1310/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/83) 1§:n 1 momentti, 2§:n 1 momentin 1 kohta sekä 4 ja 5§ sekä

lisätään 1§:än uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheutuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä johtuneet kustannukset voidaan korvata valtion varoista sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Korvausten suorittamista varten otetaan valtion tulo- ja menoarvioon vuosittain 5 miljoonan markan suuruinen siirtomääräraha.


2 §

Korvausta voidaan maksaa vahingosta, joka on aiheutunut:

1) kasvaville, korjuuvaiheessa oleville tai korjatuille puutarhatuotteille, mikäli vahinkoa ei voida korvata satovahinkolain (530/75) mukaisesti, tai korjatulle sadolle,


4 §

Korvauksen saamiseksi vahinkoa kärsineen on tehtävä maatilahallituksen määräämän ajan kuluessa korvaushakemus sen kunnan maatalouslautakunnalle, jossa vahingoittunut kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee taikka jos on kysymys maatilalle tai sillä olevalle irtaimistolle sattuneesta vahingosta, sen kunnan maatalouslautakunnalle, jossa maatilan talouskeskus sijaitsee.

Hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisen tulvavahinkojen arvioinnin suorittaa 1 momentissa tarkoitettu maatalouslautakunta. Tulvan poikkeuksellisuuden selvittämisessä ja vahinkojen arvioinnissa maatalouslautakunnalla on oikeus tarpeen mukaan saada asiantuntija-apua asianomaiselta vesi- ja ympäristöpiiriltä ja metsälautakunnalta sekä rakennuslautakunnalta ja muilta kunnan viranomaisilta. Maatilahallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tulvavahinkojen arviointiperusteista.

5 §

Korvauksen myöntämisestä päättää ja korvauksen maksaa maatalouslautakunta sen jälkeen, kun maatilahallitus on todennut, että kysymyksessä on tässä laissa tarkoitettujen vahinkojen korvaaminen, ja osoittanut tarvittavat varat maatalouslautakunnan käytettäväksi. Maatilahallitus päättää, huomioon ottaen käytettävissä olevat määrärahat, korvattavien vahinkojen ja kustannusten määrät sekä 6§:n säännökset, mikä osuus tulvan aiheuttamien 2§:ssä tarkoitettujen vahinkojen ja kustannusten määristä korvataan, jolloin korvattava osuus voi eriluonteisten vahinkojen ja kustannusten osalta olla erilainen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1991.

Hallituksen esitys 230/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 22/90
Suuren valiok. miet. 218/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.