1249/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 1991

Eduskunta on 20 päivänä joulukuuta 1990 hyväksynyt seuraavan tulo- ja menoarvion vuodelle 1991:

TULOT

Osasto 11 mk
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 133 946 200 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 43 245 000 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 41 600 000 000
02. Korkotulojen lähdevero 600 000 000
03. Perintö- ja lahjavero 815 000 000
04. Arpajaisvero 230 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 54 850 000 000
01. Liikevaihtovero 52 900 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 1 660 000 000
03. Apteekkimaksut 290 000 000
06. Tuonnin perusteella kaunettavat verot ja maksut 2 735 000 000
01. Tuontitulli 1 490 000 000
02. Tuontimaksut 120 000 000
09. Tasausvero 1 125 000 000
08. Valmisteverot 19 394 000 000
01. Tupakkavero 3 325 000 000
02. Makeisvero 170 000 000
03. Olutvero 2 610 000 000
04. Alkoholijuomavero 5 000 000 000
05. Virvoitusjuomavero 150 000 000
06. Elintarviketuotteiden valmistevero 250 000 000
07. Polttoainevero 6 715 000 000
08. Ravintorasvavero 300 000 000
09. Sokerivero 262 000 000
11. Lannoitevero 260 000 000
12. Fosforilannoitevero 80 000 000
14. Rehujen rasva- ja valkuaisvero 272 000 000
10. Muut verot 11 355 000 000
01. Leimavero 4 730 000 000
02. Luottovero 530 000 000
03. Auto- ja moottoripyörävero 5 285 000 000
04. Moottoriajoneuvovero 810 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 2 367 200 000
01. Oy Alko Ab:n ylijäämä 1 830 000 000
02. Lästimaksut 3 200 000
04. Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut 480 000 000
07. Maidon kiintiömaksu, peltoalaperusteinen vientikustannusmaksu ja pellonraivausmaksu 28 000 000
08. Öljyjätemaksu 25 000 000
09. Muut verotulot 1 000 000
Osasto 12 mk
12. SEKALAISET TULOT 15 530 569 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 17 700 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 17 700 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 353 100 000
01. Tuomioistuintulot 155 000 000
31. Haastetiedoksiannoista kertyvät tulot 10 000 000
47. Ulosottomaksut 46 000 000
50. Vankeinhoitolaitoksen tulot 139 100 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 000 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 225 985 000
05. Lääninhallitusten suoritteista kertyvät tulot 25 000 000
06. Väestökirjanpidon tulot 38 500 000
62. Tulot poliisin maksullisesta palvelutoiminnasta 23 285 000
64. Ulosotto- ja tiedoksiantotoimen maksutulot 104 000 000
90. Rajavartiolaitoksen tulot 17 200 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 000 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 204 900 000
14. Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta 16 300 000
20. Tulot puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynnistä ja vuokrauksesta 8 000 000
21. Metsätaloustoiminnan tulot 19 000 000
27. Vuokratulot 54 600 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 107 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 056 959 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 4 770 000 000
23. Valtion työterveyshuollon tulot 50 000 000
24. Tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden vakuutusmaksuosuus 9 300 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 400 000 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 108 000 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 60 000 000
39. Henkilöstöruokailun tulot 6 500 000
49. Tullilaitoksen tulot 35 000 000
50. Suomen rahapajan tulot 147 100 000
52. Tilastokeskuksen tulot 25 893 000
54. Pankkitarkastusviraston tulot 21 166 000
60. Rakennushallinnon sekalaiset tulot 114 000 000
61. Rakennushallinnon maksullisen palvelutoiminnan tulot 24 000 000
70. Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen tulot 11 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 275 000 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 3 156 899 000
06. Valtion audiovisuaalisen keskuksen tulot 2 300 000
10. Korkeakoulujen tulot 661 166 000
39. Valtion opintotukikeskuksen tulot 25 510 000
42. Eräiden valtion oppilaitosten tulot 8 210 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 14 000 000
51. Lastentarhanopettajaopistojen tulot 8 860 000
55. Vammaisten lasten koulujen tulot 16 270 000
60. Valtion ja eräiden muiden ammatillisten oppilaitosten tulot 919 000 000
61. Koulutilojen ja metsien tulot 80 000 000
83. Arkistolaitoksen tulot 1 153 000
84. Museoviraston tulot 5 500 000
85. Suomenlinnan tulot 5 200 000
91. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 1 302 000 000
92. Valtion taidemuseon tulot 2 580 000
95. Suomen elokuva-arkiston tulot 1 450 000
96. Tulot elokuvien tarkastuksesta 700 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 103 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 474 266 000
08. Maatilahallinnon tulot 42 850 000
14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen tulot 2 346 000
30. Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta 51 000 000
32. Kasvinjalostusmaksut 13 300 000
35. Hirvieläinten metsästysmaksut 22 150 000
36. Pilkintämaksut 7 200 000
37. Kalastuksenhoitomaksut 18 600 000
38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tulot 6 000 000
39. Riistanhoitomaksut 31 350 000
40. Vesioikeudelliset kalanhoitomaksut 2 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 850 000
60. Maanmittaushallinnon tulot 162 510 000
65. Geodeettisen laitoksen tulot 140 000
70. Maatalouden tutkimuskeskuksen tulot 32 570 000
76. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 18 500 000
80. Lihantarkastustoiminnan maksutulot 28 400 000
84. Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen tulot 22 000 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 12 500 000
31. Liikenneministeriön hallinnonala 1 153 990 000
22. Kuntien osuus paikallisteiden kunnossapitomenoista 58 000 000
23. Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 37 000 000
24. Tielaitoksen sekalaiset tulot 152 500 000
25. Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden kustannuksista 75 000 000
26. Tulot tielaitoksen maksullisesta palvelutoiminnasta 26 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 317 200 000
31. Merentutkimuslaitoksen tulot 2 000 000
40. Autorekisterikeskuksen tulot 361 300 000
50. Ilmatieteen laitoksen tulot 61 730 000
52. Telehallintokeskuksen tulot 62 260 000
90. Ratamaksu 1 000 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 861 700 000
02. Tulot yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisesta palvelutoiminnasta 9 500 000
32. Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisen palvelutoiminnan tulot 66 700 000
33. Kuluttajatutkimuskeskuksen tulot 1 000 000
34. Lisenssiviraston tulot 10 800 000
38. Mittatekniikan keskuksen tulot 300 000
39. Teknillisen tarkastuskeskuksen tulot 54 100 000
40. Geologian tutkimuskeskuksen tulot 15 800 000
42. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tulot 584 000 000
80. Siirto valtion ydinjätehuoltorahastosta 73 000 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 46 500 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 1 660 980 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön tulot 5 600 000
02. Sosiaali- ja terveyshallituksen tulot 500 000
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 77 900 000
09. Lääkelaboratorion tulot 3 500 000
10. Säteilyturvakeskuksen tulot 39 380 000
12. Valtion koulukotien tulot 58 500 000
13. Valtion päihdehuollon toimintayksiköiden tulot 33 500 000
14. Valtion mielisairaaloiden tulot 113 800 000
67. Lääkevalmisteiden ja lääkkeenomaisten tuotteiden myyntilupatulot 16 800 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 957 000 000
98. Valtionapujen palautukset 350 000 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 4 500 000
34. Työministeriön hallinnonala 143 050 000
03. Työsuojeluhallinnon tulot 4 850 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 119 000 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 19 200 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 27 200 000
25. Vesi- ja ympäristöhallinnon tulot 4 550 000
40. Asuntotoimen tulot 1 600 000
60. Korvaukset öljysuojatoiminnasta 20 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 050 000
39. Muut sekalaiset tulot 1 193 840 000
01. Sakkorahat 260 000 000
02. Valtiolle tilitettävät viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana 320 000 000
03. Oikaisurahat 100 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000 000
05. Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti 29 640 000
06. Valtion maaomaisuuden luovutuksesta saadut tulot, joita voidaan käyttää maiden ostamiseen valtion metsätaloutta varten 100 000
07. Valtionapulaitosten omavastuuosuus eläkkeistä 52 000 000
08. Pysäköintivirhemaksut 2 000 000
09. Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä sosiaaliturvamaksut 220 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 10 000 000
Osasto 13 mk
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 3 396 547 000
01. Korkotulot 2 420 927 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 98 727 000
05. Korot muista lainoista 307 200 000
07. Korot talletuksista 1 950 000 000
08. Korot obligaatioista 65 000 000
03. Osinkotulot 699 000 000
01. Osinkotulot valtionenemmistöisistä osakeyhtiöista 694 000 000
02. Muut osinkotulot 5 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 276 620 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 276 620 000
Osasto 14 mk
14. LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT VALTION VIRASTOT JA LAITOKSET 212 068 000
05. Turun Asennuspaja
02. Turun Asennuspajan käyttötulot 78 800 000
Käyttömenot (31.95.21) 78 600 000
Käyttötalouden rahoituskate 200 000
20. Valtion pukutehdas
01. Valtion pukutehtaan käyttötulot 70 490 000
Käyttömenot (27.90.21) 67 591 000
Käyttötalouden rahoituskate 2 899 000
30. Valtion hankintakeskus
01. Hankintakeskuksen käyttötulot 95 300 000
Käyttömenot (32.90.21) 74 851 000
Käyttötalouden rahoituskate 20 449 000
40. Valtion margariinitehdas
01. Valtion margariinitehtaan käyttötulot 35 000 000
Käyttömenot (30.90.22) 33 186 000
Käyttötalouden rahoituskate 1 814 000
45. Metsähallitus
01. Metsähallituksen käyttötulot 1 275 000 000
Käyttömenot (30.95.01-24) 1 094 971 000
Käyttötalouden rahoituskate 180 029 000
47. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta
01. Jokioisten siemenkeskuksen tulot 15 258 000
02. Siemenperunakeskuksen tuotantotoiminnan tulot 19 130 000
Käyttötulot yhteensä 34 388 000
Käyttömenot (30.98.22-24) 34 211 000
Käyttötalouden rahoituskate 177 000
60. Tulot liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten hallinnassa olevan valtion omaisuuden myynnistä 6 500 000
01. Liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten sekalaiset myyntitulot 1 000 000
02. Metsähallituksen hallinnassa olevien maa-alueiden ja rakennusten myyntitulot 5 500 000
Osasto 14:
Rahoituskatteet ja omaisuuden myyntitulot (tulot sarakkeessa) 212 068 000
Käyttötulot (tulot sarakkeen ulkopuolella) 1 588 978 000
Osasto 15
15. LAINAT 5 436 620 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 751 620 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 176 580 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 575 040 000
02. Valtion lainanotto 4 685 000 000
01. Nettolainanotto 4 685 000 000
Tulojen kokonaismäärä: 158 522 004 000

MENOT

Pääluokka 21 mk
21. TASAVALLAN PRESIDENTTI 23 397 000
01. Tasavallan Presidentti (010) 1 175 000
01. Presidentin palkkio ja edustusrahat 1 050 000
21. Presidentin käyttövarat 125 000
02. Tasavallan Presidentin kanslia (010) 22 222 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 12 483 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 5 194 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 4 545 000
Pääluokka 22 mk
22. EDUSKUNTA 244 568 000
01. Kansanedustajat (010) 79 593 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 47 943 000
02. Edustajien kulukorvaukset (arviomääräraha) 19 000 000
20. Matkat (arviomääräraha) 12 650 000
02. Eduskunnan kanslia (010) 107 415 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 54 490 000
10. Rakennusten käyttö (arviomääräraha) 5 200 000
13. Korjaukset (siirtomääräraha) 2 100 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 35 125 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 10 500 000
09. Valtiontilintarkastajat (010) 5 887 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 642 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 245 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies (010) 9 380 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 270 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 710 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 400 000
25. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (030) 10 350 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 600 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 7 750 000
30. Eduskunnan kirjasto (280) 17 477 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 11 757 000
21. Kirjallisuuden hankinta ja sidonta (siirtomääräraha) 2 200 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 520 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 000 000
99. Eduskunnan muut menot (010) 14 466 000
21. Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha) 13 416 000
22. Parlamenttienvälisen liiton Suomen ryhmän käytettäväksi 1 050 000
Pääluokka 23 mk
23. VALTIONEUVOSTO 274 494 000
01. Valtioneuvosto (010) 23 670 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 15 570 000
20. Matkat (arviomääräraha) 1 600 000
21. Ministeriöiden käyttövarat 6 500 000
02. Valtioneuvoston kanslia (050) 44 144 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 26 104 000
29. Muut kulutusmenot 15 040 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 3 000 000
03. Oikeuskanslerinvirasto (010) 11 755 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 10 275 000
29. Muut kulutusmenot 1 480 000
25. Valtioneuvoston edustus- ja virkahuoneistot 050) 108 530 000
26. Kalastajatorpan vierastalo (arviomääräraha) 1 550 000
29. Muut kulutusmenot 480 000
74. Valtioneuvoston väestönsuoja (siirtomääräraha) 30 000 000
75. Säätytalon peruskorjaustyöt (siirtomääräraha) 3 500 000
76. Tasavallan Presidentin virka-asunnon rakennustyöt siirtomääräraha) 73 000 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen (010) 75 700 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen 75 700 000
99. Valtioneuvoston muut menot (050) 10 695 000
24. Kunniamerkit (arviomääräraha) 1 3500 00
25. J. V. Snellmanin kootut teokset (siirtomääräraha) 1 700 000
26. Suomen hallintohistoria (siirtomääräraha) 1 825 000
28. Suomen itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha) 5 820 000
Pääluokka 24 mk
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 357 077 000
01. Ulkoasiainhallinto (030) 797 049 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 466 449 000
22. Kansainvälinen tiedotustoiminta (siirtomääräraha) 20 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 000 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 236 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 14 300 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 28 000 000
87. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha) 30 000 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö (040) 3 089 700 000
22. Tiedotustoiminta (siirtomääräraha) 4 000 000
50. Avustukset kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä koskevaan tiedotustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 4 000 000
66. Kehitysyhteistyötoiminta (siirtomääräraha) 3 081 700 000
40. Teollinen kehitysyhteistyö (040) 56 000 000
50. Valtionapu Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:lle (arviomääräraha) 26 000 000
66. Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha) 10 000 000
88. Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:n osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha) 20 000 000
50. Itä-Euroopan maiden avustaminen (040) 36 500 000
67. Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman maksamisesta (arviomääräraha) 36 000 000
68. Tavara-avun kuljetustuki (siirtomääräraha) 500 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot (030) 377 828 000
02. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 938 000
21. Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 26 000 000
22. Suomalaisten valvontajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 167 580 000
24. Osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin (siirtomääräraha 2 v) 9 000 000
26. Turvallisuuspoliittinen tutkimustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 5 800 000
27. Kansainväliseen yhteistyöhön Suomessa liittyvät menot (arviomääräraha) 7 320 000
50. Eräät valtionavut 5 310 000
51. Hädänalaisten Suomen kansalaisten avustaminen (arviomääräraha) 280 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) 150 500 000
93. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 100 000
Pääluokka 25 mk
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 148 705 000
01. Oikeusministeriö (070) 104 553 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 82 853 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 200 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 20 500 000
10. Ylimmät tuomioistuimet (090) 64 713 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 61 303 000
29. Muut kulutusmenot 3 410 000
20. Hovioikeudet (090) 132 839 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 122 659 000
29. Muut kulutusmenot 10 180 000
25. Lääninoikeudet (090) 95 520 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 85 820 000
29. Muut kulutusmenot 9 700 000
30. Alioikeudet (090) 417 285 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 362 985 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 54 300 000
40. Erityistuomioistuimet (090) 76 364 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 68 964 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 7 400 000
45. Eräät oikeudenhoitomenot (090) 102 300 000
22. Eräät oikeudenkäyntimenot (arviomääräraha) 23 300 000
50. Maksuton oikeudenkäynti (arviomääräraha) 79 000 000
46. Syyttäjänvirastot (090) 33 236 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 30 326 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 2 910 000
47. Ulosottovirastot (090) 156 985 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 129 335 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 27 650 000
50. Vankeinhoitolaitos (100) 853 398 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 456 507 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 33 500 000
13. Kiinteistöjen korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 8 000 000
21. Vankien huolto ja koulutus (arviomääräraha) 59 570 000
23. Työtoiminta (arviomääräraha) 65 950 000
24. Työ- ja käyttörahat sekä avolaitospalkat (arviomääräraha) 29 600 000
29. Muut kulutusmenot 17 800 000
50. Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle lainsäädäntöön perustuviin tehtäviin (arviomääräraha) 29 300 000
51. Valtionapu muun kriminaalihuoltotyön suorittamiseen 17 871 000
52. Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle toimitilojen perustamis- ja peruskorjausmenoihin (siirtomääräraha) 1 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 12 500 000
74. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset (siirtomääräraha) 37 200 000
75. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset avolaitostyönä (siirtomääräraha) 56 700 000
76. Vankilasta vapautuneiden työllistäminen (siirtomääräraha) 3 500 000
77. Työsiirtoloille järjestettävät työt (siirtomääräraha) 23 500 000
79. Maa- ja vesirakennukset (siirtomääräraha) 900 000
60. Eräät virastot (070) 11 322 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 102 000
29. Muut kulutusmenot 4 220 000
70. Vaalit (010) 37 000 000
21. Vaalimenot (arviomääräraha) 37 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut menot 070) 63 190 000
25. Hallinnon ja henkilöstön kehittäminen 3 400 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 4 400 000
27. Automaattinen tietojenkäsittely (siirtomääräraha 2 v) 27 000 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 8 220 000
50. Eräät avustukset 1 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 18 970 000
Pääluokka 26 mk
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 698 598 000
01. Sisäasiainministeriö (050) 71 786 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 59 986 000
29. Muut kulutusmenot 10 800 000
70. Kaluston hankinta 1 000 000
05. Lääninhallitukset (050) 440 737 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 330 454 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 23 650 000
21. Keski-Suomen lääninhallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 32 283 000
25. Eräät hallintomenot (arviomääräraha) 1 100 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 46 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v) 7 250 000
06. Väestörekisterikeskus (050) 57 394 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 17 394 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 16 000 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 24 000 000
07. Rekisteritoimistot (050) 98 570 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 75 016 000
21. Keski-Suomen läänin rekisteritoimistojen toimintamenot siirtomääräraha 2 v) 5 072 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 18 482 000
75. Poliisitoimi (080) 2 694 943 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 125 186 000
21. Keski-Suomen läänin paikallispoliisin toimintamenot siirtomääräraha 2 v) 98 138 000
23. Poliisin erityismenot (arviomääräraha) 218 220 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 152 119 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 67 380 000
74. Eräät rakennustyöt (siirtomääräraha) 30 600 000
88. Teiskon moottoriurheilukeskuksen käyttöoikeuden hankinta siirtomääräraha) 3 300 000
80. Pelastushallinto (110) 108 142 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 9 430 000
11. Laitteiden ja kaluston käyttö ja kunnossapito 3 370 000
21. Eräät pelastushallinnon menot (arviomääräraha) 3 511 000
25. Oppilaiden huolto (arviomääräraha) 3 900 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 6 150 000
30. Valtionosuus aluehälytyskeskusten perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 2 000 000
32. Valtionosuus kunnan palo- ja pelastustoimen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 32 000 000
33. Valtionosuus kunnan palo- ja pelastustoimen kalustohankintoihin (siirtomääräraha 2 v) 18 500 000
34. Väestönsuojelulain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha 2 v) 2 981 000
70. Kaluston ja välineiden hankinta (siirtomääräraha) 11 700 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 14 600 000
90. Rajavartiolaitos (120) 920 326 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 732 186 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 128 350 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 47 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 8 890 000
77. Satamat ja muut rakenteet (siirtomääräraha) 3 900 000
97. Avustukset kunnille (960) 1 258 900 000
31. Kuntien yleiset valtionosuudet (arviomääräraha) 693 000 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset (arviomääräraha) 1 900 000
33. Kuntien verotulojen täydennys (arviomääräraha) 499 000 000
34. Kuntien harkinnanvarainen avustus 65 000 000
98. Läänien kehittäminen (850) 40 000 000
43. Läänin kehittämisraha (siirtomääräraha) 40 000 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut menot (050) 7 800 000
24. Siviilipalvelusmiesten ylläpito ja koulutus (arviomääräraha) 500 000
25. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2 600 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 3 400 000
51. Valtionavustus eräille järjestöille 1 300 000
Pääluokka 27 mk
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 944 551 000
01. Puolustusministeriö (150) 53 062 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 41 862 000
21. Tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 4 200 000
29. Muut kulutusmenot 6 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
12. Puolustusvoimien palkkaus- ja muut menot (160) 3 345 239 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 059 239 000
16. Kaluston, koneiden ja laitteiden hankinta (siirtomääräraha 2 v) 28 000 000
25. Joukkojen ja tavaran kuljetukset (arviomääräraha) 43 500 000
27. Automaattinen tietojenkäsittely (siirtomääräraha 2 v) 53 500 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 8 000 000
29. Muut kulutusmenot 153 000 000
14. Asevelvollisten ylläpitomenot (160) 630 500 000
02. Päivärahat ja reserviläispalkat (arviomääräraha) 209 500 000
20. Matkat (arviomääräraha) 56 000 000
21. Muonitus (arviomääräraha) 198 500 000
22. Vaatetus ja puhtaanapito (siirtomääräraha) 124 000 000
23. Terveydenhuolto (arviomääräraha) 31 000 000
29. Muut kulutusmenot 11 500 000
25. Puolustusmateriaalin hankinta- ja käyttömenot 160) 3 991 000 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha) 2 642 000 000
17. Uusinta käytöstä poistetun tilalle (arviomääräraha) 8 000 000
24. Varustuksen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha) 1 341 000 000
27. Kiinteistömenot (160) 692 700 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 350 000 000
13. Rakennusten, sotilasalueiden ja -laitteiden korjaus ja kunnossapito (siirtomääräralia) 93 000 000
74. Uudisrakennukset ja peruskorjaukset (siirtomääräraha) 117 700 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha) 60 000 000
77. Sotilasalueiden ja -laitteiden rakennustyöt (siirtomääräraha) 60 000 000
87. Kiinteistöjen osto ja pakkolunastus (siirtomääräraha 2 v) 12 000 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta (030) 53 500 000
21. Rauhanturvaamistoiminnan valmius- ja sotilastarkkailijatehtävät (siirtomääräraha) 13 500 000
22. Suomalaisten valvontajoukkojen hallinto- ja varustamismenot (arviomääräraha) 40 000 000
90. Valtion pukutehdas (150)
21. Valtion pukutehtaan käyttömenot (arviomääräraha) 67 591 000
Käyttömenot (21): 67 591 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 800 000
Sijoitusmenot (70): 2 800 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot (150) 175 750 000
02. Työrajoitteisten palkkaukset (arviomääräraha) 79 000 000
21. Metsätaloustoiminta (arviomääräraha) 17 200 000
40. Lapuan patruunatehtaan onnettomuuden tapaturmakorvaukset (arviomääräraha) 320 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen 2 030 000
51. Korvaus sotilasilmailun lentokenttä- ja lennonvarmistuspalvelujen tuottamisesta (siirtomääräraha) 57 000 000
90. Eräät tileistä poistot (arviomääräraha) 20 000 000
93. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 200 000
Pääluokka 28 mk
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 583 671 000
01. Valtiovarainministeriö (020) 106 238 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 75 248 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 23 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 7 690 000
03. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (050) 18 493 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 12 538 000
22. Tutkimustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
29. Muut kulutusmenot 4 455 000
05. Valtiokonttori (020) 1 305 654 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 239 944 000
25. Valtion henkilöstöjärjestelyt, uudelleensijoituksen ja työkyvyn edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 23 760 000
50. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 140 000 000
83. Lainat valtion liikelaitoksille (arviomääräraha) 900 000 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha) 1 800 000
95. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 150 000
07. Eläkkeet (950) 10 044 160 000
05. Vakinaiset eläkkeet sekä perhe-eläkkeet ja hautausavut (arviomääräraha) 9 346 000 000
06. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 115 960 000
07. Muut eläkemenot (arviomääräraha) 132 200 000
61. Korko valtion eläkerahastolle (arviomääräraha) 450 000 000
10. Valtiontalouden tarkastusvirasto (020) 23 619 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 20 519 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 3 100 000
18. Verohallinto (020) 1 541 370 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 071 326 000
21. Korot ja tiedonsiirtopalkkiot (arviomääräraha) 140 000 000
22. Veroluokitus (siirtomääräraha) 31 000 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 299 044 000
37. Eräät hinnanerokorvaukset (670) 415 000 000
40. Jalostettujen elintarviketeollisuustuotteiden raaka-aineiden hinnanerokorvaukset (arviomääräraha) 415 000 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (960) 549 700 000
30. Verotaloudellinen tasoitus (arviomääräraha) 515 000 000
31. Ylimääräiset menot 32 000 000
32. Kunnallisveron saamatta jäämisen korvaaminen 2 000 000
40. Mantereen ja Ahvenanmaan välisten tavarakuljetusten kuljetuskustannusten tasaaminen (siirtomääräraha) 700 000
40. Tullilaitos (020) 505 710 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 497 000 000
66. Kansainvälisen tullijärjestön kautta ohjattava kehitysapu siirtomääräraha) 210 000
74. Tullitalojen rakentaminen (siirtomääräraha) 8 500 000
50. Suomen rahapaja (020) 119 258 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 908 000
22. Raaka-aineet (arviomääräraha) 44 000 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 8 850 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 500 000
95. Vanhan vaihtorahan lunastaminen Suomen Pankilta (arviomääräraha) 53 000 000
52. Tilastokeskus (050) 186 068 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 98 038 000
21. Määräaikaisselvitykset ja laskennat (siirtomääräraha) 26 500 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 23 330 000
29. Muut kulutusmenot 32 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 6 000 000
54. Pankkitarkastusvirasto (820) 21 166 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 13 196 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 7 180 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v) 790 000
60. Rakennushallinto (050) 535 352 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 502 472 000
29. Muut kulutusmenot 30 380 000
70. Kaluston hankinta 2 500 000
64. Eräät valtion kiinteistömenot (050) 925 540 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 305 000 000
11. Valtion virastojen ja laitosten edeltä arvaamattomat vuokramenot (arviomääräraha) 4 000 000
13. Korjaukset (siirtomääräraha) 248 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 3 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 19 020 000
76. Virastotalojen rakentaminen sekä valtion talonrakennusten suunnittelu ja koerakentaminen (siirtomääräraha) 209 720 000
87. Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha) 136 800 000
70. Valtionhallinnon kehittämiskeskus (050) 33 095 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 16 595 000
26. Koulutus-, kehittämis-, julkaisu-, tutkimus- ja tuotekehittelytoiminnan erityismenot (siirtomääräraha 2 v) 5 450 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 4 000 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 5 550 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 000 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha) 500 000
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon ukitoimet (990) 49 649 000
02. Eräät muut palkat ja palkkiot (arviomääräraha) 6 583 000
20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha) 12 600 000
21. Virastojen kehittämistoiminnan erityismenot (arviomääräraha) 5 000 000
23. Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha) 6 655 000
24. Henkilöstöruokailun järjestäminen (siirtomääräraha) 15 700 000
60. Valtion osuus erorahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 3 111 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot (990) 14 500 000
74. Talonrakennushankkeiden kustannusarvioiden tarkistuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 000
95. Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 2 000 000
96. Edeltä arvaamattomat tarpeet 1 500 000
97. Tileistä poistot (arviomääräraha) 5 000 000
98. Eräät virastojen hoitomenot (arviomääräraha) 1 000 000
82. Postipankki Oy (840) 53 000 000
43. Luottotappiokorvaus Postipankki Oy:lle (arviomääräraha) 3 000 000
88. Postipankki Oy:n osakepääoman korotus (siirtomääräraha) 50 000 000
83. Kansainväliset rahoitusyhteisöt (040) 13 800 000
66. Suomen maksuosuus Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin osakepääoman korottamisesta (arviomääräraha) 11 500 000
69. Suomen osuus perushyödykkeiden yhteisrahaston osakemerkinnästä (arviomääräraha) 2 300 000
84. Pohjoismaiset rahoitusyhteisöt (040) 7 680 000
68. Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) 6 700 000
69. Suomen maksuosuus Länsipohjola-rahaston pääomasta (arviomääräraha) 980 000
85. Sitoumusten lunastaminen (040) 60 000 000
66. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 60 000 000
86. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (830) 20 000 000
60. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston toiminnan rahoittaminen 20 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut menot (020) 34 619 000
40. Ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaaminen (arviomääräraha) 9 400 000
50. Korvaus Sotainvalidien Veljesliitolle 219 000
58. Eräiden kulttuuritapahtumien tukeminen 3 000 000
61. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 22 000 000
Pääluokka 29 mk
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 29 156 712 000
01. Opetusministeriö (210) 82 762 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 60 462 000
21. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 12 300 000
02. Luterilainen kirkko (310) 14 367 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 11 967 000
29. Muut kulutusmenot 1 810 000
50. Avustus Suomen Merimieslähetysseuralle 590 000
05. Ortodoksinen kirkko (310) 8 030 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 6 295 000
29. Muut kulutusmenot 700 000
50. Eräät avustukset 385 000
51. Avustukset kaluston hankintaan ja korjaustöihin (siirtomääräraha) 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 150 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 300 000
06. Valtion audiovisuaalinen keskus (210) 9 667 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 407 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 060 000
29. Muut kulutusmenot 4 200 000
10. Korkeakoulut (240) 5 094 112 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 785 966 000
20. Muut opetus- ja tutkimusmenot, kaluston hankinta sekä kiinteistön käyttö (siirtomääräraha) 1 038 050 000
21. Eräiden korkeakoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 256 618 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 574 128 000
71. Kaluston uusiminen käytöstä poistetun tilalle (arviomääräraha) 3 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 241 000 000
87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha) 195 350 000
11. Valtion harjoittelukoulut (220) 285 085 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 233 265 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 16 220 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 19 400 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 16 200 000
12. Kuvataideakatemia (240) 8 557 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 257 000
29. Muut kulutusmenot 4 300 000
37. Muut korkeakoulumenot (240) 125 547 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 50 397 000
21. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 19 450 000
24. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen 14 000 000
25. Tieteellisten kirjastojen atk-toiminta 3 700 000
26. Eräät opettajankoulutuksen menot 28 000 000
27. Korkeakoulujen yhteinen atk-toiminta (siirtomääräraha 2v) 10 000 000
39. Valtion opintotukikeskus (260) 1 905 344 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 004 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 6 240 000
52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 501 000 000
55. Opintoraha (arviomääräraha) 1 197 600 000
56. Aikuisopintoraha (arviomääräraha) 161 000 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) 31 500 000
40. Opetushallitus (210) 110 207 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 73 507 000
21. Opetuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 18 600 000
24. Oppilasvalinta 6 500 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 11 600 000
41. Kouluhallitus (210) 16 659 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 12 639 000
22. Suunnittelutoimintaja muut yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) 2 620 000
29. Muut kulutusmenot 1 400 000
42. Eräät valtion oppilaitokset (220) 37 292 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 29 392 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 2 500 000
29. Muut kulutusmenot 4 400 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 000 000
43. Lukiot (220) 1 418 850 000
21. Ylioppilastutkintolautakunnan menot (arviomääräraha) 13 100 000
24. Eräät yhteiset menot 700 000
30. Valtionosuus lukioiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 403 000 000
32. Lukioiden rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha) 110 000
52. Eräät avustukset 1 940 000
46. Peruskoulut (220) 8 892 500 000
30. Valtionosuus peruskoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 8 615 000 000
34. Valtionosuus peruskoulujen ja lukioiden perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 245 000 000
35. Lisäavustus yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuviin menoihin 3 500 000
51. Valtionapu Steiner-kouluille (arviomääräraha) 22 500 000
52. Avustus vieraskielisille kouluille 3 700 000
55. Avustus ulkomailla toimiville kouluille (arviomääräraha) 2 800 000
50. Eräät opettajankoulutuksen menot (230) 22 426 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 276 000
27. Kouluhenkilöstön täydennyskoulutus (siirtomääräraha) 11 350 000
29. Muut kulutusmenot 3 800 000
51. Lastentarhanopettajaopistot (230) 49 508 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 33 208 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 6 600 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 5 500 000
29. Muut kulutusmenot 3 700 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 500 000
52. Musiikin ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset (230) 64 000 000
50. Valtionosuus musiikin ammatillista koulutusta antaville oppilaitoksille (arviomääräraha) 64 000 000
55. Vammaisten lasten koulut (220) 117 136 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 86 036 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 12 700 000
29. Muut kulutusmenot 8 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 9 900 000
56. Kirjastotoimi (280) 707 700 000
30. Valtionosuus ja -avustus kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 665 800 000
31. Valtionosuus kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 40 500 000
51. Avustus kuurojen tiedonsaannin edistämiseen 1 400 000
58. Näkövammaisten kirjasto (280) 20 213 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 983 000
29. Muut kulutusmenot 8 250 000
50. Näkövammaisten tiedonsaannin avustaminen 2 980 000
59. Ammattikasvatushallitus (210) 22 859 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 13 259 000
23. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha) 1 100 000
24. Oppilasvalinta 2 500 000
25. Oppimateriaalin kehittäminen ja valmistaminen (siirtomääräraha) 3 000 000
29. Muut kulutusmenot 3 000 000
60. Valtion ammatilliset oppilaitokset (230) 3 093 028 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 708 268 000
21. Oppilashuolto (arviomääräraha) 215 000 000
23. Väliaikainen ammatillinen koulutus 212 000 000
24. Harjoittelutoiminta 9 700 000
26. Opettajankoulutus 26 100 000
27. Oppilaitosten henkilöstön lisäkoulutus 22 600 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 203 000 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 280 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 122 000 000
71. Kaluston uusiminen käytöstä poistetun tilalle (arviomääräraha) 3 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 287 860 000
87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha) 3 500 000
61. Koulutilat ja metsät (230) 111 888 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 54 388 000
21. Metsien hoito (arviomääräraha) 800 000
22. Puutavaran hankinta ja myynti (arviomääräraha) 2 200 000
28. Maatilatalouden menot (arviomääräraha) 40 000 000
29. Muut kulutusmenot 1 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 3 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 8 500 000
77. Perusparannukset (siirtomääräraha) 1 000 000
87. Maa-alueiden hankinta (siirtomääräraha) 500 000
65. Kunnalliset ammatilliset oppilaitokset (230) 2 408 050 000
30. Valtionosuus käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 2 155 000 000
32. Kunnallisten oppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 5 000 000
35. Eräät avustukset 3 400 000
37. Valtionosuus ja -avustus perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 244 650 000
67. Yksityiset ammatilliset oppilaitokset (230) 381 200 000
50. Valtionavustus käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 240 000 000
51. Valtionavustus ammatillisten erityisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 116 200 000
52. Ylimääräinen avustus 2 900 000
53. Yksityisten oppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 550 000
57. Valtionavustus perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 21 550 000
68. Yleissivistävä aikuiskoulutus (250) 816 570 000
30. Valtionosuus ja -avustus kansalais- ja työväenopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 421 000 000
50. Valtionapu kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 285 420 000
52. Eräät rakennusavustukset (siirtomääräraha) 12 450 000
54. Avustus järjestöjen vapaata sivistystyötä varten 18 820 000
55. Valtionapu opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 72 800 000
56. Avustukset kesäyliopistoille 5 100 000
57. Kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha) 980 000
69. Ammatillinen aikuiskoulutus (250) 576 870 000
25. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 18 000 000
26. Ammatilliset pätevyystutkinnot (arviomääräraha) 5 800 000
30. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten huoneistojen hankkimisen korkotuki (arviomääräraha) 660 000
31. Valtion korvaus ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 9 740 000
32. Valtionavustus ja -korvaus ammatillisille aikuiskoulutuskeskuksille (arviomääräraha) 271 500 000
33. Ammatillinen täydennyskoulutus 86 000 000
50. Valtionavustus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 123 700 000
51. Ylimääräiset avustukset 8 100 000
52. Ammatillisten erikoisoppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 50 000
53. Avustus kotitalousneuvontajärjestöille 19 000 000
54. Avustukset kotiteollisuusneuvontajärjestöille 21 720 000
57. Valtionavustus ammatillisten erikoisoppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 9 000 000
59. Valtionapu kirjeopiskelua varten 3 600
74. Koulutussopimus- ja oppisopimuskoulutus (230) 227 900 000
27. Kurssitoiminta (arviomääräraha) 52 000 000
30. Valtionosuus oppisopimuskoulutuksen palkkausmenoihin (arviomääräraha) 5 900 000
40. Korvaus työnantajille (arviomääräraha) 170 000 000
80. Varastokirjasto (280) 10 464 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 234 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 510 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 1 350 000
87. Osakkeiden hankinta (siirtomääräraha) 5 370 000
81. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos (270) 3 178 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 896 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 1 282 000
82. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (270) 14 428 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 383 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 545 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 4 500 000
83. Arkistolaitos (280) 46 377 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 27 902 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 4 100 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 525 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 4 100 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 9 750 000
84. Museovirasto (280) 100 851 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 43 501 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 600 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 12 900 000
30. Museoiden valtionosuudet (arviomääräraha) 31 500 000
50. Rakennusten entistämisavustukset (siirtomääräraha) 5 550 000
75. Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha) 5 500 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 300 000
85. Suomenlinnan hoitokunta (280) 26 992 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 10 392 000
10. Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 4 500 000
13. Rakennusten korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 3 700 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 600 000
40. Avustus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) 800 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha) 7 000 000
88. Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen (270) 519 402 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 116 382 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 7 400 000
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha) 223 870 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajai sten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) 155 750 000
54. Eräät lisäavustukset tieteen tukemiseen 3 500 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 11 900 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 600 000
90. Taiteen tukeminen (290) 834 653 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 512 000
30. Kuntien kulttuuritoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 44 600 000
51. Valtion taiteilija-apurahat (arviomääräraha) 34 066 000
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen (arviomääräraha) 525 910 000
53. Eräät lisäavustukset taiteen tukemiseen 13 565 000
55. Kirjailijoille ja kääntäjille jaettavat apurahat ja avustukset (arviomääräraha) 17 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 14 500 000
76. Oopperatalon rakennustyöt (siirtomääräraha) 180 000 000
91. Urheilun ja nuorisonkasvatustyön tukeminen (300) 625 110 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha) 469 000 000
51. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisonkasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha) 151 340 000
52. Urheiluopistojen valtionapu 500 000
53. Valtionapu nuorisonkasvatustyöhön 3 330 000
54. Valtionapu urheiluun ja liikuntakasvatustyöhön 940 000
92. Valtion taidemuseo (290) 34 321 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 14 499 000
21. Museo-, tutkimus- ja dokumentointitoiminta (siirtomääräraha 2v) 3 800 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 500 000
29. Muut kulutusmenot 2 700 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 000 000
72. Museokokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha) 8 822 000
95. Suomen elokuva-arkisto (290) 11 794 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 994 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 600 000
29. Muut kulutusmenot 3 700 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
96. Elokuvien tarkastus (820) 2 457 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 102 000
29. Muut kulutusmenot 355 000
97. Neuvostoliittoinstituutti (030) 3 539 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 089 000
29. Muut kulutusmenot 450 000
98. Kansainvälinen yhteistyö (030) 141 814 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 8 206 000
25. Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö (siirtomääräraha 2 v) 46 730 000
50. Eräät avustukset 41 450 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) 38 228 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 000 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha) 3 000 000
87. Kiinteistöjen hankinta (siirtomääräraha) 2 200 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut menot (210) 153 005 000
25. Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) 3 850 000
26. Eräät kopiointi- ja nauhoituskorvaukset 13 580 000
27. Lastentarhanopettajien väliaikaisen koulutuksen järjestäminen 15 000 000
50. Eräät avustukset 22 475 000
51. Avustus työväen- ja seurantalojen korjaukseen (siirtomääräraha) 17 100 000
52. Avustus eräiden rakennusten peruskorjaukseen 11 000 000
71. Tutkimus- ja opetusvälineiden hankinta Neuvostoliitosta (siirtomääräraha) 70 000 000
Pääluokka 30 mk
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 078 572 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö (650) 44 393 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 34 693 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 7 800 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v) 1 900 000
08. Maatilahallinto (670) 220 723 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 193 168 000
25. Maatalouslaskenta (siirtomääräraha) 2 000 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha) 2 055 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 23 500 000
14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos (660) 10 616 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 706 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 550 000
29. Muut kulutusmenot 2 100 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 260 000
29. Viljan varmuusvarastointi (670) 220 300 000
61. Siirto siementuotannon edistämisvaroihin (arviomääräraha) 2 300 000
64. Viljan ja nurmikasvien siementen varmuusvarastoinnista aiheutuvien kustannusten korvaaminen (arviomääräraha) 218 000 000
30. Maaseudun elinkeinojen neuvonta (670) 195 270 000
40. Valtionapu maaseudun elinkeinojen neuvontaan 153 270 000
44. Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 42 000 000
31. Maataloustuotteiden hintatuki (670) 4 127 500 000
40. Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen ja hintatason vakaannuttaminen (arviomääräraha) 6 500 000
41. Maataloustulolain mukainen valtion tuki (arviomääräraha) 3 320 500 000
44. Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha) 50 000 000
45. Sokerintuotannon tukeminen (arviomääräraha) 255 000 000
46. Öljykasvituotannon tukeminen (arviomääräraha) 410 000 000
47. Tärkkelystuotannon tukeminen 73 500 000
49. Puutarhatuotteiden ja ruokaperunan menekin edistäminen (siirtomääräraha) 12 000 000
32. Maataloustuotteiden vientituki ja tuotannon tasapainottamistoimenpiteet (670) 3 982 000 000
40. Maataloustuotteiden vientituki (arviomääräraha) 2 880 000 000
41. Maataloustuotannon tasapainottamismenot (siirtomääräraha) 1 102 000 000
33. Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen (670) 925 750 000
40. Aloittamisavustus (arviomääräraha) 65 000 000
41. Maataloustuotteiden varastotilojen rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 2 750 000
42. Valtion osuus luopumiseläkelain mukaisista menoista (arviomääräraha) 314 000 000
43. Avustukset maatilojen investointeihin (arviomääräraha) 43 000 000
44. Avustukset maaseudun pienyritystoiminnan edistämiseen (arviomääräraha) 120 000 000
47. Turkisnahkojen väliaikainen hintatuki (siirtomääräraha) 40 000 000
48. Avustukset peruskuivatukseen (siirtomääräraha) 5 000 000
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) 321 000 000
60. Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon 10 000 000
83. Lainat peruskuivatukseen (siirtomääräraha) 5 000 000
34. Muut maatalouden menot (670) 67 500 000
42. Hukkakauran torjunnasta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 10 500 000
43. Satovahinkojen johdosta myönnettävien korkotukilainojen menot (arviomääräraha) 40 000 000
44. Kotimaisen energian käytön edistäminen (siirtomääräraha) 4 000 000
46. Metsämarjojen ja sienien varastoinnin tukeminen (siirtomääräraha) 1 000 000
47. Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha) 11 500 000
48. Aggregaattiavustukset (siirtomääräraha) 500 000
35. Metsästys ja porotalous (690) 65 796 000
40. Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (arviomääräraha) 31 354 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 22 150 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 3 500 000
45. Porotalouden edistäminen 2 390 000
46. Paliskuntain yhdistyksen tukeminen (arviomääräraha) 3 402 000
47. Poroaitojen kunnossapito 3 000 000
37. Kalatalous (690) 110 900 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 9 673 000
23. Alueellinen kalataloussuunnittelu ja kalatalouden kehittäminen (siirtomääräraha) 1 550 000
25. Kalakannan hoitovelvoitteet ja kalatalousselvitykset (arviomääräraha) 4 100 000
26. Tenojoen ja muiden Jäämereen laskevien vesistöjen kalakantojen kehittäminen, kalastuksen valvonta ja kalataloustutkimukset 1 330 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 3 254 000
40. Pilkintämaksut ja Tenojoen kalastuslupamaksut (arviomääräraha) 8 796 000
41. Kalatalouden edistäminen (arviomääräraha) 18 837 000
42. Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen ja kotimaisen kalan käytön edistäminen (arviomääräraha) 33 000 000
44. Kalastusvakuutustoiminta (arviomääräraha) 6 500 000
45. Kalastusmatkailun kehittäminen (siirtomääräraha) 3 000 000
46. Korvaukset lohenkalastuksen rajoitusten johdosta (siirtomääräraha) 900 000
47. Kalatalouden korkotukilainojen menot (arviomääräraha) 3 100 000
48. Eräät korvaukset ja maksut 100 000
49. Valtionapu kalastusalan järjestöjen toiminnan tukemiseen 13 310 000
70. Kaluston hankinta 350 000
77. Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha) 3 100 000
38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (690) 98 981 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 42 431 000
14. Kalanviljelylaitosten lammikkoalueiden ja vesitysjärjestelmien sekä luonnonravintolammikoiden kunnossapito (siirtomääräraha) 500 000
23. Valtion kalanviljelytoiminta (siirtomääräraha 2 v) 11 000 000
24. Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha) 7 600 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 000 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 10 900 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 600 000
74. Kalanviljelylaitosten rakennustyöt (siirtomääräraha) 17 250 000
75. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 4 700 000
40. Vesivarojen käyttö (560) 162 335 000
14. Vesistöjen hoito (siirtomääräraha) 8 000 000
15. Vesioikeudelliset velvoitteet (siirtomääräraha) 8 450 000
23. Vesien käytön suunnittelu ja valvonta (siirtomääräraha 2 v) 4 950 000
30. Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 24 000 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 32 000 000
43. Eräät vesioikeudelliset korvaukset (arviomääräraha) 5 000 000
77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha) 79 935 000
58. Yksityismetsätalous (680) 733 785 000
41. Valtionapu keskusmetsälautakunnille 24 460 000
42. Valtionapu metsälautakunnille 304 500 000
44. Valtionapu metsänparannustöihin (siirtomääräraha) 238 000 000
45. Valtionapu metsänjalostukseen ja metsätalouden rationalisointiin 15 900 000
50. Eräät metsätaloudelliset valtionavut 4 925 000
83. Metsänparannuslainat (siirtomääräraha) 146 000 000
60. Maanmittaushallinto (550) 521 000 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 491 000 000
80. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 30 000 000
65. Geodeettinen laitos (550) 12 084 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 964 000
21. Mittaus- ja tutkimustyöt 2 100 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 120 000
29. Muut kulutusmenot 2 900 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
70. Maatalouden tutkimuskeskus (660) 168 962 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 102 072 000
22. Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 2 000 000
24. Kasvinjalostustoiminta (siirtomääräraha 2 v) 4 760 000
26. Maatalouden sääpalvelu 3 700 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 8 800 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 39 080 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 500 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 500 000
77. Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha) 1 400 000
87. Maa-alueet (siirtomääräraha) 150 000
72. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (660) 11 420 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 6 725 000
29. Muut kulutusmenot 4 395 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 300 000
76. Metsäntutkimuslaitos (660) 201 823 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 106 483 000
24. Tutkimus- ja metsätalousmenot (siirtomääräraha 2 v) 56 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 300 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 13 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 23 740 000
77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha) 1 800 000
87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha) 500 000
80. Eläinlääkintätoimi (670) 34 114 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 25 868 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 8 030 000
50. Valtionapu eläinsuojelutyöhön 216 000
84. Valtion eläinlääketieteellinen laitos (670) 50 170 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 22 040 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 15 700 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 8 370 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 060 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 2 000 000
90. Valtion margariinitehdas (850)
22. Käyttömenot (arviomääräraha) 33 186 000
Käyttömenot (22): 33 186 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 250 000
Sijoitusmenot (70): 250 000
95. Metsähallitus (680)
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 131 338 000
21. Liiketoiminnan ja muut käyttömenot (arviomääräraha) 853 633 000
24. Verot ja metsänhoitomaksut (arviomääräraha) 110 000 000
Käyttömenot (01-24): 1 094 971 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 21 000 000
74. Talon rakennukset (siirtomääräraha) 3 000 000
77. Maa- ja vesirakennukset (siirtomääräraha) 22 000 000
78. Yleiset uittoväylätyöt (siirtomääräraha) 9 000 000
87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha) 12 000 000
Sijoitusmenot (70-87): 67 000 000
98. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta (660)
22. Jokioisten siemenkeskuksen käyttömenot (arviomääräraha) 14 666 000
24. Siemenperunakeskuksen käyttömenot (arviomääräraha) 19 545 000
Käyttömenot (22-24): 34 211 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 500 000
Sijoitusmenot (70): 500 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot (650) 45 400 000
25. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 13 350 000
27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha) 26 400 000
40. Muut avustukset 150 000
43. Iijoen vesistön vanhoista uittoväylätöistä aiheutuvat korvaukset (siirtomääräraha) 500 000
48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
Pääluokka 31 mk
31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 957 495 000
01. Liikenneministeriö (710) 40 009 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 30 309 000
29. Muut kulutusmenot 9 700 000
24. Tielaitos (720) 6 091 600 000
21. Yleisten teiden perustienpito (siirtomääräraha 2 v) 3 897 300 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 14 150 000
77. Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 886 150 000
78. Ulkopuolisille tehtävät työt (arviomääräraha) 100 000 000
87. Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 194 000 000
25. Tienpidon valtionavut (720) 196 900 000
31. Valtionapu kunnille paikallisteiden aiheuttamista menoista 3 800 000
33. Korvaukset katujen kestopäällystämisestä (arviomääräraha) 3 100 000
34. Valtionapu katujen rakentamiseen (siirtomääräraha) 32 000 000
50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon (arviomääräraha) 123 000 000
51. Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen (siirtomääräraha) 35 000 000
30. Merenkulkulaitos (730) 866 491 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 727 450 000
22. Saimaan kanavan hoitokunta (arviomääräraha) 941 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 7 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 10 000 000
77. Väylätyöt (siirtomääräraha) 45 300 000
78. Keitele-Päijänne kanava (siirtomääräraha) 75 000 000
87. Maa- ja vesialueiden hankinta (siirtomääräraha) 800 000
31. Merentutkimuslaitos (830) 32 423 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 13 973 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 000 000
29. Muut kulutusmenot 11 050 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 3 400 000
72. Alusten peruskorjaukset (siirtomääräraha) 2 000 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen (730) 152 425 000
30. Piensatamien rakentamisen valtionapu (siirtomääräraha) 2 800 000
31. Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 4 800 000
32. Tahkoluodon syväsataman rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 500 000
40. Lastialusten hankintojen tukeminen (arviomääräraha) 60 500 000
41. Avustus ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedellytysten turvaamiseksi 80 000 000
44. Saaristoliikenteen avustaminen 600 000
45. Saaristoliikenteen korkotuki (arviomääräraha) 25 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) 3 200 000
40. Autorekisterikeskus (720) 317 859 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 193 798 000
29. Muut kulutusmenot 88 700 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 10 000 000
74. Katsastusasemien rakentaminen (siirtomääräraha) 16 600 000
87. Maa-alueiden ja kiinteistöjen hankkiminen (siirtomääräraha) 8 761 000
50. Ilmatieteen laitos (830) 160 266 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 88 866 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 11 000 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 49 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 11 400 000
52. Telehallintokeskus (710) 81 417 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 36 617 000
29. Muut kulutusmenot 39 500 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 300 000
55. Viestinnän korvaukset ja avustukset (760) 488 300 000
22. Korvaus radiotoiminnan valvonnasta 400 000
41. Sanomalehdistön tuki 122 000 000
42. Lehdistön yleinen kuljetustuki 320 000 000
43. Uutis- ja tietotoimistotuki 6 900 000
44. Sanomalehtien yhteisjakelun tuki (siirtomääräraha) 21 000 000
52. Valtionapu televisio-ohjelmien välityskustannuksiin Suur-Tukholman alueella (siirtomääräraha) 4 000 000
54. Ruotsin televisio-ohjelman jakeluverkon rakentaminen Etelä Suomeen (siirtomääräraha)
56. Vammaisten postiliikennepalvelut 5 000 000
58. Korvaus poikkeusolojen viestintäjärjestelyistä 9 000 000
56. Korvaukset Posti- ja telelaitokselle valtion virkalähetyksistä (050) 162 000 000
23. Korvaus virkalähetysoikeuden käytöstä postiliikenteessä (arviomääräraha) 120 000 000
24. Korvaus erityispalveluina toimitettavista virkalähetyksistä ja postiennakkolähetyksistä (arviomääräraha) 42 000 000
57. Henkilö- ja tavaraliikenteen tuet ja korvaukset (750) 637 000 000
30. Valtionapu joukkoliikenteen kehittämiseen ja säilyttämiseen (siirtomääräraha) 264 000 000
34. Valtionavustus pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän suunnitteluun (siirtomääräraha) 8 000 000
40. Korvaus Valtionrautateiden henkilöliikenteesta 350 000 000
41. Korvaus tavaraliikenteen kuljetusalennuksista 15 000 000
58. Radanpito (750) 1 457 750 000
62. Valtionrautateiden radanpito (siirtomääräraha) 1 457 750 000
85. Sijoitukset valtionenemmistöisiin osakeyhtiöihin (740) 90 000 000
88. Finnair Oy:n osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha) 90 000 000
92. Ilmailulaitos (740) 100 000 000
71. Integroitu lennonvarmistusjärjestelmä (siirtomääräraha) 20 000 000
88. Ilmailulaitoksen peruspääoman korotus 80 000 000
95. Turun Asennuspaja (760)
21. Käyttömenot (arviomääräraha) 78 600 000
Käyttömenot (21): 78 600 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 000 000
Sijoitusmenot (70): 1 000 000
99. Liikenneministeriön hallinnonalan muut menot (710) 82 055 000
22. Tutkimus ja suunnittelu (siirtomääräraha) 8 750 000
31. Valtionapu tasoristeysten poistamiseen (siirtomääräraha) 5 000 000
33. Tahkoluodon radan rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha) 300 000
40. Eräät valtionavut 3 655 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon 11 600 000
42. Korvaus koulutuksesta 31 500 000
44. Hyvitys ulkomaanliikenteen maantie- ja rautatiekaluston liikevaihtoverosta (arviomääräraha) 20 000 000
50. Eräät valtionavut ilmailutoiminnan ylläpitamiseen 1 250 000
Pääluokka 32 mk
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 392 123 000
01. Kauppa- ja teollisuusministeriö (810) 246 626 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 63 609 000
22. Elinkeinopolitiikkaan liittyvä tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 7 000 000
26. Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 24 967 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 21 400 000
60. Siirto valtion ydinjätehuoltorahastoon (arviomääräraha) 78 000 000
66. Kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet (arviomääräraha) 1 050 000
70. Kaluston hankinta 600 000
92. Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) 50 000 000
02. Yrityspalvelun piiritoimistot (810) 44 189 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 29 489 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 000 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 13 000 000
70. Kaluston hankinta 700 000
04. Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (170) 5 761 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 611 000
29. Muut kulutusmenot 2 150 000
06. Taloudellinen huoltovarmuus (170) 12 000 000
41. Korkotuki turvavarastojen perustamiseen ja ylläpitämiseen (arviomääräraha) 11 500 000
42. Turvavarastoinnin varastointiavustus 500 000
27. Kuluttajavirasto (820) 27 502 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 14 024 000
21. Eräät kuluttaja-asiain menot 5 150 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 150 000
29. Muut kulutusmenot 2 988 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille 5 190 000
29. Kilpailuvirasto (820) 15 431 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 10 761 000
29. Muut kulutusmenot 4 670 000
30. Elintarvikevirasto (820) 9 164 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 534 000
21. Elintarvikevalvonnan menot 2 580 000
29. Muut kulutusmenot 2 050 000
31. Kuluttajansuoja (820) 11 012 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 7 873 000
29. Muut kulutusmenot 3 139 000
32. Patentti- ja rekisterihallitus (820) 116 312 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 116 312 000
33. Kuluttajatutkimuskeskus (820) 9 723 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 402 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 900 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 4 421 000
34. Lisenssivirasto (820) 8 522 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 922 000
29. Muut kulutusmenot 2 600 000
38. Mittatekniikan keskus (820) 4 052 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 2 627 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 960 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 465 000
39. Teknillinen tarkastuskeskus (820) 74 401 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 54 471 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 17 530 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 400 000
40. Geologian tutkimuskeskus (830) 214 826 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 132 456 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 11 750 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 63 100 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 6 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 520 000
42. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (830) 972 900 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 933 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 38 200 000
88. Toimitilojen ostaminen (siirtomääräraha) 1 700 000
44. Teknologian kehittämiskeskus (830) 803 519 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 30 819 000
21. Tavoitetutkimustoiminta (siirtomääräraha) 200 000 000
22. Avaruustutkimustoiminta (siirtomääräraha) 67 000 000
29. Muut kulutusmenot 26 500 000
40. Avustukset teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan (siirtomääräraha) 255 000 000
42. Avustukset alueellisiin teknologiahankkeisiin, yritysten uuden teknologian käyttöönottoon ja kansainvälistymiseen sekä avustukset teknologia- ja tietotekniikkakeskuksille (siirtomääräraha) 7 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 200 000
83. Teollisuuden tuotekehityslainat (siirtomääräraha) 216 000 000
46. Teknisen ja kaupallisen tutkimuksen edistäminen (830) 63 450 000
22. Kansainvälinen teknistaloudellinen yhteistyö (siirtomääräraha) 16 950 000
24. Meriteknisen tutkimuksen tukeminen (siirtomääräraha) 2 800 000
25. Kansallisten mittauspaikkojen sekä mitta- ja turvallisuustekniikan kehittäminen (siirtomääräraha) 3 500 000
41. Avustus Suomen Standardisoimisliitto ry:lle 12 000 000
43. Avustukset kansainvälisiin teknisiin yhteistyöhankkeisiin sekä kansainvälistymiskoulutukseen (siirtomääräraha)
15 800 000
44. Avustukset taitotiedon lisäämishankkeisiin (siirtomääräraha 2 v) 5 250 000
49. Avustus Keksintösäätiölle (siirtomääräraha) 7 150 000
48. Teollisuussihteerit (830) 36 733 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 25 733 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (siirtomääräraha) 2 700 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 8 300 000
49. Kehitysaluerahasto Oy (840) 155 830 000
42. Korkotuki Kehitysaluerahasto Oy:lle (arviomääräraha) 28 830 000
43. Luotto- ja kurssitappioiden korvaaminen (arviomääräraha) 63 000 000
45. Yritysten tutkimustoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 34 000 000
46. Avustus riskipääomarahaston perustamista varten Kehitysaluerahasto Oy:lle 30 000 000
50. Teollisuuden edistäminen (850) 634 748 000
21. Malminetsintää ja esiintymien hyödyntämistä palveleva tutkimus (siirtomääräraha 2 v) 1 800 000
23. Teollisuustutkimukset (siirtomääräraha) 6 100 000
41. Kaivannaisteollisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 12 000 000
44. Kehitysalueluottojen korkotuki (arviomääräraha) 15 000
45. Eräiden kehitysalueilla sijaitsevien hankkeiden korkotuki (arviomääräraha) 250 000
60. Siirto valtiontakausrahastoon (arviomääräraha) 100 000 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha) 490 000 000
90. Valvilla Oy:n tukeminen (arviomääräraha) 24 500 000
95. Maanomistajien osuus puolustusmaksuista (arviomääräraha) 83 000
51. Yritystoiminnan alueelliset rahoitustoimenpiteet (850) 864 300 000
44. Liikevaihtoveron huojennusta vastaavat avustukset kunnille ja kiinteistöyrityksille (siirtomääräraha) 40 000 000
46. Sijainninohjausmenettelyn tukeminen (arviomääräraha) 14 300 000
47. Pienyritysten tukeminen (arviomääräraha) 50 000 000
48. Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 165 000 000
49. Yritystoiminnan aluetuki (arviomääräraha) 595 000 000
52. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen (850) 46 800 000
24. Yrittäjäkoulutus ja -neuvonta 27 000 000
25. Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettujen henkilöstökoulutuspalvelujen osto 5 000 000
40. Valtionavustus pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistämisyhteisöille 8 600 000
47. Valtionavustus pienten ja keskisuurten yritysten kehittämispalvelutoimintaan (siirtomääräraha) 6 200 000
55. Energiatalous (860) 191 100 000
21. Eräät energiahuollon tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatoiminnan menot (siirtomääräraha) 79 000 000
27. Energiatiedotus, tietohuolto ja neuvontatoiminta (siirtomääräraha 2 v) 10 000 000
40. Avustukset energiainvestointeihin (arviomääräraha) 37 000 000
41. Avustukset maaseudun sähköistämiseen (siirtomääräraha) 10 000 000
42. Avustukset energiataloudellisen tutkimuksen ja koetoiminnan edistämiseen (siirtomääräraha) 35 080 000
45. Energiainvestointien korkotuki (arviomääräraha) 19 600 000
46. Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha) 420 000
61. Kotimaankaupan edistäminen (870) 18 700 000
40. Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan korkotuki (arviomääräraha) 3 100 000
41. Avustukset haja-asutusalueiden vähittäiskaupan investointeihin (arviomääräraha) 5 600 000
42. Avustukset haja-asutusalueiden kauppapalvelujen turvaamiseksi (arviomääräraha) 10 000 000
80. Matkailun edistämiskeskus (870) 87 152 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 22 332 000
21. Eräät matkailun edistämistoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 62 000 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 300 000
40. Avustus matkailun edistämistoimintaan 2 520 000
85. Ulkomaankaupan edistäminen (880) 694 370 000
29. Muut kulutusmenot 1 900 000
40. Avustus viennin edistämiseen (arviomääräraha) 195 000 000
41. Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille 14 300 000
45. Avustus Suomen Ulkomaankauppaliitto ry:lle
25 170 000
46. Avustus yrityksille uuden vientihenkilöstön palkkaamiseen (arviomääräraha) 3 000 000
47. Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:lle (arviomääräraha) 230 000 000
60. Siirto vientitakuurahastoon ja vientitakuukorvaukset (arviomääräraha) 200 000 000
84. Lainat viennin edistämiseen (arviomääräraha) 25 000 000
90. Valtion hankintakeskus (050)
21. Käyttömenot (arviomääräraha) 74 851 000
Käyttömenot (21): 74 851 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 000 000
72. Vuokraustoiminta 18 000 000
Sijoitusmenot (70-72): 23 000 000
Pääluokka 33 mk
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 45 713 662 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö (400) 82 519 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 52 919 000
22. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 9 300 000
29. Muut kulutusmenot 19 800 000
70. Kaluston hankinta 500 000
02. Sosiaali- ja terveyshallitus (400) 104 585 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 57 945 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha) 8 800 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 4 080 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 900 000
29. Muut kulutusmenot 32 000 000
70. Kaluston hankinta 860 000
03. Työttömyysturvalautakunta (400) 6 110 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 910 000
29. Muut kulutusmenot 1 200 000
04. Tarkastuslautakunta (090) 6 091 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 4 771 000
29. Muut kulutusmenot 1 320 000
05. Tapaturmavirasto (400) 55 469 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 38 569 000
29. Muut kulutusmenot 13 800 000
70. Kaluston hankinta 3 100 000
07. Työterveyslaitos (450) 145 000 000
50. Valtionapu työterveyslaitoksen menoihin 145 000 000
08. Kansanterveyslaitos (450) 192 494 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 78 144 000
21. Eräät valvonta- ja tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 7 200 000
22. Eräät tutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 29 250 000
26. Yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet ja tutkimusaineet sekä rokotteiden välitystoiminta (arviomääräraha) 27 100 000
29. Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 30 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 5 600 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 15 000 000
87. Kiinteistöjen hankinta (arviomääräraha)
09. Lääkelaboratorio (450) 9 210 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 6 750 000
29. Muut kulutusmenot 2 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 460 000
10. Säteilyturvakeskus (450) 74 207 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 45 407 000
21. Eräät valvonta- ja tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 6 200 000
29. Muut kulutusmenot 18 400 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 4 200 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha)
12. Valtion koulukodit (420) 69 759 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 46 889 000
29. Muut kulutusmenot 12 900 000
70. Kaluston hankinta 150 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 9 820 000
13. Valtion päihdehuollon toimintayksiköt (420) 34 111 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 24 361 000
29. Muut kulutusmenot 9 750 000
14. Valtion mielisairaalat (480) 138 689 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 97 589 000
29. Muut kulutusmenot 17 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 300 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 21 800 000
15. Perhekustannusten tasaus (410) 4 774 700 000
51. Äitiysavustus (arviomääräraha) 52 700 000
52. Lapsilisät (arviomääräraha) 4 722 000 000
16. Yleinen perhe-eläke (410) 270 000 000
50. Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 270 000 000
17. Työttömyysturva (410) 2 350 000 000
50. Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 1 250 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha). 1 100 000 000
18. Sairausvakuutus (410) 2 116 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 2 116 000 000
19. Eläkevakuutus (410) 6 279 600 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 107 500 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 825 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 100 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 4 347 000 000
20. Tapaturmavakuutus (410) 68 000 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 68 000 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet (410) 1 127 500 000
52. Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki (arviomääräraha) 1 090 000 000
53. Rintamaveteraanien varhaiseläke (arviomääräraha) 37 500 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot (410) 2 267 900 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 1 982 000 000
51. Valtion korvaus sotilastapaturmista ja palvelussairauksista (arviomääräraha) 6 000 000
55. Valtion korvaus sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 131 900 000
56. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 9 000 000
59. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) 139 000 000
23. Muu sodista kärsineiden turva (410) 40 970 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) 38 000 000
51. Sotaeläkkeet (arviomääräraha) 70 000
53. Valtionavustus eräille veteraanijärjestöille 2 900 000
28. Muu toimeentuloturva (410) 29 700 000
30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) 20 000 000
51. Invalidiraha (arviomääräraha) 100 000
56. Asevelvollisten kotiuttamisraha (arviomääräraha) 9 600 000
29. Pakolaisten vastaanotto (410) 181 000 000
61. Pakolaisten vastaanotto (arviomääräraha) 181 000 000
30. Sosiaalihallitus (400) 10 435 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 5 865 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 500 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 170 000
29. Muut kulutusmenot 3 900 000
31. Sosiaalihuollon täydennyskoulutus (250) 600 000
27. Sosiaalihuollon jatko- ja täydennyskoulutus 550 000
50. Opintoapurahat sosiaalihuollon ulkomaista jatko- ja täydennyskoulutusta varten 50 000
33. Kunnallinen toimeentuloturva ja lasten kotihoidon tuki (410) 1 632 000 000
30. Valtionosuus kunnille toimeentuloturvan kustannuksiin (arviomääräraha) 620 000 000
31. Valtionosuus kunnille lasten kotona tapahtuvan hoidon tukemiseen (arviomääräraha) 1 012 000 000
34. Kuntien järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristönsuojelun hallinto (420) 21 245 780 000
30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristönsuojelun hallinnon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 20 191 000 000
31. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristönsuojelun hallinnon perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 360 000 000
32. Valtion maksuosuus yliopistollisten sairaaloiden käyttömenoihin (arviomääräraha) 620 000 000
33. Valtion maksuosuus yliopistollisten keskussairaaloiden kustannuksiin (arviomääräraha) 12 000 000
34. Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 13 400 000
35. Valtionavustus kunnille erikoissairaanhoidon kustannuksiin 2 680 000
36. Valtionavustus eräiden sosiaali- ja terveyspalveluhankkeiden kustannuksiin (arviomääräraha) 40 000 000
37. Valtionavustus koulutus- ja tutkimuskeskuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 1 100 000
38. Valtionosuudenja valtion korvauksen loppuerät kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 600 000
39. Valtionosuuden loppuerät kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin perustamiskustannuksiin 5 000 000
51. Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus (250) 6 600 000
27. Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus 5 700 000
50. Opintoapurahat 900 000
53. Terveyskasvatus ja -valvonta (470) 23 350 000
21. Terveyskasvatus sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin vähentäminen 17 450 000
23. Terveysvalvonta 2 500 000
24. Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha) 3 400 000
57. Lomatoiminta (420) 1 365 500 000
30. Valtionosuuden loppuerät kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen ja pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän hallintomenoihin (arviomääräraha) 500 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) 1 320 000 000
42. Valtion korvaus pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän kustannuksiin (arviomääräraha) 45 000 000
60. Lääkintöhallitus (400) 15 743 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 9 143 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 850 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 700 000
29. Muut kulutusmenot 4 050 000
70. Kaluston hankinta 1 000 000
69. Terveydenhuollon täydennyskoulutus (250) 700 000
27. Terveydenhuollon jatko- ja täydennyskoulutus 650 000
50. Opintoapurahat terveydenhuoltoalan ulkomaista jatko- ja täydennyskoulutusta varten 50 000
92. Kansanterveyden edistäminen (470) 202 266 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille kansanterveystyön kustannuksiin (arviomääräraha) 202 266 000
93. Eräiden sosiaalipalvelujen avustaminen (420) 664 241 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille lasten ja nuorten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 100 335 000
51. Avustus yksityisille yhteisöille vanhusten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 218 613 000
52. Avustus yksityisille yhteisöille vammaisten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 305 887 000
53. Avustus yksityisille yhteisöille raittiustyön ja päihdehuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 39 406 000
94. Lomanviettomahdollisuuksien edistäminen (420) 86 382 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille lomatoiminnan kustannuksiin (arviomääräraha) 86 382 000
95. Suuronnettomuuksiin varautuminen (110) 3 861 000
50. Avustus yksityisille yhteisöille suuronnettomuuksiin varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 3 861 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut menot (400) 32 590 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 5 700 000
26. Osuus koulutus- ja tutkimuskeskuksen hankkeiden kustannuksiin 670 000
27. Osuus kehittämiskeskuksen käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 780 000
28. Eräät koulutustoiminnan ja asiantuntijapalvelujen menot 850 000
50. Eräät avustukset 9 490 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 15 100 000
Pääluokka 34 mk
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 893 772 000
01. Työministeriö (610) 127 225 000
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 127 225 000
03. Työsuojeluhallinto (400) 151 739 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 115 849 000
22. Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 2 v) 1 240 000
25. Kansainvälinen yhteistyö 920 000
29. Muut kulutusmenot 32 230 000
70. Kaluston hankinta 1 500 000
05. Työsuojelun muut menot (400) 1 253 000
22. Työturvallisuustoimenpiteiden laiminlyömisestä johtuvat toimenpiteet (arviomääräraha) 15 000
56. Valtionapu työsuojelukoulutukseen ja tiedotustoimintaan 1 238 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano (620) 5 471 105 000
02. Palkkaukset (arviomääräraha) 1 307 600 000
21. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 488 845 000
25. Työvoimapalvelujen erityismenot 30 010 000
30. Valtionosuus kunnille ja kuntainliitoille työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha) 1 101 500 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) 722 650 000
51. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ostopalvelut (arviomääräraha) 497 400 000
61. Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha) 643 000 000
62. Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin (arviomääräraha) 230 000 000
63. Rakennemuutosten aiheuttamien häiriöiden lieventäminen (siirtomääräraha) 25 000 000
64. Muuttoturva (arviomääräraha) 45 100 000
77. Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (siirtomääräraha) 380 000 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot (610) 142 450 000
21. Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 840 000
22. Työneuvoston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
23. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 9 500 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 120 000 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 4 850 000
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 4 260 000
Pääluokka 35 mk
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 664 819 000
01. Ympäristöministeriö (510) 69 136 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 53 036 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 14 600 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 2 v) 1 500 000
11. Ympäristön suojelu (520) 92 600 000
26. Ympäristön tutkimus, suunnittelu ja valvonta (siirtomääräraha 2 v) 31 800 000
42. Ilmansuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 8 900 000
61. Saaristo- ja tunturialueiden ympäristönsuojelun tukeminen (siirtomääräraha) 2 900 000
62. Jätehuollon edistäminen (siirtomääräraha) 15 000 000
63. Jätehuollon investointien korkotuki (arviomääräraha) 9 000 000
64. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha) 25 000 000
13. Ympäristönsuojeluyhteistyö Itä-Euroopan kanssa (520) 88 000 000
40. Itä-Euroopan ympäristönsuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 5 000 000
66. Avustukset ympäri stönsuojeluinvestointeihin Itä-Euroopassa (siirtomääräraha) 75 000 000
67. Ympäristönsuojelun yleinen edistäminen (siirtomääräraha) 8 000 000
15. Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö (520) 207 150 000
21. Luonnonsuojelun yleismenot (siirtomääräraha 2 v) 3 500 000
22. Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito 10 100 000
30. Korvaukset metsäverotulojen menetyksistä (arviomääräraha) 4 500 000
32. Avustukset virkistysalueiden hankintaan (siirtomääräraha) 5 000 000
44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha) 15 000 000
60. Korvaus Maatilatalouden kehittämisrahastolle 30 000 000
61. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha) 10 000 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 2 650 000
74. Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt(siirtomääräraha) 6 400 000
87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha) 120 000 000
25. Vesi- ja ympäristöhallinto (560) 412 205 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 237 185 000
23. Ympäristön tutkimus, suunnittelu ja valvonta (siirtomääräraha 2v) 17 870 000
27. Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta (arviomääräraha) 2 600 000
28. Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 400 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 63 850 000
30. Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 6 700 000
31. Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 11 500 000
40. Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 5 200 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 31 450 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 10 250 000
77. Vesistö- ja ympäristönsuojelutyöt (siirtomääräraha) 25 200 000
30. Kaavoitus- ja rakennustoimi (530) 27 730 000
21. Kaavoitus- ja rakennustoimen tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 11 300 000
23. Kiinteistötietojärjestelmän kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 1 600 000
31. Valtionosuus rakennuskaavoitukseen (arviomääräraha) 8 000 000
32. Avustukset aluearkkitehtien palkkauksiin 1 430 000
36. Maa-aineslain mukaiset avustukset 400 000
37. Avustukset yleiskaavoitukseen (siirtomääräraha 2 v) 3 000 000
62. Koerakentaminen ja kokeilutoiminta (siirtomääräraha 2 v) 2 000 000
32. Rakennussuojelu (530) 14 920 000
21. Rakennussuojelun tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 820 000
34. Avustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämiseen (siirtomääräraha) 10 500 000
61. Muut rakennussuojelukustannukset (siirtomääräraha) 3 600 000
40. Asuntohallitus (540) 45 393 000
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 35 343 000
29. Muut kulutusmenot (siirtomääräraha 2 v) 9 550 000
70. Kaluston hankinta 500 000
45. Asuntotoimi (540) 4 674 950 000
22. Asuntotutkimus (siirtomääräraha) 5 000 000
30. Kuntien maanostolainojen korkotuki (arviomääräraha) 150 000
53. ASP-järjestelmään liittyvät palkkiot ja korkotuki (arviomääräraha) 580 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha) 1 130 000 000
56. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha) 45 000 000
60. Siirto asunto-olojen kehittämisrahastoon 2 740 000 000
61. Avustukset vuokrataloille (siirtomääräraha) 22 300 000
62. Lämmityslaitoshankkeiden korkotuki (arviomääräraha) 18 500 000
63. Vuokra-asuntolainojen korkotuki (arviomääräraha) 92 000 000
64. Avustukset asunnottomille ja pakolaisille osoitettaviin asuntoihin (siirtomääräraha) 42 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot (510) 32 735 000
24. Kansainvälinen yhteistyö 23 115 000
26. Hallinnonalan koulutus, tiedotus ja valistus (siirtomääräraha 2 v) 4 240 000
50. Eräät valtionavut 3 680 000
52. Avustukset asuntoalan järjestöille 1 700 000
Pääluokka 36 mk
36. VALTIONVELKA 5 384 285 000
01. Kotimaisen velan korko (910) 2 992 000 000
90. Kotimaisen velan korko (arviomääräraha) 2 992 000 000
03. Ulkomaisen velan korko (910) 2 100 000 000
90. Ulkomaisen velan korko (arviomääräraha) 2 100 000 000
09. Muut menot valtionvelasta (910) 292 285 000
21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 284 900 000
90. Kotimaisen velan indeksikorotus (arviomääräraha) 7 385 000

Menojen kokonaismäärä:

158 516 501 000

Hallituksen esitys 117/90
Valtiovarainvaliok. miet. 90/90 ja 90 a/90

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.