1166/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 13 §:n 2 momentti, 33 §:n 1 momentti ja 146 a §:n 1 momentin 4 kohta,

sellaisena kuin viimeksi mainittu on 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1335/89), sekä

lisätään 78 §:ään uusi 2 momentti, 90 §:ään uusi 3 momentti ja 146 a §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta seuraavasti:

13 §

Suomessa asuvaksi katsotaan myös Suomen ulkomaanedustuksessa palveleva lähetettyyn henkilöstöön kuuluva Suomen kansalainen, joka on palvelussuhteessa Suomen valtioon.


33 §

Kotimaista kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena. Liiketoimintaa harjoittavaa kotimaista kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena kolmelta perittävän kuolinvuotta seuraavalta vuodelta ja sen jälkeen yhtymänä.


78 §

Asumisoikeusmaksu, jonka asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitettu asumisoikeuden saaja suorittaa asumisoikeutta perustettaessa, ei ole saajansa veronalaista tuloa.

90 §

Verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää korkoa, joka on maksettu asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdan nojalla myönnetystä lainasta.

146 a §

Verovelvollisella luonnollisella henkilöllä on oikeus tuloverosta tehtävään asuntovähennykseen seuraavin edellytyksin:


4) verovelvollinen on tehnyt asuntovähennystä koskevan vaatimuksen ennen ensiasunnon käyttöönottovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä;

5) verovelvolliselle ei ole myönnetty lainaa asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdan nojalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa. Lain 90 §:n 3 momenttia ja 146 a §:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta, jos laina on myönnetty asuntotuotantolain nojalla sellaisena kuin laki oli ennen 1 päivää tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 247/90
Valtiovarainvaliok. miet. 80/90
Suuren valiok. miet. 259/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.