912/1990

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990

Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta

Työministerin esittelystä säädetään työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/90) nojalla:

1 luku

Koulutuksen tarjous- ja hankintamenettely

1 §
Tuloksellisuusvaatimus

Työvoimapoliittista aikuiskoulutusta tulee hankkia siten, että hankinnat täyttävät työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaiset ja sen nojalla asetetut tavoitteet ja vaatimukset ja että hankinnat ovat valtiontalouden kannalta edullisia.

2 §
Koulutusta hankkiva työvoimaviranomainen

Koulutushankinnat suorittaa työvoimapiirin toimisto. Työvoimatoimisto voi suorittaa koulutushankintoja työvoimapiirin toimiston määräämissä rajoissa.

Työministeriö voi hankkia koulutusta, jos sen hankkiminen työvoimapiireittäin ei koulutuksen vähäisen tarpeen tai muun erityisen syyn vuoksi ole tarkoituksenmukaista.

Työvoimapiirien toimistot tai työvoimatoimistot voivat myös yhdessä suorittaa koulutushankintoja.

3 §
Tarjouspyyntömenettely

Koulutuksen järjestämisvaihtoehtojen selvittämiseksi sekä vaihtoehtojen laadun ja edullisuuden arvioimiseksi pyydetään koulutuspalvelujen tuottajilta ennen hankintapäätöksen tekemistä tarjouksia. Tarjouksia on pyydettävä riittävältä määrältä koulutuspalvelujen tuottajia.

Jos tarjous on 1 momentista poiketen pyydetty vain yhdeltä koulutuspalvelujen tuottajalta, perusteet menettelylle on esitettävä koulutuksen hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

Jos koulutuksen järjestämiseen soveltuu vain yksi koulutuspalvelujen tuottaja, koulutus voidaan hankkia siltä pyytämättä tarjousta, jos tiedot koulutushankinnan suorittamiseksi ovat aikaisemman hankinnan perusteella tai muutoin hankinnan suorittavan työvoimaviranomaisen käytettävissä.

4 §
Tarjouspyyntö ja tarjous

Tarjouspyyntö ja tarjous on tehtävä kirjallisena.

Tarjouspyyntö on laadittava siten, että siihen perustuvat tarjoukset voidaan saattaa keskenään vertailukelpoisiksi. Jos tarjouspyyntö sisältää usean ammatin tai ammattialan taikka muun sellaisen koulutuskokonaisuuden, jonka osista voitaisiin pyytää myös erikseen tarjouksia, tarjouspyyntöön tulee sisällyttää mahdollisuus osatarjouksen tekemiseen.

Tarjouspyynnöstä tulee hankittavaa koulutusta koskevien tietojen lisäksi käydä ilmi:

1)erittelypyyntö koulutuksen kokonaishinnasta sekä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12§:ssä tarkoitetusta muusta valtion rahoituksesta;

2)selvitys työnantajan osallistumisesta koulutushankintaan, jos tarkoituksena on hankkia koulutusta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 13§:n mukaisena yhteishankintana;

3)työministeriön vahvistamat koulutushankintoja koskevat yleiset hankintaehdot;

4)määräaika, jonka kuluessa tarjous on tehtävä, ja se, minne tarjous toimitetaan; sekä

5)muut tarjouksen tekemiselle tarpeelliset tiedot.

5 §
Tarjousten käsittely ja päätöksenteko

Tarjouksen pyytäjän tulee käsitellä tarjouksia ja kohdella tarjousten tekijöitä tasapuolisesti ja luottamuksellisesti. Tarjous, joka on annettu pyytämättä, on myös käsiteltävä. Tarjoukset on käsiteltävä niin hyvissä ajoin, että hyväksyvä vastaus voidaan toimittaa tarjouksen tekijälle tarjouksen voimassaoloaikana.

Päätöksen tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee tarjouksen pyytänyt työvoimaviranomainen. Jos koulutusta hankitaan yhteishankintana, tarjouksen hyväksymispäätöksen tekevät työvoimaviranomainen ja työnantaja yhdessä.

Tarjouksen pyytäjä ei ole velvollinen hyväksymään mitään tarjousta. Ilmoitus tarjouksen hylkäämisestä on annettava niille tarjouksen tekijöille, joiden tarjousta ei ole hyväksytty.

6 §
Koulutuksen hankintasopimus

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen laaditaan koulutuksen hankinnasta tarjouksen hyväksyjän ja koulutuspalvelujen tuottajan välinen kirjallinen koulutuksen hankintasopimus.

Koulutuksen hankintasopimus voidaan tarvittaessa tehdä useammassa vaiheessa.

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

7 §
Ennakot ja vakuudet

Koulutuspalvelujen tuottajalle voidaan myöntää tarvittaessa ennakkoa, joka on sovittava hankinnan lopulliseksi osamaksuksi.

Jos kysymyksessä on 6§:n 2 momentissa tarkoitettu useammassa vaiheessa tehtävä hankintasopimus ja tarkoituksena on maksaa ennakkoa ennen kuin työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 14§:ssä tarkoitettu hankintasopimus on kokonaisuudessaan tehty, tulee maksettavalle ennakolle vaatia riittävä vakuus.

Siltä varalta, että hankintasopimusta ei toteutettaisi sopimuksen mukaisesti, on yksityiseltä koulutuspalvelujen tuottajalta vaadittava vakuus, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

8 §
Suhde valtion hankinta-asetukseen

Valtion hankinnoista annettua asetusta (1070/79) ei sovelleta koulutuksen hankintaa koskevissa asioissa.

2 luku

Opiskelijat

9 §
Opiskelijavalinnan edellytykset

Alle 20-vuotias oppivelvollisuuden täyttänyt tai oppivelvollisuusiän ylittänyt henkilö voidaan valita koulutukseen vain:

1)jos ammatilliseen peruskoulutukseen osallistumisen tai työllistymisen edellytyksenä on peruskoulun oppimäärän loppuun suorittaminen tai valmentava koulutus; taikka

2)jos henkilön työllistymiseksi ei ole tarkoituksenmukaisella tavalla järjestettävissä muuta ammatillista koulutusta.

Henkilön tulee aina olla 25 vuotta täyttänyt, ennen kuin hänet voidaan valita opetusministeriön alaisten oppilaitosten antamaan ammatilliseen peruskoulutukseen, joka järjestetään muutoin kuin ammatillisena aikuiskoulutuksena.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn iän tulee täyttyä koulutuksen alkamisajankohtaan mennessä.

3 luku

Ennen koulutuksen alkua maksettavat opintososiaaliset etuudet

10 §
Opiskelijavalintaan liittyvät kustannukset

Työvoimatoimisto korvaa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 27§:n 1 momentissa tarkoitetut opiskelijavalintaan liittyvät soveltuvuuden arvioinnista aiheutuvat kustannukset.

11 §
Ylläpitokustannusten korvaaminen

Työvoimatoimisto voi myöntää koulutukseen hakeutuvalle henkilölle matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvausta.

Matkakustannusten korvausta voidaan myöntää seuraavista matkoista:

1)edestakainen matka koulutuspalvelujen tuottajan opetukseen ja olosuhteisiin tutustumista varten;

2)edestakainen matka valintatilaisuuteen;

3)edestakainen matka soveltuvuuskokeisiin; ja

4)matka koulutuspaikkakunnalle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista matkoista aiheutuneiden muiden ylläpitokustannusten korvauksena voidaan myöntää päivärahaa, ateriakorvausta ja majoittumiskorvausta.

Ylläpitokustannukset korvataan valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta voimassa olevien toista matkaluokkaa koskevien määräysten mukaisesti.

12 §
Etuuksien myöntäminen ja maksaminen

Etuudet myöntää kirjallisesta hakemuksesta työvoimatoimisto, jonka kautta henkilö hakeutuu koulutukseen. Etuudet maksaa työvoimapiirin toimisto.

Etuutta koskeva päätös kirjoitetaan työministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

13 §
Valituskirjelmän toimittaminen

Työvoimatoimiston päätöksestä tehty valitus voidaan toimittaa asianomaiseen työvoimatoimistoon. Työvoimatoimiston on viipymättä lähetettävä valituskirjelmä ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat lausuntoineen työttömyysturvalautakunnalle.

4 luku

Koulutusaikaiset etuudet

14 §
Majoitus

Koulutusaikainen majoitus koulutuspalvelujen tuottajan järjestämänä on opiskelijalle maksutonta. Majoituksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ovat koulutuksen hankintakustannuksia.

15 §
Oikeus ylläpitokorvaukseen

Opiskelijalla on oikeus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17§:n 3 momentissa tarkoitettuun ylläpitokorvaukseen koulutusajalta.

Ylläpitokorvausta ei makseta opiskelijalle, joka saa sairausvakuutuslain (364/63) mukaista päivärahaa sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella. Ylläpitokorvausta ei myöskään makseta hankintasopimuksessa määritellyiltä koulutusaikaisilta lomajaksoilta. Ylläpitokorvaus maksetaan kuitenkin, jos opiskelija lomajakson aikana on koulutukseen kuuluvassa työharjoittelussa.

16 §
Ylläpitokorvaus Suomessa järjestetyssä koulutuksessa

Opiskelijalle, jolle koulutuspalveluiden tuottaja ei ole järjestänyt majoitusta, maksetaan ruokailukustannusten korvauksena 25 markkaa päivältä ja matkakustannusten korvausta päivittäisistä matkoista asunnosta koulutuspaikkaan ja takaisin.

Opiskelijalle, jolle koulutuspalvelujen tuottaja on järjestänyt majoituksen, maksetaan ruokailukustannusten korvauksena 31 markkaa päivältä ja matkakustannusten korvausta päivittäisistä matkoista sekä lisäksi matkasta asuinpaikkakunnalle ja takaisin koulutuspaikkakunnalle kerran kalenterikuukaudessa sekä matkasta asuinpaikkakunnalle koulutuksen päätyttyä tai keskeydyttyä aiheutuneet kustannukset.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut matkakustannukset korvataan määrällä, joka vastaa kustannuksia julkisissa liikennevälineissä lyhintä tietä ja halvinta matkustustapaa käyttäen.

Jos opiskelija vamman tai sairauden takia ei voi käyttää julkisia liikennevälineitä, voidaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen matkakustannusten korvauksena maksaa oman auton tai taksin käytöstä aiheutuneet kustannukset. Oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion virkamiesten matkustusohjesäännön mukaisesti ja taksin käytöstä aiheutuneet kustannukset tositetta vastaan.

Matkakustannusten korvausta maksetaan siltä matkan osalta, joka tehdään Suomessa.

17 §
Ylläpitokorvaus ulkomailla järjestetyssä koulutuksessa

Ulkomailla järjestettyyn koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle maksettava ylläpitokorvaus on 50 prosenttia valtion virkamiehille asianomaisessa maassa tehdyn virkamatkan matkakustannusten korvauksena suoritettavasta päivärahasta.

18 §
Etuuksien maksaminen

Etuudet maksetaan opiskelijan määräämälle tilille kotimaiseen rahalaitokseen jälkikäteen kahden viikon välein.

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18§:ssä tarkoitettu vähennetty koulutustuki ja ylläpitokorvaus voidaan kuitenkin maksaa kuukausittain.

5 luku

Tietojenantovelvollisuus ja tietojen toimittaminen

19 §
Opiskelijan tietojenantovelvollisuus

Opiskelijan on esitettävä etuuksien maksajalle selvitys koulutus- ja erityistuen suuruuteen vaikuttavista tuloista, ilmoitettava koulutuksen keskeyttämisestä ja annettava etuuksien maksamista varten muut tarpeelliset tiedot.

20 §
Työvoimatoimiston tietojenantovelvollisuus

Työvoimatoimiston tulee ilmoittaa etuuksien maksajalle tiedot koulutuksen aloittaneista, keskeyttäneistä ja suorittaneista, majoittuvista opiskelijoista sekä 15§:ssä tarkoitetuista koulutusaikaan kuuluvista lomajaksoista ja muusta koulutuksen jaksotuksesta.

21 §
Ilmoitusten ja tietojen toimittaminen

Työvoimatoimisto voi antaa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21§:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitetut ilmoitukset sekä edellä 20§:ssä tarkoitetut tiedot suoraan etuuksien maksajalle elektronisen linjasiirron avulla.

22 §
Oikeus käyttää eräitä tietoja

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto voi koulutus- ja erityistukea koskevassa asiassa käyttää työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (742/84) 2§:ssä tarkoitettua luetteloa.

6 luku

Kansaneläkelaitoksen maksamien etuuksien rahoitus

23 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään marraskuun 15 päivänä toimitettava työministeriölle arvio työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30§:n 1 momentissa mainituista valtion seuraavana vuonna vastattavista perustuista, lapsikorotuksista, erityistuista ja ylläpitokorvauksista ennakoiden vahvistamista varten.

Työministeriö vahvistaa seuraavan vuoden ennakon viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä.

Ennakko tulee välittömästi tarkistaa, jos sen perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

24 §
Ennakoiden maksaminen

Valtion tulee suorittaa ennakko kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon siten, että vuotuisen ennakon määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä.

Ennakot maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

25 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Selvityksessä on eriteltävä:

1) maksettu perustuki lapsikorotuksineen;

2) maksetut erityistuet; ja

3) maksetut ylläpitokorvaukset eriteltynä siten, että siitä käy ilmi ruokailu- ja matkakorvaukset sekä ulkomaan ylläpitokorvaukset.

26 §
Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain vahvistettava määrä, joka työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30§:n 1 momentin mukaisesti valtion on tullut tilivuonna suorittaa perustukina, lapsikorotuksina, erityistukina ja ylläpitokorvauksina. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan elokuun ennakossa.

7 luku

Työttömyyskassan maksamien opinto- sosiaalisten etuuksien rahoitus

27 §
Ennakoiden vahvistaminen ja maksaminen

Työministeriö maksaa työttömyyskassalle hakemuksesta rahoituksen ennakkoa. Ennakkoa maksetaan siten, että ennakko vastaa määrää, jonka valtion ja työttömyyskassojen keskuskassan arvioidaan sinä vuonna rahoittavan opintososiaalisista etuuksista.

Työttömyyskassalle maksetaan ennakko kuukausittain, jos työttömyyskassa on tehnyt työministeriölle tätä koskevan hakemuksen edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. Työministeriö vahvistaa työttömyyskassalle seuraavana vuonna maksettavan ennakon määrän marraskuun loppuun mennessä. Ennakosta maksetaan tammikuussa yksi kahdeksasosa ja loppuosa tasasuuruisina erinä. Ennakko maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Jos työministeriön vahvistama ennakko ei ole riittävä, työministeriön on työttömyyskassan hakemuksesta tarkistettava ennakon määrää.

Jos on ilmeistä, että ennakko ylittää 1 momentissa mainitun määrän, työministeriö voi alentaa ennakon määrää tai määrätä liikaa maksetun ennakon palautettavaksi.

28 §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Työttömyyskassan on toimitettava työministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamistaan opintososiaalisista etuuksista kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Selvityksessä on eriteltävä:

1)maksetut koulutustuet siten, että siitä käy ilmi perusosa lapsikorotuksineen ja ansio-osa;

2)maksetut erityistuet; ja

3)maksetut ylläpitokorvaukset eriteltynä siten, että siitä käy ilmi ruokailu- ja matkakorvaukset sekä ulkomaan ylläpitokorvaukset.

29 §
Rahoituksen hakeminen

Työttömyyskassan on haettava työministeriöltä kultakin kalenterivuodelta opintososiaalisiin etuuksiin sekä niiden maksamisesta aiheutuviin hallintokuluihin kohdistuvaa rahoitusta viiden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Hakemukseen tulee liittää

1)ilmoitus kassan jäsenmäärästä vuoden alussa ja lopussa;

2)luettelo, josta käy ilmi kuluneen kalenterivuoden aikana maksetun perusosan määrä lapsikorotuksineen, ansio-osa ja ylläpitokorvaus eriteltynä siten, että siitä käy ilmi ruokailu- ja matkakorvaukset sekä ulkomaan ylläpitokorvaukset; ja

3)kassan hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus lausuntoineen.

30 §
Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Työttömyyskassan on tilinpäätöksen yhteydessä todettava se määrä, joka valtion on tullut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30§:n 1 momentin mukaan tilivuonna suorittaa.

Maksetun ennakon ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavien kalenterikuukausien ennakoissa.

Tilinpäätöksen perusteella työministeriö vahvistaa työttömyyskassalle työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 30§:n 3 momentin perusteella hallintokuluihin maksettavan valtionosuuden määrän.

31 §
Ansiotuen ansio-osan rahoitus

Työministeriö perii sosiaali- ja terveysministeriöltä neljännesvuosittain sen määrän, jonka valtio ja työttömyyskassojen keskuskassa rahoittaa koulutustuen ansio-osasta. Sosiaali- ja terveysministeriö perii neljännesvuosittain työttömyyskassojen keskuskassalta sen osuuden ansio-osasta.

8 luku

Täydentäviä säännöksiä

32 §
Päätöksen allekirjoittaminen

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 22§:ssä tarkoitettu etuutta koskeva päätös on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osaksi painomenetelmää käyttäen aikaansaatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus kuitenkin merkitä koneellisesti.

33 §
Ohjeiden antaminen

Työministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

34 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan työllisyyskoulutuksesta 27 päivänä helmikuuta 1976 annettu asetus (206/76) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

35 §
Siirtymäsäännökset

Siltä osin kuin ennen asetuksen voimaantuloa opiskelijalle myönnetty matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaus kohdistuu asetuksen voimassaoloaikaan, se muunnetaan tämän asetuksen mukaiseksi ylläpitokorvaukseksi.

Työvoimapiirin toimisto suorittaa ennen ammatillisten kurssikeskusten muuttumisesta ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi annetun lain (761/90) voimaantuloa aloitetusta ammatillisten kurssikeskusten ja ammatillisten oppilaitosten työllisyyskoulutuksesta edellä mainitun lain 5 ja 13§:ssä tarkoitetut maksut.

Työvoimapiirin toimisto korvaa oppilaitokselle oppimateriaalin, joka on voitu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella korvata tuettuun opiskeluun osallistuvalle opiskelijalle. Tälläisena oppimateriaalina pidetään henkilökohtaiseen käyttöön tarvittavia työvarusteita, välineitä, oppikirjoja ja monisteita.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.