1096/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 16§ ja 27§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 16§ 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (945/82) ja 27§:n 1 momentti 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (10/86), seuraavasti:

16 §

Veron määrä on 17,5 prosenttia myynnin verotusarvosta.

Edellä 6§:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vero on 21,21 prosenttia siitä määrästä, jolla verovelvollista on työstä veloitettu.

27 §

Veron määrä on 21,21 prosenttia maahan tuodun tavaran tullausarvolain (906/80) nojalla määrätystä tullausarvosta. Sellaisesta tavarasta, jonka tullausarvoa määrättäessä on otettava huomioon tullausarvolain 10 a§, veron määrä lasketaan kuitenkin siitä arvosta, mikä tullausarvo olisi, jos mainittua lainkohtaa ei sovellettaisi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 syyskuun loppuun saakka.

Lakia sovelletaan, milloin myyty tai vuokrattu tavara on toimitettu, telepalvelu tehty, tavara luovutettu tullivalvonnasta tai otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimassaoloaikana. Jos tavaran toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on lain voimaan tullessa kesken, sovelletaan tätä lakia vain niihin tavaroihin, jotka toimitetaan asennuspaikalle lain voimassaoloaikana, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka tapahtuu lain voimassaoloaikana.

Verovelvollinen, jota on laskutettu tai muutoin veloitettu tämän lain voimassaoloaikana tavaroista, jotka on toimitettu hänelle ennen 1 päivää kesäkuuta 1989, saa liikevaihtoverolain, eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain (848/80), energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain (547/86) sekä eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain (915/78) säännöksistä poiketen vähentää myyntinsä verotusarvoa laskiessaan vain määrän, joka vastaa kuuttatoista seitsemättätoista ja puolta (16/17,5) osaa mainittujen säännösten mukaisen vähennyksen määrästä. Sen estämättä, mitä liikevaihtoverolain 16 ja 27§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (464/89) voimaantulosäännöksen 3 momentissa on säädetty, saa verovelvollinen, jota on laskutettu tai veloitettu tämän lain voimassaoloaikana tavaroista, jotka on toimitettu hänelle 1 päivän kesäkuuta 1989 ja 30 päivän marraskuuta 1989 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuna, vastaavasti vähentää vain määrän, joka vastaa kuuttatoista ja puolta seitsemättätoista ja puolta (16,5/17,5) osaa vähennyksen määrästä. Verovelvollinen, jota on laskutettu tai veloitettu tämän lain voimassaoloaikana tavaroista, jotka on toimitettu hänelle 1 päivän joulukuuta 1989 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuna, saa vastaavasti vähentää vain määrän, joka vastaa seitsemättätoista seitsemättätoista ja puolta (17/17,5) osaa vähennyksen määrästä.

Jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta ennen 1 päivää kesäkuuta 1989, mutta tullattu tämän lain voimassaoloaikana, vähennysoikeus on edellä säädetyin tavoin kuusitoista seitsemättätoista ja puolta (16/17,5) osaa. Jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta 1 päivän kesäkuuta 1989 ja 30 päivän marraskuuta 1989 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuna, mutta tullattu tämän lain voimassaoloaikana, vähennysoikeus on kuusitoista ja puoli seitsemättätoista ja puolta (16,5/17,5) osaa. Jos tavara on luovutettu tullivalvonnasta 1 päivän joulukuuta 1989 ja 31 päivän joulukuuta 1990 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuna, mutta tullattu tämän lain voimassaoloaikana, vähennysoikeus on seitsemäntoista seitsemättätoista ja puolta (17/17,5) osaa.

Jos laskettaessa verotusarvoa vuoden 1991 tammi-syyskuulta otetaan liikevaihtoverolain 22§:n 2 momentin nojalla vähennyksenä huomioon vuoden 1990 joulukuulta tai sitä aikaisemmalta kalenterikuukaudelta vähentämättä jäänyt määrä, vähennysoikeus on seitsemäntoista seitsemättätoista ja puolta (17/17,5) osaa. Jos edellä mainittu vähentämättä jäänyt määrä on vuoden 1989 marraskuulta tai sitä aikaisemmalta kalenterikuukaudelta, vähennysoikeus on kuusitoista ja puoli seitsemättätoista ja puolta (16,5/17,5) osaa.

Hallituksen esitys 125/90
Valtiovarainvaliok. miet. 47/90
Suuren valiok. miet. 168/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.