1211/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Sotilastapaturmalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Oikeus korvaukseen

Sotilastapaturmasta ja palvelussairaudesta vahingoittuneella tai sairastuneella ja hänen omaisellaan on oikeus korvaukseen valtion varoista niin kuin tässä laissa säädetään.

Oikeutta korvaukseen ei ole sellaisella puolustusvoimien palveluksessa olevalla henkilöllä eikä hänen omaisellaan, jonka oikeus korvaukseen määräytyy valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90) tai tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaan.

2 §
Sotilastapaturma

Sotilastapaturmalla tarkoitetaan tässä laissa tapaturmaa, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden:

1) asevelvollisuuden suorittamiseen liittyvässä tarkastuksessa tai valintakokeessa, sotilasopetuslaitoksen pääsykokeessa taikka näihin välittömästi liittyvällä matkalla;

2) palvelukseen astumiseen ja siitä kotiuttamiseen sekä vapaa-aikaan ja lomiin välittömästi liittyvillä matkoilla;

3) palveluksessa, palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla; taikka

4) palveluspaikan ulkopuolella vietetyllä asevelvollisuuslain ja sen soveltamisesta annetun asetuksen mukaan palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla, isyysvapaalla ja lomalla.

Henkilön 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa saama vamma, joka on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata palvelussairautena, voidaan sen mukaan mitä työtapaturmista on säädetty, katsoa sotilastapaturman aiheuttamaksi.

Sotilastapaturmana korvataan myös muun kuin sotilastapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden olennainen paheneminen, jos paheneminen on todennäköisesti aiheutunut sotilastapaturmasta.

Sotilastapaturmana tai palvelussairautena ei kuitenkaan pidetä sellaista ansiotyössä sattunutta tapaturmaa tai aiheutunutta ammattitautia, josta 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus saada korvausta tapaturmavakuutuslain tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) mukaan. Jos tapaturmavakuutuslain tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain nojalla maksettava korvaus antaisi 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle pienemmän etuuden kuin tässä laissa tarkoitettu korvaus, maksetaan ylimääräinen osuus sotilastapaturmalain nojalla.

3 §
Palvelussairaus

Palvelussairaudella tarkoitetaan tässä laissa:

1) ammattitautilain (1343/88) mukaiseksi ammattitaudiksi katsottavaa sairautta;

2) muuta sairautta, jos se todennäköisesti on palveluksesta aiheutunut; sekä

3) muuta sairautta tai vammaa, jos se todennäköisesti on palveluksen olennaisesti pahentama.

4 §
Korvauksen suorittaja

Tämän lain mukaisia korvauksia koskevat asiat käsittelee tapaturmavirasto.

5 §
Korvaukset

Korvauksen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, korvauksesta, korvausasioiden käsittelystä, korvauksensaajan puhevallan käyttämisestä, osallistumisesta tapaturmalautakunnan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, muutoksenhausta, takautumisoikeudesta ja velvollisuudesta tietojen antamiseen on, jollei tästä laista muuta seuraa, soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa ja tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta annetussa laissa (592/63) säädetään. Tapaturmavirastosta on tällöin voimassa, mitä vakuutuslaitoksesta säädetään.

6 §
Muun lain mukainen korvaus

Muussa laissa säädettyä korvausta määrättäessä tämän lain mukaiset etuudet otetaan huomioon samalla tavoin kuin tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet.

7 §
Vuosityöansio

Tapaturma- ja perhe-eläkettä määrättäessä vuosityöansioksi on katsottava vähintään tapaturmavakuutuslain 16 §:ssä tarkoitettu vuosityöansio. Vuosityöansion vähimmäismäärä on kuitenkin tapaturmavakuutuslain 16 §:n 6 momentissa tarkoitettu vuosityöansio kahdella kerrottuna.

8 §
Korvauksen suorittaminen

Korvaus suoritetaan vahingoittuneelle ja sairastuneelle palveluksesta vapautumisen jälkeiseltä ajalta.

Haittaraha voidaan suorittaa ja sairaanhoito korvata myös palvelusajalta.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan vammoihin ja sairauksiin, jotka ilmenevät lain tultua voimaan.

Hallituksen esitys 98/90
Sosiaalivaliok. miet. 32/90
Suuren valiok. miet. 146/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.