864/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 10 ja 12§, niistä 10§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1983 annetulla asetuksella (966/83), sekä

lisätään 19 a§:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (389/80), uusi 2 momentti seuraavasti:

10 §

Jos oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle taikka maistraatille tai nimismiehelle on tehty esitys tai hakemus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen lykkäämisestä, vankeinhoito-osaston taikka maistraatin tai nimismiehen on, jollei esitystä tai hakemusta heti hylätä, ilmoitettava siitä lääninhallitukselle. Täytäntöönpanokirja on pyynnöstä toimitettava täytäntöönpanon lykkäystä käsittelevälle viranomaiselle. Täytäntöönpanijan on keskeytettävä täytäntöönpanotoimet saatuaan tiedon tässä pykälässä tarkoitetusta ilmoituksesta tai pyynnöstä tai saatuaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen lykkäämistä koskevan esityksen tai hakemuksen. Täytäntöönpanoa ei saa lykätä, jos tuomittu on jo aloittanut rangaistuksensa suorittamisen rangaistuslaitoksessa.

Jos esitys tai hakemus koskee sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoa ja tuomittu palvelee puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, on 1 momentissa mainittu ilmoitus toimitettava joukko-osaston komentajalle tai pääesikunnalle, jonka on toimitettava asianomaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle esitys tai hakemus ja liitettävä siihen 1§:n 2 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja.

12 §

Jos maistraatti tai nimismies siirtää tuomitun rangaistuslaitokseen toimittamista rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1§:n nojalla, siitä on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan, johon on merkittävä myös siirtämisen peruste. Jos edellä mainittu viranomainen lykkää rangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 c§:n nojalla, päätös on liitettävä täytäntöönpanokirjaan. Jos ulosottomies lykkää sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanotoimenpiteiden loppuunsaattamista rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 d§:n nojalla, siitä on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja merkittävä myös lykkäämisen peruste.

Lykkäämisestä on ilmoitettava lääninhallitukselle tai joukko-osaston komentajalle taikka pääesikunnalle, jos myönnetty lykkäys on vähintään kolmen kuukauden pituinen.

Täytäntöönpanotoimia on jatkettava siten, että tuomittu voi aloittaa rangaistuksen suorittamisen säädetyssä ajassa.

19 a §

Mitä tässä asetuksessa on säädetty maistraatista, sovelletaan myös kaupunginvoutiin, jos maistraatti on 4§:n nojalla siirtänyt täytäntöönpanotehtävän kaupunginvoudille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.