1022/1990

Annettu Helsingissä päivänä marraskuuta 1990

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 15§:n 2 momentti sekä

muutetaan 3§:n 1 momentti, 6 ja 7§, 9§:n 1 ja 3 momentti sekä 14§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3§:n 1 momentti ja 7§ 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (616/89), 6§ osittain muutettuna 20 päivänä helmikuuta 1987 annetulla lailla (164/87) ja 9§:n 3 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1242/88), seuraavasti:

3 §

Lähdevero on suoritettava osingosta, yhtiöveron hyvityksestä, henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja henkilöstörahaston jäsenilleen jakamasta ylijäämästä, korosta ja rojaltista, mikäli 13§:n 2 momentista ei muuta johdu, sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5§:ssä tarkoitetusta suorituksesta.


6 §

Rajoitetusti verovelvollinen, joka työskentelee Suomessa kalenterivuoden aikana enintään sadan päivän ajan, saa vähentää valtion viranomaisen välittämässä työpaikassa tehdystä

1) opiskeluunsa tai harjoitteluunsa välittömästi liittyvästä työstä tai

2) lomatyön tai muun sellaisen työn vaihtoa koskevan pohjoismaisen ohjelman piiriin kuuluvasta työstä

saamastaan palkasta määrän, jota on pidettävä välttämättömänä hänen elatustaan varten täällä. Saadakseen tässä pykälässä tarkoitetun vähennyksen verovelvollisen on esitettävä työnantajalle sellainen selvitys kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun palkasta tehtävään vähennykseen on lisäksi oikeutettu rajoitetusti verovelvollinen, joka:

1) työskentelee Suomessa kalenterivuoden aikana enintään sadan päivän ajan; ja

2) täyttää enintään 25 vuotta palkanansaitsemisvuotena; sekä

3) opiskelee päätoimisesti jossakin ulkomaisessa oppilaitoksessa.

Verohallituksen asiana on vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen määrä.

7 §

Lähdevero on 25 prosenttia osingosta, 30 prosenttia korosta ja rojaltista sekä 35 prosenttia yhtiöveron hyvityksestä, henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja henkilöstörahaston jäsenilleen jakamasta ylijäämästä, palkasta, eläkkeestä ja muusta ennakkoperintälain 5§:ssä tarkoitetusta suorituksesta. Lähdevero menee kokonaisuudessaan valtiolle.

9 §

Lähdevero on perittävä, kun lähdeveron alainen määrä maksetaan asianomaiselle tai merkitään tilille hänen hyväkseen.


Milloin tulon saajalle kalenterikuukauden aikana samalta maksajalta tulevasta lähdeveron alaisesta tulosta perittävän veron määrä on enintään asetuksella säädettävä määrä, veroa ei peritä.

14 §

Rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava varallisuusveroa siten, että yhteisöt suorittavat veroa tulo- ja varallisuusverolaissa tarkoitetun yhteisön varallisuusveroprosentin mukaan verotettavasta varallisuudesta ja muut verovelvolliset 0,9 prosenttia siitä verotettavan varallisuuden osasta, joka ylittää 800 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Lakia sovelletaan tulon verottamista koskevien säännösten osalta tuloon, joka saadaan 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen, sekä varallisuuden verottamista koskevien säännösten osalta ensimmäisen kerran verovuodelta 1991.

Hallituksen esitys 99/90
Valtiovarainvaliok. miet. 32/90
Suuren valiok. miet. 93/90

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.