1365/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 14§:n 1, 3 ja 4 momentti, 19§:n 1 momentti, 21 §:n 2 momentti, 22§:n 1 momentti, 24§ ja 26§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 14§:n 1 ja 4 momentti sekä 26§:n 3 momentti 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87), 19§:n 1 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (98/90), 21§:n 2 momentti 20 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (69/89) ja 22§:n 1 momentti 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (535/90), seuraavasti:

14 §
Peruspäivärahan tarveharkinta

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon henkilön omat tulot kokonaan ja hänen puolisonsa tulot 280 markkaa ylittävältä osalta kuukaudessa lukuun ottamatta lapsilisää, lasten kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskorotusta, asumistukea, sotilasavustusta, sotilasvammalain (404/48) mukaista elinkorkoa ja täydennyskorkoa, rintamasotilaseläkelain (119/77) mukaista rintamasotilaseläkettä, perhe-eläkelain (38/69) mukaista lisäosaa, sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toimeentulotukea sekä vian, vamman tai haitan perusteella maksettavaa erityisten kustannusten korvausta.


Jäljempänä 22§:n 1 momentissa ja 24§:ssä tarkoitetun täysimääräisen peruspäivärahan kuukautta kohti lasketusta määrästä vähennetään huoltovelvollisella 75 prosenttia siitä 1 ja 2 momentin mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylittää 5 150 markkaa kuukaudessa. Yksinäisellä henkilöllä vähennetään vastaavasti 75 prosenttia siitä 1 ja 2 momentin mukaisesti määrätystä tulojen osasta, joka ylittää kaksi kolmasosaa huoltovelvollisen edellä mainitusta tulorajasta. Yksinäisen henkilön tuloraja korotetaan lähimpään kymmeneen markkaan.

Huoltovelvollisen 3 momentissa tarkoitettua tulorajaa korotetaan 590 markalla jokaisen huollettavan alle 18-vuotiaan lapsen osalta.


19 §
Osa-aikatyön vastaanottaminen

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aikatyötä tai kun työntekijän työsuhde on työsopimuslain 39 a§:n mukaisesti muutettu osa-aikaiseksi, hänellä on oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä osasta, joka ylittää 700 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.


21 §
Sivutyö

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan sivutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huomioon siten, että päiväraha ja 75 prosenttia palkka- tai muun työtulon siitä osasta, joka ylittää 700 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta perusturvassa henkilön täysimääräisen peruspäivärahan määrään tai ansioturvassa määrään, joka hänelle ansioon suhteutettuna päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.


22 §
Peruspäivärahan suuruus

Peruspäivärahan täysi määrä on 108 markkaa päivältä.


24 §
Lapsikorotus

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 22 markkaa, kahdesta lapsesta yhteensä 32 markkaa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 41 markkaa.

26 §
Päivärahakauden kesto

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana maksettavasta enimmäismäärästä, voidaan henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä, maksaa ansioon suhteutettua päivärahaa lisäksi enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991, kuitenkin siten, että 22§:n 1 momentti tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Tämän lain 14§:n 1, 3 ja 4 momentissa, 19§:n 1 momentissa, 21§:n 2 momentissa, 22§:n 1 momentissa ja 24§:ssä säädetyt markkamäärät vastaavat vuoden 1990 ensimmäisen neljänneksen tasoa.

Jos 60 vuotta täyttänyt henkilö tämän lain voimaan tullessa saa 26§:n 3 momentissa tarkoitettuja 500 päivän enimmäisajan lisäksi maksettavia lisäpäiviä, maksetaan hänelle sanottuja lisäpäiviä enintään 400 päivältä.

Hallituksen esitys 153/90
Sosiaalivaliok. miet. 40/90
Suuren valiok. miet. 193/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.