1320/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 4 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä 7 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (13/82) 4 a§, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1058/82), seuraavasti:

4 a §

Varhaiseläkettä ei myönnetä sellaiselle rintamaveteraanille, joka saa lain, asetuksen tai valtioneuvoston päätöksen taikka julkisen eläkesäännön perusteella työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan johdosta myönnettävää työttömyyseläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä taikka maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä, eikä sellaiselle rintamaveteraanille, joka saa tai jolla on oikeus saada lain, asetuksen tai valtioneuvoston päätöksen perusteella työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan johdosta myönnettävää vanhuuseläkettä, kuitenkin siten, että jos rintamaveteraanin eläkkeistä osa maksetaan vanhuuseläkkeenä ennen 65 vuoden ikää, tällainen eläke ei estä varhaiseläkkeen myöntämistä. Mitä tässä pykälässä on säädetty, koskee myös rintamaveteraania, joka saa edellä tarkoitettuja eläkkeitä vastaavaa muuta eläkettä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 209/90
Sosiaalivaliok. miet. 45/90
Suuren valiok. miet. 228/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.