1312/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetun lain (570/84) 14 ja 14 a§ sekä 34§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 14§ 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1258/89), 14 a§ muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1302/88) sekä 34§:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1086/85), sekä

muutetaan 15§:n 1 momentti, 16§:n 1 momentti, 17§:n 1 momentti, 19§, 21§:n 3 momentti, 23§:n 1 momentti, 25§:n 1 momentti, 26§:n 1 momentti ja 34§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16§:n 1 momentti, 21§:n 3 momentti ja 34§:n 1 momentti mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa, 17§:n 1 momentti mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa, 19§ 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1323/87) ja 25§:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, seuraavasti:

15 §

Tuotantokiintiö voidaan 13§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa siirtää, vahvistaa ja korottaa vain luonnolliselle henkilölle, kuolinpesälle ja luonnollisten henkilöiden perustamalle maidontuotantoa harjoittavalle yhtymälle.


16 §

Tuotantokiintiö voidaan 13§:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vahvistaa vastaamaan suuruudeltaan enintään niin monen lypsylehmän tuotantoa, että maatilalta on mahdollisuus saada vähintään puolet niiden tarvitsemasta rehusta. Tuotantokiintiötä ei saa tällöin vahvistaa 30 lypsylehmän lukumäärää suurempaa maitolitramäärää vastaavaksi. Valtioneuvoston määräämistä erityisistä syistä voidaan kuitenkin sallia poikkeaminen tämän lain rehuomavaraisuutta koskevista säännöksistä, jos sitä on kohtuusnäkökohdat huomioon ottaen pidettävä tarpeellisena. Päätöksen rehuomavaraisuussäännöksistä poikkeamisesta tekee maatilahallitus.


17 §

Tuotantokiintiö voidaan 13§:n 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vahvistaa koskemaan vain sellaista maidontuotantoa, jota harjoitetaan pääasiassa luonnollisen henkilön ja hänen perheensä työllä maatilalla, jolla henkilö asuu.


19 §

Tuotantokiintiön vahvistaa 13§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa hakemuksesta maaseutupiiri.

21 §

Mikäli 1 momentissa tarkoitettu maidontuottaja tai tilan uusi omistaja taikka haltija aloittaa maidontuotannon uudelleen kiintiön lakkauttamisen jälkeen, voidaan hänelle, mikäli 12§:n säännöksistä ei muuta johdu, hakemuksesta vahvistaa uusi, enintään entisen suuruinen tuotantokiintiö viiden vuoden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin tuotantokiintiön lakkauttamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.


23 §

Milloin maidontuottaja ei enää täytä 13§:n nojalla tapahtuvaa tuotantokiintiön vahvistamisen tai korottamisen edellytyksenä 17§:n mukaan ollutta työn käyttöä tai tilalla asumista koskevaa edellytystä, on maaseutupiirin, jollei kysymys ole tilapäisestä vieraan työvoiman käytöstä tai tilapäisestä poissaolosta, määrättävä tuotantokiintiö lakanneeksi tai tarkistettava se sellaiseksi, mikä se muutoin olisi ollut.


25 §

Maaseutupiirin ja maatilahallituksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.


26 §

Tässä laissa tarkoitettujen toimenpiteiden valmistelua ja seurantaa varten valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on:

1) seurata tuotantokiintiöiden suuruutta ja jakautumista;

2) tehdä ehdotuksia 20§:ssä tarkoitetusta tuotantokiintiöiden tarkistamisesta ja tarkistamisen perusteista;

3) antaa tarvittaessa lausuntoja tämän lain täytäntöönpanoa koskevista soveltamisohjeista ja muista periaatteellisesti tärkeistä kysymyksistä; sekä

4) tehdä tarvittaessa ehdotuksia maidon tuotantokiintiöiden määräytymisjärjestelmän kehittämisestä.


34 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja sen mukaisia kiintiöitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1991 saakka. Tällä lailla kumotaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annettuun lakiin (1080/81) sisältyvät lypsykarjataloutta koskevat säännökset. Lypsykarjatalouden harjoittamista tai laajentamista koskevat lupahakemukset, jotka ovat vireillä tämän lain voimaan tullessa, on käsiteltävä kuitenkin loppuun mainitun lain säännösten mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Ennen tämän lain voimaantuloa jätetyt hakemukset ja niistä tehdyt valitukset käsitellään aikaisempien säännösten mukaisesti. Vuoden 1990 maidontuotantoon sovellettuja tuotantokiintiöitä sovelletaan ilman eri toimenpiteitä myös vuonna 1991.

Hallituksen esitys 149/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 207/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.