1333/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10§:n Todistusta koskevan nimikkeen 1 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), ja

muutetaan 4§:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä, 10§:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 2, 3 ja 4 kohta, 15§, 30§:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 47§:n 1 momentti, 51§:n 1 momentti, 54 ja 57 a§ sekä 88§:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetussa laissa (657/90), 10§:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 2 ja 4 kohta mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa ja 3 kohta muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla sekä 26 päivänä toukokuuta 1989 ja 15 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla (501/89 ja 1110/89), 15§ 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (419/80), 30§:n 1 momentin 3 ja 4 kohta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (165/90), 47§:n 1 momentti 19 päivänä tammikuuta 1990 annetussa laissa (50/90), 51§:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (976/87), 54§ ja 88§:n 3 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (585/87) sekä 57 a§ 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (467/84), seuraavasti:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, maaseutupiirit, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsähallituksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristöpiirit, kalastuspiirien kalastustoimistot ja merenkulkupiirit.


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 3-5 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 1 200 markkaa;


3) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeistä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvopaperinvälitysliikkeen tai sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoittamiseen:

a) talletuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osakeyhtiön perustamiseen sekä kiinnitysluottopankin muuttamiseen liikepankiksi 220 000 markkaa;

b) arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 43 000 markkaa;

c) rahastoyhtiön perustamiseen 22 000 markkaa;

d) kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin perustamiseen Suomessa 22 000 markkaa ja talletuspankin sivukonttorin tai arvopaperinvälitysliikkeen toimipaikan perustamiseen ulkomaille 37 000 markkaa;

e) ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin perustamiseen Suomessa 37 000 markkaa;

f) talletuspankille tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin sekä arvopaperinvälitysliikkeelle sijoittaa ulkomaisen arvopaperinvälitystoimintaa harjoittavan yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 12 000 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava leimaveroa 730 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 56 000 markkaa ja vakuutusliikettä koskevan toimiluvan laajentamiseen tai jatkamiseen 28 000 markkaa;


15 §

Edellä 14§:ssä säädetystä leimaverosta ovat vapaat:

asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asiakirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut säädetyllä leimalla varustettu;

asiakirjan kaksoiskappale;

ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaamisesta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja kalastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista varten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja maataloudellista koneosuuskuntaa koskeva rekisteri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustuskassarekisteriin;

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukaisesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeuden siirtämisestä on hylätty; sekä

vekseli, joka on maksettava Suomen ulkopuolella, asianmukaisesti leimalla varustetun vekselin kaksoiskappale ja rahalaitoksen asettama maksujen välitykseen tarkoitettu oma vekseli; samoin kuin

talletuspankkien, kiinnitysluottopankkien, hypoteekkiyhdistysten, luotto-osakeyhtiöiden, arvopaperinvälitysliikkeiden, vakuutuslaitosten ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttoreiden toistensa maksettaviksi asettamat vekselit.

30 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maaseutuelinkeinolain (1295/90), porotalouslain (161/90), luontaiselinkeinolain (610/84) tai kolttalain (611/84) mukaisiin tarkoituksiin;

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen hankkimista varten on saanut maaseutuelinkeinolain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain tai kolttalain mukaisen maanosto- tai sisarosuuslainan;


47 §

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, talletuspankille, kiinnitysluottopankille, hypoteekkiyhdistykselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, arvopaperinvälitysliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta seuraavin määrin:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,5 prosenttia.


51 §

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista tai rahastoista annetaan laina taikka joka kunnalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspankille, luotto-osakeyhtiölle, kiinnitysluottopankille, hypoteekkiyhdistykselle tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille annetaan lainasta, joka on myönnetty valtion varoista tai rahastoista saaduista varoista. Myös sellaista lainaa koskeva saamistodiste on leimaverosta vapaa, jonka osuuspankki antaa osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpankki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille tai liikepankki, Postipankki Oy tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastolle. Niin ikään ovat leimaverosta vapaat saamistodisteet, jotka koskevat kansaneläkelaitoksen varoista asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, maaseutuelinkeinolain mukaan myönnettyjä lainoja, opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja.


54 §

Arvopapereilla tarkoitetaan tässä luvussa osakkeita, niiden väliaikaistodistuksia ja muita osuustodistuksia taloudellisissa yhteisöissä, sijoitusrahastolain mukaisia osuustodistuksia, säästöpankkien kantarahastotodistuksia ja osuuspankkien sijoitusosuustodistuksia sekä näiden väliaikaistodistuksia ja sellaisia osakeyhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin antamia velka- tai muita saamistodisteita, joissa korko on määrätty riippuvaksi yhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin vuosivoiton, ylijäämän tai osingon suuruudesta taikka jotka oikeuttavat osallisuuteen vuosivoitosta tai ylijäämästä. Arvopapereiksi katsotaan myös osakkeiden tai mainitunlaisten saamistodisteiden merkintäoikeudesta annetut todistukset ja tällaista oikeutta koskevat luovutuskirjat.

57 a §

Muiden arvopapereiden kuin asunto-osakeyhtiön osakkeiden, asunto-osuuskunnan osuuksien, kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ja kiinteistöosuuskunnan osuuksien luovutus on leimaverosta vapaa, jos kumpikaan sopimuspuoli ei tulo- ja varallisuusverolain mukaan ole Suomessa yleisesti verovelvollinen. Leimavero on kuitenkin suoritettava, jos sopimuspuolet tai jompikumpi sopimuspuolista on ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori.

88 §

Mitä edellä on säädetty osake- tai osuustodistuksen siirron merkitsemisestä ja hallituksen vastuusta siirron johdosta suoritettavasta leimaverosta, koskee myös sijoitusrahastolain mukaisen sijoitusrahaston osuustodistusta ja sanotun lain mukaisen rahastoyhtiön hallitusta sekä säästöpankkien kantarahastotodistusta ja pankin hallitusta samoin kuin osuuspankkien sijoitusosuustodistusta ja pankin johtokuntaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Sen estämättä, mitä 30§:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa ja 51§:n 1 momentissa on säädetty, on maatilalain (188/77) tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin tapahtunut luovutus tai luovutus vastaanottajalle, joka on saanut näiden mukaisen maanosto- tai sisarosuuslainan, sekä maatilalain tai asutuslainsäädännön mukaan annettua lainaa koskeva saamistodiste leimaverosta vapaa lainhuutoa haettaessa ja saamistodistetta annettaessa tai kiinnitystä haettaessa myös lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 244/90
Valtiovarainvaliok. miet. 82/90
Suuren valiok. miet. 263/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.