1164/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 18 §:n 4 kohta ja 61 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 5 kohta 4 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa (825/83) ja 6 §:n 2 ja 3 momentti sekä 18 §:n 4 kohta 3 päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (821/78),

muutetaan 5 §:n 3 kohta, 6 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta, 16 §:n 3 ja 4 kohta, 18 §:n 3 kohta sekä 27 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 4 ja 6 kohta mainitussa 4 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa, 16 §:n 3 kohta 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (130/87) ja 4 kohta 11 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (859/81), ja

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 4 päivänä marraskuuta 1983 ja 13 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla laeilla sekä 29 päivänä joulukuuta 1988, 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 29 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla (1248/88, 661/89 ja 1339/89), uusi 7 kohta sekä 16 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 11 päivänä joulukuuta 1981 ja 13 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla laeilla, uusi 5 kohta seuraavasti:

5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia elinkeinotuloja ovat muun ohessa:


3) elinkeinoon kuuluvan omaisuuden tuottamat osingot, korot ja muut tulot yhtiöveron hyvitys mukaan lukien,


6 §

Veronalaista tuloa eivät ole:


4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta, eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden ohella saama voitto-osuus yhtymästä, eikä, mitä ulkomaisen yhtymän tai kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena ulkomaisen yhtymän tai kuolinpesän tulosta siltä osin kuin yhtymä tai kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä,


6) kotimaiselle elokuvatuottajalle valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetty tuotantotuki,

7) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitettu asumisoikeusmaksu.

16 §

Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja eivät ole:


3) sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jotka palautetaan verovelvolliselle tämän luopuessa liittymismaksun tuottamasta edusta tai joilla saadut edut verovelvollisella on oikeus siirtää kolmannelle henkilölle;

4) leimavero avoimesta kirjeestä tai muusta asiakirjasta, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan;

5) pääkaupunkiseudun rakennusmaamaksusta annetussa laissa (1061/88) tarkoitettu rakennusmaamaksu.

18 §

Vähennyskelpoisia ovat myös:


3) elinkeinotoiminnasta johtuneesta velasta aiheutuneet indeksi- ja kurssitappiot.

27 §

Ylijäämänpalautukset vähennetään sen verovuoden tuotoista, jolta ne jaetaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa. Lain 6 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1233/88), sekä 61 §:n 2 momenttia sovelletaan niissä tarkoitettuihin osinkoihin ja korkoihin, jotka on jaettu ennen vuotta 1990 päättyneeltä tilikaudelta.

Lain 6 §:n 1 momentin 7 kohdan säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 124/90
Valtiovarainvaliok. miet. 67/90
Suuren valiok. miet. 222/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.