1167/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 26 §, 92 §:n 4 momentti ja 98 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 26 § 25 päivänä maaliskuuta 1955 annetussa laissa (135/55), 92 §:n 4 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1196/88) ja 98 a § 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (620/78), ja

lisätään 30 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1954, 29 päivänä elokuuta 1975, 7 päivänä kesäkuuta 1978 ja 9 päivänä helmikuuta 1990 annetuilla laeilla (402/54, 694/75, 416/78 ja 165/90), uusi 8 kohta, pykälään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainituilla laeilla ja 26 päivänä toukokuuta 1978 annetulla lailla (393/78), uusi 5 momentti, lakiin uusi 57 b §, siitä 15 päivänä elokuuta 1980 annetulla lailla (608/80) kumotun 89 §:n tilalle uusi 89 § ja uusi 97 c § seuraavasti:

26 §

Kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on, kun vuokraoikeuden siirto ilmoitetaan kunnalliselle viranomaiselle, varustettava leimalla kiinteistöä koskevan kauppakirjan leimaamisesta säädettyyn määrään. Silloin on myös soveltuvin osin noudatettava, mitä 17, 20–25 §:ssä ja 30 §:n 1 momentin 1, 5 ja 8 kohdassa ja 5 momentissa on säädetty.

30 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


8) jos luovutuksensaaja, joka on hankkinut omistukseensa kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta ja ennen luovutuskirjan allekirjoittamista on täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta, käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennusta omana vakituisena asuntonaan eikä hänellä ennen tämän asuinrakennuksen hankkimista ole ollut omistuksessaan vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista.


Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettu leimaverovapaus myönnetään vain siltä osin kuin kiinteistöä ja sillä olevaa asuinrakennusta käytetään omana vakituisena asuntona. Asuinrakennukseen luetaan myös asumiseen liittyvät muut rakennustilat. Rakennukseen rinnastetaan rakennuspaikka siltä osin kuin se on pinta-alaltaan enintään 10 000 neliömetriä tai kaavoitetulla alueella enintään kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan suuruinen. Luovutuksensaajan on lainhuutoa hakiessaan esitettävä tarvittavat selvitykset ja kotikuntansa verotoimiston antama lausunto verovapauden edellytyksistä. Jos luovutuksensaajia on useita, leimaverosta vapaa on vain 1 momentin 8 kohdassa mainitut edellytykset täyttävän luovutuksensaajan omistusoikeutta vastaava osuus luovutushinnasta.

57 b §

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta ei ole suoritettava leimaveroa, jos:

1) luovutuksensaaja käyttää tai ryhtyy käyttämään omana vakituisena asuntonaan huoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista hän on hankkinut vähintään puolet;

2) luovutuksensaajalla ei aikaisemmin ole ollut omistuksessaan vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista; ja

3) luovutuksensaaja on ennen luovutuskirjan allekirjoittamista täyttänyt 18 mutta ei 40 vuotta.

Jos luovutuksensaajia on useita, leimaverosta vapaa on vain 1 momentissa mainitut edellytykset täyttävän luovutuksensaajan omistusoikeutta vastaava osuus luovutushinnasta.

Leimaverovapaus myönnetään vain siltä osin kuin asuntoa käytetään omana vakituisena asuntona.

Verovapauden edellytyksistä on annettava selvitys luovutuksensaajan kotikunnan verotoimistolle verohallituksen vahvistamaa lomaketta käyttäen 87 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa.

89 §

Jos luovutuksesta 30 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 57 b §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ei ole suoritettu leimaveroa siitä syystä, että luovutuksensaaja on antanut virheellisiä tietoja, lääninverovirasto maksuunpanee suorittamatta jääneen leimaveron veronlisäyksineen. Veronlisäystä on maksettava markka sadalta jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päivästä, jolloin vero olisi tullut viimeistään maksaa, eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun. Maksamatta jäänyttä leimaveroa on, jos luovutuksensaaja on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut virheellisiä tietoja, korotettava enintään 50 prosentilla. Korotukselle ei määrätä veronlisäystä.

92 §

Leimaveron suorittamisvelvollisuutta ja määrää koskeva valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puhevaltaa käyttää silloin verohallitus, kuitenkin niin, että 62 §:n 2 momentissa, 74 §:n 4 momentissa, 81 §:n 1 momentissa, 87 §:n 3 momentissa, 89 ja 94–98 § :ssä tarkoitetuissa lääninveroviraston ratkaistavissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää lääninverolautakunnassa oleva verotusasiamies.

97 c §

Jos 30 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 5 momentissa tai 57 b §:ssä tarkoitetut verovapauden edellytykset ovat täyttyneet vasta sen jälkeen kun leimavero on suoritettu, lääninverovirasto maksaa hakemuksesta takaisin suoritetun leimaveron. Leimaveroa ei kuitenkaan palauteta enempää kuin se määrä, joka luovutuksesta 16 tai 55 §:n mukaan säädetyssä ajassa suoritettuna olisi ollut maksettava.

98 a §

Edellä 94–98 §:ssä tarkoitettuihin lääninveroviraston päätöksiin haetaan muutosta lääninoikeudelta. Lääninoikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan niihin kiinteän omaisuuden ja kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeviin luovutuksiin ja asunto-osakkeiden ja -osuuksien luovutuksiin, jotka tapahtuvat 1 päivänä marraskuuta 1990 tai sen jälkeen. Leimavero, joka ennen lain voimaantulopäivää on maksettu marraskuun 1 päivän 1990 ja lain voimaantulopäivän välisenä aikana tehdystä luovutuksesta, palautetaan lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta.

Vuosina 1990–1995 katsotaan 30 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 5 momentissa ja 57 b §:ssä tarkoitettujen aikaisempaa omistusta koskevien edellytysten täyttyvän, jos luovutuksensaajalla ei omaisuuden hankintavuonna tai viitenä sitä edeltäneenä vuonna ole ollut omistuksessaan vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Vuodesta 1996 alkaen katsotaan edellytysten täyttyvän, jos luovutuksensaajalla ei vuoden 1989 jälkeen ole ollut omistuksessaan vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista.

Lain 98 a §:ää sovelletaan myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin 94–98 §:ssä tarkoitettuihin lääninveroviraston päätöksistä tehtyihin valituksiin.

Hallituksen esitys 243/90
Valtiovarainvaliok. miet. 73/90
Suuren valiok. miet. 234/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.