973/1990

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1990

Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 20§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81) ja 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 105§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1236/88) ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), määrännyt:

1 §

Pidätystodistusta ei ole annettava:

1) rahana maksetusta eläkkeestä tai elinkorosta lukuunottamatta veronalaista syytinkiä;

2) päivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta sekä muusta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta, joka perustuu sairausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin tai potilasvahinkolakiin;

3) pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

4) tulo- ja varallisuusverolain 58§:ssä tarkoitetusta henkilövakuutuksen nojalla maksetusta vakuutussuorituksesta, vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä;

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta tai muusta vastaavasta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksetusta päivärahasta eikä ansionmenetyskorvauksesta;

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta;

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksetuista etuuksista eikä työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta;

9) työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja työelämään harjaantumassa olevalle työttömälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle tahi työttömän palkanneelle luonnolliselle henkilölle maksetusta työllistämistuesta ja ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksetusta vastaavasta tuesta;

10) opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitetusta aikuisopintorahana maksetusta ansionmenetyskorvauksesta;

11) lapsen kotihoidon tuesta;

12) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksetusta toistuvasta korvauksesta;

13) ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksetusta korvauksesta;

14) tulo- ja varallisuusverolain 93§:ssä ja 94§:n 1 momentissa tarkoitetusta merityötulosta eikä

15) sellaisista rakennustoiminnan aloilla maksetuista lomapalkoista, lomakorvauksista ja lomaltapaluurahoista (lomarahoista), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille.

2 §

Ennakonpidätykset luetaan 1§:ssä mainituista Suomesta saaduista tuloista verovelvollisen hyväksi suorituksen maksajan ennakkoperintäasetuksen 34§:n nojalla annetussa vuosi-ilmoituksessa tai ennakkoperintäasetuksen 31§:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa antamien tietojen perusteella.

3 §

Muusta kuin 1§:ssä mainitusta tulosta toimitettu ennakonpidätys voidaan lukea verotuksessa hyväksi ennakkoperintäasetuksen 34§:n nojalla annetussa vuosi-ilmoituksessa tai ennakkoperintäasetuksen 31§:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa ilmoitettujen tietojen perusteella, jos pidätystodistus on kadonnut tai verovelvollinen ei ole muusta syystä voinut liittää sitä veroilmoitukseensa.

4 §

Verotuslain 103§:n 1 momentissa tarkoitettu ennakko, joka on kansainvälisen sopimuksen nojalla siirretty vieraasta valtiosta Suomeen, luetaan verovelvollisen hyväksi sopimusvaltion asianomaisen veroviranomaisen antaman selvityksen perusteella.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1990 maksettuihin suorituksiin ja vuodelta 1990 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta 19 päivänä lokakuuta 1989 antama päätös (954/89).

Helsingissä päivänä marraskuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.