1080/1990

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 13§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82), päättänyt:

1 §

Eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta määrättäessä arvioidaan muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvan eläkkeensaajan asumiskustannuksiksi asunnon hoitomenot seuraavien keskimääräisten lämmitys- ja vesikustannusten sekä enintään keskimääräisten kunnossapitokustannusten mukaisesti:

1)jos asunnossa on keskuslämmitys- tai siihen verrattava muu kiinteä lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriltä kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 3,30
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 4,05
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 4,95

2)jos asunnossa on muu kuin kohdassa 1 mainittu lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriltä kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk
Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 2,35
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 2,90
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 3,50

3)vesikustannuksiksi arvioidaan 52 markkaa kuukaudessa kultakin perheenjäseneltä, jos asunnossa on vesijohto ja lämmin vesi, sekä muutoin 11 markkaa kuukaudessa kultakin perheenjäseneltä; sekä

4)asunnon kunnossapitokustannuksiksi arvioidaan 58 markkaa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa mainittuja markkamääriä korotetaan 30 prosentilla, jos rakennus on valmistunut tai perusparannettu ennen vuotta 1974.

Yksinäisen henkilön asunnon pinta-alan kohtuullisena neliömetrimääränä otetaan huomioon enintään 70 neliömetriä sovellettaessa 1 momentin 1 ja 2 kohtaa. Kutakin asunnossa asuvaa perheenjäsentä kohden sanottua rajaa korotetaan 15 neliömetrillä.

2 §

Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia, lämmityskustannukset arvioidaan siten kuin 1§:ssä on säädetty. Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly vedestä aiheutuvia kustannuksia eikä eläkkeensaaja suorita vuokran tai vastikkeen yhteydessä erillistä kiinteää vesimaksua, vesikustannukset arvioidaan siten kuin 1§:ssä on säädetty.

3 §

Tämän päätöksen mukaisia asumiskustannuksia määrättäessä voidaan käyttää väestörekisterikeskuksessa pidettävän rakennus- ja huoneistorekisterin tai muun rekisterin tietoja, jollei muuta selvitystä ole esitetty.

4 §

Tämän päätöksen mukaiset markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin pistelukua 1104, jonka mukaan vuoden 1991 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Hallitusneuvos, toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.