1218/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:ssä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:ssä, yrittäjien eläkelain 17 §:ssä sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 11 §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 19 b §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetussa laissa (274/78), sekä 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (923/88), 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n 1 momentin ja samana päivänä annetun yrittäjien eläkelain 17 §:n 1 momentin, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä elokuuta 1986 annetuissa laeissa (605 ja 606/86), sekä 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) 11 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Vanhuuseläkkeen, joka ei sisällä lapsikorotusta, kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla alla olevan taulukon kertoimella. Jos eläkkeensaaja on nainen, kerrointa määrättäessä vähennetään kuitenkin hänen iästään yhdeksän vuotta.

Ikä Kerroin Ikä Kerroin
44 tai alle 15,74 65 10,37
45 15,55 66 10,06
46 15,34 67 9,75
47 15,13 68 9,44
48 14,92 69 9,12
49 14,70 70 8,81
50 14,47 71 8,50
51 14,24 72 8,18
52 13,99 73 7,87
53 13,75 74 7,56
54 13,50 75 7,25
55 13,24 76 6,94
56 12,97 77 6,64
57 12,70 78 6,34
58 12,43 79 6,05
59 12,14 80 5,76
60 11,86 81 5,48
61 11,57 82 5,20
62 11,27 83 4,93
63 10,98 84 4,66
64 10,67 85 tai yli 4,41
2 §

Työkyvyttömyyseläkkeen, joka ei sisällä lapsikorotusta, kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla alla olevan taulukon kertoimella. Määräajaksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen kertasuoritusta laskettaessa käytetään kuitenkin sitä ikää vastaavaa kerrointa, joka saadaan, kun 65 vuodesta vähennetään aika, jolta eläkettä olisi suoritettava.

Ikä Kerroin Ikä Kerroin
18 12,25 37 11,94
19 12,30 38 11,83
20 12,35 39 11,70
21 12,39 40 11,56
22 12,42 41 11,41
23 12,45 42 11,24
24 12,46 43 11,06
25 12,48 44 10,85
26 12,48 45 10,63
27 12,48 46 10,40
28 12,46 47 10,14
29 12,44 48 9,86
30 12,41 49 9,55
31 12,38 50 9,22
32 12,33 51 8,87
33 12,27 52 8,49
34 12,21 53 8,08
35 12,13 54 7,64
36 12,04 55 7,16
56 6,65 61 3,48
57 6,10 62 2,70
58 5,52 63 1,86
59 4,88 64 0,96
60 4,21 65 0,00
3 §

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen, johon sisältyy lapsi korotus, kertasuoritus lasketaan määräämällä kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke eläkkeensaajan ja lapsikorotukseen oikeuttavien lasten osalta erikseen ja muuntamalla sanotut eläkkeet sen jälkeen kertasuorituksiksi. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä. Jos lapsikorotukseen oikeuttavia lapsia on enemmän kuin kaksi, otetaan kertasuoritusta laskettaessa huomioon kaksi nuorinta lasta.

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke on eläkkeensaajan osalta se vuotuinen eläke, jonka hän viimeksi suoritetun yhteensovituksen huomioon ottaen saisi, jollei hänellä olisi lapsikorotukseen oikeuttavia lapsia. Muu osa maksettavasta eläkkeestä on lapsi korotusta. Lapsen osalta kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke on vuotuisen lapsi korotuksen suuruinen tai, jos lapsikorotukseen oikeuttavia kertasuoritusta laskettaessa huomioon otettavia lapsia on kaksi, kummankin osalta puolet vuotuisen lapsikorotuksen määrästä.

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se muuntokertoimella. Eläkkeensaajan osalta sanottu muuntokerroin on eläkkeensaajan ikää vastaava 1 §:n mukainen vanhuuseläkekerroin tai 2 §:n mukainen työkyvyttömyyseläkekerroin. Lapsen osalta muuntokerroin määrätään siten, että verrataan eläkkeensaajalle edellä mainitulla tavalla määrättyä muuntokerrointa ja lapsen ikää vastaavaa 4 §:ssä olevan taulukon B pääteiälle 18 vuotta määrättyä kerrointa keskenään. Muuntokerroin on pienempi näistä kahdesta kertoimesta.

4 §

Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.

Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen eläkkeensä seuraavasta taulukosta ilmenevällä, edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella.

Eläkettä saavien lasten lukumäärä Lesken ja entisen puolison kerroin Lasten kerroin
0 1,00
1 1,00 1,00
2 1,16 1,04
3 1,80 1,10
4 tai enemmän 2,60 1,24

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison kerroin saadaan taulukosta A, jolloin kerrointa määrättäessä edunsaajana olevan miehen ikään on lisättävä yhdeksän vuotta. Lapsen kerroin saadaan taulukosta B. Kun kysymyksessä on perhe-eläke, jota suoritetaan työkyvyttömälle lapselle eläkkeen pääteiän täyttämisen jälkeiseltä ajalta, käytetään kuitenkin 2 §:n mukaisesti määrättyä kerrointa, jota korotetaan, jos eläke on myönnetty toistaiseksi, luvulla 1,00.

Taulukko A

Lesken ikä Kerroin Lesken ikä Kerroin
17 tai alle 19,54 38 17,99
18 19,50 39 17,88
19 19,45 40 17,76
20 19,40 41 17,64
21 19,35 42 17,51
22 19,29 43 17,38
23 19,24 44 17,24
24 19,18 45 17,10
25 19,11 46 16,95
26 19,05 47 16,79
27 18,98 48 16,63
28 18,91 49 16,47
29 18,83 50 16,29
30 18,75 51 16,12
31 18,67 52 15,93
32 18,59 53 15,74
33 18,50 54 15,55
34 18,41 55 15,34
35 18,31 56 15,13
36 18,21 57 14,92
37 18,10 58 14,70
59 14,47 75 10,06
60 14,24 76 9,75
61 13,99 77 9,44
62 13,75 78 9,12
63 13,50 79 8,81
64 13,24 80 8,50
65 12,97 81 8,18
66 12,70 82 7,87
67 12,43 83 7,56
68 12,14 84 7,25
69 11,86 85 6,94
70 11,57 86 6,64
71 11,27 87 6,34
72 10,98 88 6,05
73 10,67 89 5,76
74 10,37 90 tai yli 5,48

Taulukko B

Lapsen ikä Kerroin, kun eläkkeen pääteikä
18 v. 21 v. 24 v.
0 11,98 13,14 14,14
1 11,55 12,77 13,82
2 11,11 12,39 13,49
3 10,64 11,98 13,14
4 10,14 11,55 12,77
5 9,62 11,11 12,39
6 9,08 10,64 11,98
7 8,51 10,14 11,55
8 7,91 9,62 11,11
9 7,28 9,08 10,64
10 6,62 8,51 10,14
11 5,93 7,91 9,62
12 5,20 7,28 9,08
13 4,44 6,62 8,51
14 3,63 5,93 7,91
15 2,79 5,20 7,28
16 1,91 4,44 6,62
17 0,98 3,63 5,93
18 0,00 2,79 5,20
19 1,91 4,44
20 0,98 3,63
21 0,00 2,79
22 1,91
23 0,98
24 0,00
5 §

Tässä päätöksessä tarkoitettuna eläkkeensaajan tai eläkkeensaajan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä sinä ajankohtana, jolle kertasuoritus määrätään. Vuotuisella eläkkeellä tarkoitetaan samana ajankohtana maksettavaa kuukausieläkettä kerrottuna luvulla 12.

Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.

6 §

Tätä päätöstä sovellettaessa lasketaan ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja eläkkeensaajan lapsen ikä kuukauden tarkkuudella ottamatta tällöin huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään 1, 2 ja 4 §:ssä olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 28 päivänä huhtikuuta 1987 samasta asiasta antama päätös (429/87).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.