1146/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista

Valtiovarainministeriö on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 127§:n 1 momentin ja 131§:n 1 momentin nojalla määrännyt, että rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä on noudatettava seuraavia perusteita:

1.Yleisiä määräyksiä
1 §

Rakennusten jälleenhankinta-arvojen määräämisessä käytetään seuraavia keskimääräisiä arvoja neliömetriä tai kuutiometriä kohti. Jos rakennuksen rakennustaso poikkeaa olennaisesti keskimääräisestä rakennustasosta, on näitä arvoja harkinnan mukaan korotettava tai alennettava, kuitenkin enintään 20 prosenttia.

2 §

Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan tässä päätöksessä sitä alaa, johon lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Pinta-alaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä tiloja, joissa vapaa korkeus on alle 160 cm.

3 §

Toimisto-, sosiaali-, varasto- ja paikoitustilojen pinta-alat lasketaan sisämitoin. Hissikuilun pinta-ala lasketaan kertomalla hissikuilun pohjan pinta-ala niiden kerrosten lukumäärällä, jotka hissikuilu lävistää. Rakennuksen kuutiotilavuuteen sisällytetään sekä lämpimät että kylmät tilat ulkomittojen mukaan laskettuina. Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus saadaan jakamalla tilavuus pinta-alalla. Jälleenhankinta-arvoja määrättäessä otetaan huomioon vain täydet neliö- tai kuutiometrit.

2.Asuinrakennukset
2.1.Pientalot
4 §

Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa, paritaloa tai rivitaloa, jossa käynti asuinhuoneistoihin on yleensä järjestetty suoraan maan tasosta ilman erillistä porraskäytävää.

5 §

Pientalojen pinta-alan perusarvo on 2 317 mk/m2.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, on pinta-alan perusarvo 1 853 mk/m2.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut vuosina 1960-1969, on pinta-alan perusarvo 2 095 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1) Rakennuksen pinta-ala on:

-yli 60m2 mutta
 enintään 120m2  perusarvosta vähennetään 3,95 mk 
          jokaiselta alarajan (60 m2
		    ylittävältä neliömetriltä
-yli 120m2     alennus perusarvosta, 
          mk/m2   237

2) Rakennuksesta puuttuu:

                    mk/m2
-vesijohtojaviemäri  alennus     149
-keskuslämmitys      ,,      169
-sähkö          ,,       90
6 §

Kun rakennuksen kellaritilat ovat pintarakenteiltaan viimeistelemättömät ja pääasiassa varastokäytössä, käytetään kellarin osalta pinta-alan arvona 794 mk/m2.

2.2.Asuinkerrostalot
7 §

Asuinkerrostalolla tarkoitetaan vähintään kaksikerroksista, useita asuinhuoneistoja käsittävää asuinrakennusta, jossa on erillisiä huoneistoja päällekkäin.

8 §

Asuinkerrostalojen pinta-alan perusarvo on 2 317 mk/m2.

Jos rakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, on pinta-alan perusarvo 1 853 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1)Rakennuksessa on hissi:

         lisäarvo, mk/m2 98

2)Rakennuksen pinta-ala huoneistoa kohden on:

-yli 80m2mutta
 enintään 120m2    perusarvosta vähennetään 5,93 mk 
            jokaiselta alarajan (80 m2) 
            ylittävältä neliömetriltä
-yli 120m2      alennus perusarvosta, 
            mk/m2   237

3) Rakennuksen kerrosluku kellari mukaanlukien on:

                     mk/m2 
- 3 kerrosta     lisäarvo      120 
- 4  ,,        ,,         59 
- 5  ,,        ,,         0 
- 6  ,,       alennus       59
- 7  ,,        ,,        120 
- 8 kerrosta tai
 enemmän       ,,        180
2.3.Vapaa-ajan asunnot
9 §

Vapaa-ajan asunnolla tarkoitetaan pääasiassa vapaa-ajan viettoon tarkoitettua rakennusta, kuten kesämökkiä.

10 §

Vapaa-ajan asunnon pinta-alan perusarvo on 1 853 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1) Rakennuksen pinta-ala on:

- yli 10 m2 mutta
 enintään 70 m2   perusarvosta vähennetään 12,13 mk 
            jokaiselta alarajan (10 m2) 
            ylittävältä neliömetriltä
- yli 70 m2  alennus, mk/m2  728

2) Rakennus on talviasuttava:

            lisäarvo, mk/m2 154

3) Rakennuksessa on kuisti:

            arvo kuistineliömetriltä, 
            mk           308
11 §

Jos rakennuksessa on sähkö, korotetaan rakennuksen arvoa 1 235 markalla lisättynä 26 markalla jokaista pinta-alan neliömetriä kohden. Rakennuksen arvoa korotetaan, jos rakennuksessa on:

-viemäri   1 800 mk
-vesijohto  2 300 ,,
-WC      3 000 ,,
-sauna    3 000 ,,
12 §

Tavanomaisesta vapaa-ajan asunnosta kooltaan, käyttötavaltaan taikka rakennus- tai varustetasoltaan olennaisesti poikkeavaa asuinrakennusta pidetään pientalona.

2.4.Talous- ja autotallirakennukset
13 §

Talous- ja autotallirakennuksena pidetään erillistä saunarakennusta sekä erillistä talous- ja autotallirakennusta.

Jos talous- ja autotallirakennus on lämpöeristetty sekä muutenkin rakennustavaltaan edustaa pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta, arvo on 1 495 mk/m2.

Kevytrakenteisen lämpöeristämättömän talous- ja autotallirakennuksen arvo on 794 mk/m2. Jos tällainen rakennus on valmistunut ennen vuotta 1970, sen arvo on 602 mk/m2.

3.Toimistorakennukset
14 §

Toimistorakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka tilat on pääasiallisesti rakennettu toimistotiloiksi tai joka on pääasiallisesti toimistokäytössä.

15 §

Toimistorakennuksen pinta-alan perusarvo on 3 200 mk/m2.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1) Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on:

-yli 3,2m mutta
 enintään 3,5 m    perusarvoon lisätään 66 mk 
            jokaiselta alarajan (3,2 m) 
            ylittävältä 5 cm:ltä
-yli 3,5 m       lisäarvo, mk/m2 396

2) Rakennuksen muoto:

                       mk/m2 
- rakennuksen kaikki kerrokset ovat 
 pohjamuodoltaan samanlaisia suorakaiteita 
 ja pohjakerroksessa on vain vähäisiä 
 sisäänvetoja tai ulokkeita
              alennus       330 
- rakennus on muodoltaan verraten 
 yksinkertainen suorakaiteen tai L-
 muotoinen, mutta osa rakennuksesta on 
 nostettu pilareille tai alimmat kerrokset 
 ovat varsinaisia toimistokerroksia 
 laajempia myymälä- tai paikoituskerroksia   0
- rakennus on muodoltaan tavanomaisesta 
 poikkeava, pohjamuodoltaan H, T, U-muotoinen 
 tai pohjakerros on yli kaksi kertaa 
 muita kerroksia suurempi   
              lisäarvo      169

3) Varasto- ja paikoitustilat:

                       mk/m2 
- varastojen ja paikoitustilojen 
 yhteenlaskettu pinta-ala on yli 
 20 % rakennuksen pinta-alasta
              alennus       200
- varastojen ja paikoitustilojen 
 yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 5 % 
 mutta enintään 20 % 
 rakennuksen pinta-alasta            0
- varasto- ja paikoitustiloja on 
 alle 5 % rakennuksen pinta-alasta
              lisäarvo      132

4) Hissit:

- rakennuksessa ei ole hissiä tai 
 hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala 
 rakennuksen pinta-alasta on enintään 0,5 %
              alennus       259 
- hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala 
 rakennuksen pinta-alasta on yli 0,5 %     0
 ja enintään 1 %                
- hissikuilujen yhteenlaskettu pinta-ala 
 rakennuksen pinta-alasta on yli 1 %
              lisäarvo      401 

5) Ilmastointi:

- rakennuksessa ei ole koneellista 
 ilmastointia tai vain ilman koneellinen 
 sisään- tai ulospuhallus
              alennus       259
- rakennuksessa on ilman koneellinen       0
 sisään- ja ulospuhallus
- edellisen lisäksi huoneiden ilmastointi 
 on erikseen säädettävissä ja ilmaa huomattavassa 
 määrin käsitellään esimerkiksi kostuttamalla 
 tai jäähdyttämällä
              lisäarvo      401
4. Myymälärakennukset
16 §

Myymälärakennuksella tarkoitetaan pääasiassa myymälätiloja sisältävää rakennusta.

17 §

Myymälärakennuksen tilavuuden perusarvo on 992 mk/m3.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1) Rakennuksen tilavuus on:

- yli700 m3 mutta
 enintään 2 500 m3  perusarvosta vähennetään 12,00 mk 
               jokaiselta alarajan (700 m3) 
               ylittävältä 100 m3:ltä
- yli 2 500m3
 mutta enintään
 10 000 m3      perusarvosta vähennetään 12,00 mk 
               jokaiselta 700 m3 ylittävältä 
               100 m3:ltä 2 500 m3:iin 
               saakka ja 1,54 mk jokaiselta 2 500 m3 
               ylittävältä 100 m3:ltä
- yli 10 000m3    alennus, mk/m3     335

2) Kellarin ja muualla kuin kellarissa olevien varastotilojen osuus rakennuksen pinta-alasta:

- yli 20 % mutta
 enintään 40 %       perusarvosta vähennetään 5,05 mk jokaiselta 
               alarajan (20 %) ylimenevältä prosenttiyksiköltä
-yli 40 %          alennus, mk/m3     101

3) Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on:

- vähintään 3 m
 mutta
 enintään 6,2 m       perusarvosta vähennetään 7,88 mk jokaiselta 
               alarajan (3 m) ylittävältä 10 cm:ltä

4) Rakennus on, kellari mukaan lukien, vähintään kolmikerroksinen:

               lisäarvo, mk/m3     78

Jos myymälärakennuksen kantava rakenne on puuta ja jos rakennus on tilavuudeltaan alle 2 000 m3 ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1960, on tilavuuden perusarvo 770 mk/m3. Tällaisen rakennuksen perusarvoa ei korjata edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla tilavuuden perusteella laskettavilla alennuksilla.

5. Teollisuusrakennukset
18 §

Teollisuusrakennuksella tarkoitetaan teollisuuden tuotanto- ja varastorakennusta sekä siihen verrattavaa rakennusta, kuten korjaamoa, huoltoasemaa, maalaamoa, työpajaa, pienteollisuusrakennusta, leipomoa ja myllyä.

19 §

Teollisuusrakennusten tilavuuden perusarvo on 386 mk/m3.

Perusarvoa korjataan rakennuksen ominaisuuksien perusteella seuraavilla lisäarvoilla ja alennuksilla.

1) Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus on:

- yli 3,8 m mutta 
 enintään 5,8 m       perusarvosta vähennetään 19,80 mk jokaiselta 
               alarajan (3,8 m) ylittävältä 0,5 m:ltä
- yli 5,8 m mutta 
 enintään 8,8 m       perusarvosta vähennetään 19,80 mk jokaiselta
               3,8 m ylittävältä 0,5 m:ltä 5,8 m:iin saakka 
               ja 9,87 mk jokaiselta 5,8 m ylittävältä 0,5 m:ltä
-yli8,8m           alennus, mk/m3     138 

2) Lämmitys ja vesijohto sen mukaan, mikä lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia:

                  mk/m3
- rakennus on pääasiassa lämmittämätön 
 varastorakennus, jossa ei ole 
 sosiaali- tai toimistotiloja
             alennus  110
- rakennuksen vesipisteiden määrä on 
 vähäinen, sosiaali- ja toimistotiloja 
 on yhteensä enintään 3 % rakennuksen 
 pinta-alasta ja rakennus on 
 pääosin lämmittämätön
             alennus   69
- rakennus on pääasiassa hallimaista 
 teollisuustilaa, jota ei yleensä 
 lämmitetä yli 18° C, sekä sosiaali- 
 ja toimistotiloja on yhteensä yli 3 %
 mutta alle 15 % rakennuksen 
 pinta-alasta             0
- rakennuksen tuotantotilojen lämpötila
 on yleensä yli 18° C, sosiaali- 
 ja toimistotiloja on vähintään 15 % 
 rakennuksen pinta-alasta tai ns. märkiä
 tiloja on yli 30 % rakennuksen pinta-alasta
 sekä rakennuksessa on automaattinen
 palosammutusjärjestelmä
             lisäarvo  68

3) Ilmastointi ja valaistus sen mukaan, mikä lähinnä vastaa rakennuksen ominaisuuksia:

                  mk/m3
- rakennuksessa ei ole koneellista 
 ilmastointia ja työtiloissa on vain 
 yleisvalaistus sekä sosiaali- ja toimistotiloja 
 on yhteensä enintään 3 % rakennuksen pinta-alasta
             alennus   69
- rakennuksessa on ilman koneellinen sisään- 
 tai ulospuhallus, valaistus on pääasiallisesti 
 yleisvalaistusta sekä sosiaali- ja 
 toimistotilojen yhteinen osuus rakennuksen 
 pinta-alasta on yli 3 % 
 mutta alle 15 %           0
- rakennuksessa on ilman koneellinen sekä sisään- 
 että ulospuhallus, runsaasti työpistevalaistusta,
 sosiaali- ja toimistotiloja on yhteensä vähintään
 15 % rakennuksen pinta-alasta ja rakennuksessa 
 on automaattinen palohälytysjärjestelmä
             lisäarvo  68

4) Rakennus on vähintään kolmikerroksinen:

          lisäarvo, mk/m3  59

5) Jos vähintään kolmikerroksisen rakennuksen tilavuus on:

- yli 5 000 m3
 mutta enintään
 10 000 m3   vähennetään sen perusarvosta 
            12,13 mk alarajan (5 000 m3) 
            ylittävältä jokaiselta 1 000 m3:ltä
- yli 10 000m3  alennus, mk/m3  61
6. Muut rakennukset ja rakennelmat
20 §

Muun kuin edellä lueteltuihin ryhmiin kuuluvan rakennuksen arvioimiseen käytetään lähinnä soveltuvan rakennuksen arvioimisperusteita. Mikäli rakennuksella on useita käyttötarkoituksia, arvioidaan jälleenhankinta-arvo pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Jos kuitenkin huomattava osa rakennuksesta on muussa kuin pääasiallisessa käyttötarkoituksessa, voidaan rakennuksen osat arvioida erikseen.

21 §

Jos rakennus on sen laatuinen, että siihen ei voida lainkaan soveltaa edellä 4-19§:ssä olevia arviointiperusteita, tai jos kysymyksessä on rakennelma, pidetään tällaisen rakennuksen tai rakennelman jälleenhankinta-arvona 70 prosenttia vastaavan rakennuksen tai rakennelman rakennuskustannuksista.

7. Voimaantulo
22§

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991, ja sitä sovelletaan vuodelta 1990 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.