1258/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Verohallituksen päätös puun ostajan ilmoittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 45§:n 1 ja 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (719/90) ja 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1035/78), määrännyt:

1 §

Puun ostajan tulee toimittaa verotuslain 45§:n 1 momentin 2 kohdassa mainittu luettelo puutavaran hankintamyyjistä vuosittain helmikuun kuluessa siihen verotoimistoon, jonka alueella myyjän kiinteistö sijaitsee. Luettelossa ilmoitetaan edellisenä vuonna tehtyjen puutavaran hankintakauppojen ja käteiskauppojen myyjät. Luettelo voidaan toimittaa myös puun ostajien järjestön välityksellä. Luettelon tiedot annetaan verohallituksen vahvistamalla verolomakkeella n:o VEROH 3173 a tai muulla vastaavat tiedot sisältävällä lomakkeella tahi tietovälineellä.

Puutavaran hankintamyyjien luettelossa annetaan kunnittain seuraavat tiedot: puutavaran alkuperäisen hankintamyyjän nimi, osoite, henkilö/ly-tunnus sekä kiinteistötunnus tai kylännimi, tilannimi ja rekisterinumero. Lisäksi luetteloon merkitään puun ostajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

2 §

Puun ostajien tai niiden järjestöjen tulee ilmoittaa Metsäntutkimuslaitokselle puolivuosittain verotuslain 45§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut puun keskihinnat ja niitä vastaavat puumäärät ostamistaan puutavaralajeista. Puun keskihintojen ja puumäärien ilmoittamisvelvollisuus koskee puun ostajia, jotka ovat ostaneet elinkeinotoimintansa käyttöön tai energian tuotantoon puuta metsän omistajilta tai haltijoilta pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla. Puun keskihintojen ja puumäärien ilmoittamisvelvollisuus ei koske yksityiskäyttöön tai maatalouskäyttöön puuta ostavia.

Puun keskihinnat ja puumäärät ilmoitetaan kauppatavoittain, puutavaralajeittain, kunnittain ja kantohinta-alueittain. Ilmoitettava keskihinta on puutavaralajin kaikkien kauppojen kauppahintojen aritmeettinen keskiarvo. Ilmoituksessa selvitetään myös keskihinnan laskennassa käytetty kauppojen lukumäärä.

Metsähallituksen hankintakaupalla ostetun puutavaran hintoja ja määriä ei sisällytetä ilmoituksiin.

Jos puun ostajien järjestö tekee puun keskihintaa ja puumääriä koskevat ilmoitukset puun ostajien puolesta, järjestön tulee ilmoituksessa selvittää erikseen kunkin ostajan tiedot.

Puunkeskihinnat ja puumäärät tulee ilmoittaa puolivuosittain helmikuun 15 ja elokuun 15 päivään mennessä. Helmikuun 15 päivään mennessä annettavan ilmoituksen tulee perustettua edellisen vuoden toisen puoliskon kauppoihin ja elokuun 15 päivään mennessä annettavan ilmoituksen kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon kauppoihin.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Edellä 1§:ssä tarkoitetut tiedot tulee antaa ensimmäisen kerran vuonna 1991 tehdyistä hankintakaupoista ja käteiskaupoista. Edellä 2§:ssä tarkoitetut tiedot tulee antaa ensimmäisen kerran 1 päivänä heinäkuuta 1990 alkaneelta puolivuotiskaudelta.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen 14 päivänä helmikuuta 1980 antama päätös verotuslain 45§:n 1 momentin 2 kohdassa säädetystä ilmoittamisvelvollisuudesta (213/80).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Lasse Lovén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.