1323/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 12§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (36/87), seuraavasti:

12 §

Jos vuosityöansio 11§:n ja tämän pykälän mukaisesti laskettuna on pienempi kuin tapaturmavakuutuslain 16§:n 6 momentissa säädetty markkamäärä, käytetään vuosityöansiona sanottua määrää. Tätä momenttia ei kuitenkaan sovelleta, jos työvahinko on sattunut aikana, jolta maatalousyrittäjällä on oikeus saada maatalousyrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaista eläkettä taikka sellaista rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain (13/82) mukaista eläkettä, joka perustuu maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettuun yrittäjätoimintaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 209/90
Sosiaalivaliok. miet. 45/90
Suuren valiok. miet. 228/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.