1300/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,

muutetaan oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (391/78) 3§:n 1 momentti, 2 momentin 2 ja 3 kohta ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 2 momentin 2 ja 3 kohta 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (554/80), näin kuuluviksi:

3 §
Luvan myöntämisen edellytykset

Maanhankintalupa voidaan evätä, jos maa on sopivasti käytettävissä maaseutuelinkeinolain (1295/90) mukaan maatilojen koon suurentamiseen ja se voidaan maatilatalouden kehittämisrahaston vuotuisessa käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa lunastaa valtiolle tässä laissa edellytetyllä tavalla.

Maanhankintalupa on 1 momentin estämättä myönnettävä,


2) kun on kysymys maaseutuelinkeinolain 17§:n 1 momentissa tarkoitetusta lisäalueen hankkimisesta tulevalle tilanpidonjatkajalle;

3) kun ostajana on henkilö, joka on hankkinut maan käyttääkseen sitä itse maatalouden tai metsätalouden harjoittamiseen pää- tai sivuammattinaan, eikä kauppa, milloin kysymys on yksinomaan metsämaan ostamisesta, ilmeisesti haittaa maaseutuelinkeinolaissa tarkoitettujen maatilojen lisämaan saantia; tai


Siitä, milloin maan on katsottava olevan 1 momentissa tarkoitetulla tavoin sopivasti käytettävissä maatilojen koon suurentamiseen ja milloin se on katsottava hankituksi 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi lisäalueeksi, säädetään tarkemmin asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 145/90
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 210/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.