekä tarpeellisten hallintokulujen suorittamiseen.

24 §
Oikeus valtionosuuteen

Valtionosuus kohdistuu kassan maksamiin työttömyyspäivärahoihin, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisten ansiotukien ansio-osiin ja hallintokuluihin. Ansiotuen ansio-osaan kohdistuva valtionosuus maksetaan 1 momentissa mainitusta edellytyksestä huolimatta aina täysimääräisenä.

25 §
Valtionosuus päivärahoista ja ansiotuen ansio-osista

Valtionosuus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen ansiotuen ansio-osaan on 48 prosenttia.

30 §
Keskuskassan osuus päivärahoista ja ansiotuen ansio-osista

Keskuskassan tukimaksu työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen ansiotuen ansio-osaan on 47 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 153/90
Sosiaalivaliok. miet. 40/90
Suuren valiok. miet. 193/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.