845/1990

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1990

Ajokorttiasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään moottorikäyttöisen ajoneuvon ajo-oikeudesta sekä ajokorteista ja luvista, jotka tieliikennelain (267/81) mukaan vaaditaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen ja kuljettajaopetuksen antamiseen.

Puolustusvoimien moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista ja niiden ehdoista, kuljettajaopetuksen antamisesta puolustusvoimissa ja siihen tarvittavista luvista sekä kuljettajantutkinnosta puolustusvoimissa säädetään erikseen.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan >lyhytaikaisella ajo-oikeudella kahden vuoden määräajan voimassa olevaa auton ajo-oikeutta ja >lyhytaikaisella ajokortilla lyhytaikaista ajo-oikeutta varten luovutettavaa ajokorttia.

3 §
Ahvenanmaalla annettu ajokortti

Ahvenanmaan maakunnassa annettu ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa koko valtakunnan alueella. Ajokortti voidaan vaihtaa tässä asetuksessa tarkoitettuun ajokorttiin noudattaen, mitä muussa Pohjoismaassa annetun ajokortin vaihtamisesta 33§:ssä säädetään.

4 §
Ajokortin ja luvan mukana pitäminen

Ajokortti ja tässä asetuksessa tarkoitettu lupa, autokoululupaa lukuun ottamatta, on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisi- tai katsastusmiehelle taikka muulle liikenteen valvojalle.

5 §
Ajokortti- ja ajoneuvoluokat

Ajokorttiluokat vastaavat seuraavia ajoneuvoluokkia:

A-luokka: moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

B-luokka: henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa joko hinattavan ajoneuvon kokonaispaino on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaispaino enintään 3 500 kg;

C-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaispaino ylittää 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaispaino on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

D-luokka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaispaino on enintään 750 kg;

E-luokka: ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin; ja

T-luokka: traktorit, liikennetraktoreita lukuun ottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Ajoneuvon kokonaispainolla tarkoitetaan ajoneuvon rekisteriin merkittyä kokonaispainoa tai, jollei ajoneuvoa ole rekisteröitävä, sen todellista kokonaispainoa. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispainolla tarkoitetaan vastaavalla tavalla määräytyvää yhdistelmän muodostavien ajoneuvojen yhteenlaskettua kokonaispainoa.

6 §
Ajo-oikeuden laajuuden osoittavat merkinnät

Ajokorttilupa saadaan myöntää seuraavin ajo-oikeuden laajuuden osoittavin merkinnöin:

SAA** ** **

*B* ** **

*BE** **

A B* ** **

A BE** **

*B* C* **

AB* C* **

*BE C* **

A BE C* **

*BE CE **

A BE CE **

*B* C* D*

A B* C* D*

*BE C* D*

ABE C* D*

*BE CE DE

A BE CE DE

Tm

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

Ajo-oikeuden haltija saa 2-4 momentissa säädetyin poikkeuksin kuljettaa vain sellaista ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on.

A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös T-luokan ajoneuvoa.

B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös BE-luokan ajoneuvoyhdistelmää matkalla kuljettajantutkintoon ja sieltä takaisin. Liikenteenvalvoja, jolla on B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa liikennettä valvoessaan tilapäisesti kuljettaa myös A-luokan ajo-neuvoa.

C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa koeajaa ja tilapäisesti siirtää D-luokan ajoneuvoja ilman matkustajia ja E-luokan ajoneuvoja ilman kuormaa. Paloauton kuljettaja, poliisimies tai katsastusmies, jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa tehtävässään kuljettaa myös D- tai E-luokan ajoneuvoa.

8 §
Ajo-oikeutta koskevat erityiset rajoitukset

A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa vain kevyttä moottoripyörää ja invalidipyörää sekä niihin kytkettyjä hinattavia ajoneuvoja, kunnes hän täyttää 18-vuotta.

E-luokan ajoneuvoyhdistelmää saa kuljettaa vain se, jolla on myös vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus.

9 §
Terveysvaatimukset

A- ja B-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat:

1) että näön tarkkuus silmälasein tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0.6 ja toisella vähintään 0.3 taikka, jos heikompi silmä ei täytä mainittua vaatimusta, että näön tarkkuus paremmalla silmällä on vähintään 0.8 ja mahdollisen silmien vian tai sairauden kehitys on katsottava pysähtyneeksi vähintään vuotta ennen ajokorttiluvan myöntämistä;

2) että ainakin toisen silmän näkökenttä on normaali tai molempien silmien yhteinen näkökenttä vastaa vähintään yhden silmän normaalia näkökenttää; ja

3) ettei hakijalla ole sellaista sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia ajoneuvon kuljettajana tai, jos hänellä on ajokykyyn vaikuttava vamma, ettei se heikennä olennaisesti hänen kykyään toimia automaattivaihteisen tai erityisin ajolaittein varustetun ajoneuvon kuljettajana.

C-luokan ajoneuvon sekä BE- ja CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat:

1) että näön tarkkuus silmälasein tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0.6 ja toisella vähintään 0.3;

2) että silmien näkökenttä on normaali;

3) että hakija kuulolaitteella tai ilman sitä ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä; ja

4) ettei hakijalla ole sellaista sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia ajoneuvon kuljettajana.

D-luokan ajoneuvon ja DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset ovat:

1) että näön tarkkuus silmälasein tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0.8 ja toisella vähintään 0.6;

2) että hakija ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä; ja

3) että hakija täyttää 2 momentin 2 ja 4 kohdassa mainitut vaatimukset.

T-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan hakijan on täytettävä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetyt terveysvaatimukset.

10 §
Ikävaatimukset

Ajokortin saamisen edellytyksenä on, että:

1) A-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 16 vuotta;

2) B- tai C-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 18 vuotta;

3) D-luokan ajoneuvon taikka CE- tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 21 vuotta; ja

4) T-luokan ajoneuvon ajokorttiluvan saanut on täyttänyt 15 vuotta.

2 luku

Ajokorttilupa ja ajokortin luovuttaminen

11 §
Ajokorttilupa

Ajokorttilupaa haetaan kirjallisesti hakijan asuinpaikan poliisilta. Hakijan on liitettävä hakemukseen:

1) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus ja, jos poliisi vaatii, erikoislääkärintodistus;

2) kaksi valokuvaa, joista hakijan hyvin tuntee; sekä

3) virkatodistus, jos hakijan nimi on muuttunut kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana.

Lääkärintodistusta tai valokuvia ei vaadita, jos ajokorttilupaa haetaan lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan ajokortin saamiseksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.

Hakemus on ratkaistava viivytyksettä. Ajokorttilupa on myönnettävä, jos hakemusasiakirjat, hakijaa koskevat ajokorttirekisteritiedot ja mahdolliset lisäselvitykset osoittavat, että hakija täyttää tieliikennelain 70§:n 1 ja 2 momentissa säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset.

Poliisin on ilmoitettava hakemuksen ratkaisusta autorekisterikeskukselle.

12 §
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

Ajokorttilupaa vastaava ajokortti luovutetaan hakijalle, joka osoittaa täyttävänsä säädetyn ikävaatimuksen ja esittää todistuksen enintään kolme kuukautta aikaisemmin hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annetun todistuksen siitä, että hän on varusmiespalveluksensa aikana suorittanut kuljettajantutkinnon puolustusvoimissa.

Lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokaltaan vastaava auton ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen, kun hakija esittää todistuksen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin saadusta jatko-opetuksesta, jos ajokorttilupaa haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.

Jos ajokorttilupaa ajo-oikeuden jatkamiseksi tieliikennelain 72§:n 4 momentissa tarkoitetuksi ajaksi haetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, ajokortin luovuttamisen edellytyksenä on 1 momentista poiketen, että hakija esittää luotettavan selvityksen ajotaidon säilymisestä tai katsastustoimipaikan antaman todistuksen hyväksytyn ajokokeen suorittamisesta.

13 §
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortin luovuttaa poliisi. Jos ajokorttilupa lyhytaikaisen ajokortin saamiseen B- tai C-luokkaa varten on myönnetty ennen kuljettajantutkintoa, ajokortin luovuttaa kuitenkin katsastustoimipaikka hyväksytysti suoritetun kuljettajantutkinnon jälkeen.

Ajokortin luovuttamisesta on ilmoitettava autorekisterikeskukselle.

Jos ajokortin saajalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti, hänen on luovutettava se poliisille tai katsastustoimipaikkaan, kun uusi ajokortti luovutetaan. Lyhytaikaisen ajokortin saamisen yhteydessä viranomaiselle luovutettu ajokortti on poliisin säilytettävä ja pyynnöstä palautettava haltijalle lyhytaikaisen ajo-oikeuden päätyttyä, mikäli muuta ajokorttia ei suoriteta. Lyhytaikainen ajokortti on tällöin luovutettava poliisille.

Sen, joka on lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamisen yhteydessä tai sen aikana saanut A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden, on lunastettava A-luokan ajokortti kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, jollei muuta ajokorttia suoriteta. Jos ajo-oikeuden haltija lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä ilman että uutta ajokorttia suoritetaan haluaa säilyttää T-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden, on ajokorttia pyydettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.

14 §
Väliaikainen ajokortti

Poliisi voi erityisistä syistä luovuttaa sille, joka täyttää tieliikennelain 71§:ssä säädetyt ajokortin saamisen edellytykset, enintään kolme kuukautta voimassa olevan väliaikaisen ajokortin. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös sille, joka on hakenut ajokortin kaksoiskappaletta.

Myös katsastustoimipaikka voi luovuttaa väliaikaisen ajokortin, jos voimassa olevan ajokorttiluvan perusteella edellytykset ajokortin luovuttamiseen katsastustoimipaikalta ovat olemassa ja varsinainen ajokorttilomake ei ole käytettävissä.

Väliaikainen ajokortti on luovutettava poliisille tai katsastustoimipaikalle, kun uusi ajokortti tai ajokortin kaksoiskappale luovutetaan.

15 §
Ajokorttiluvan raukeaminen

Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua sen myöntämispäivästä, jollei hakija ole tänä aikana lunastanut ajokorttiaan. Ajokorttiluvan raukeamisen jälkeen ajo-oikeuden saamiseksi on esitettävä uudelleen selvitys ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin luovuttamisen edellytysten olemassaolosta.

3 luku

Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

16 §
Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

Ajokorttilupaan voidaan liittää ehto, jonka mukaan:

1) ajo-oikeuden haltijan on käytettävä ajaessaan silmälaseja tai kuulolaitetta, jos hän vain silmälaseja tai kuulolaitetta käyttäen täyttää ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset; tai

2) hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on oltava automaattivaihteisto tai katsastustoimipaikan hyväksymät erityiset ajolaitteet.

Ajokorttilupaan voidaan erityisistä syistä liittää ehto, jonka mukaan ajo-oikeuden haltijan on toimitettava määräajan kuluttua asuinpaikkansa poliisille lääkärin- tai erikoislääkärintodistus.

Ajokorttilupaan liitettyjä ehtoja voidaan muuttaa, kun siihen ilmenee syytä. Muutoksista on ilmoitettava autorekisterikeskukselle.

Ajokorttilupaan liitetyistä 1 momentissa tarkoitetuista ehdoista tehdään merkintä ajokorttiin.

17 §
Ajo-oikeuden muutos

Jos ajo-oikeuden haltija ei enää täytä hänellä olevan ajokorttiluvan saamisen edellytyksiä, hänen ajo-oikeutensa voidaan ajokieltoon määräämisen sijasta muuttaa kokonaan tai määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, sen luokan ajoneuvon ajo-oikeutta vastaavaksi, jonka ajokorttiluvan myöntämisen ja ajokortin saamisen edellytykset hän täyttää. Määräajaksi muutettu ajo-oikeus voidaan palauttaa ennalleen, kun ajo-oikeuden haltija määräajan kuluessa esittää täyttävänsä jälleen ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset.

Poliisin tieliikennelain 73§:n nojalla määräämä ajokoe tai ajonäyte suoritetaan kuljettajan asuinpaikan katsastusmiehelle.

Poliisin on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista muutoksista autorekisterikeskukselle.

18 §
Uusia kuljettajia koskevat erityisehdot

Ajo-oikeuden haltija, jolla on lyhytaikainen ajokortti, saa kuljettaa autoa enintään 80 km/h nopeudella, jolleivät muut säännökset velvoita käyttämään vieläkin alhaisempaa nopeutta. Sama nopeusrajoitus koskee moottoripyörän kuljettamista yhden vuoden ajan moottoripyörän ajokorttiluvan saamisesta.

Moottoripyörässä sekä henkilö- ja pakettiautossa on oltava ajoneuvon takana selvästi näkyvissä liikenneministeriön määräämä tunnus silloin, kun ajoneuvoa kuljettaa 1 momentissa mainittu henkilö.

Jos moottoripyörän ajo-oikeuden haltija määrätään ajokieltoon, pitenee 1 momentissa tarkoitettu vuoden määräaika ajalla, jonka ajo-oikeus on ollut menetettynä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu nopeusrajoitus ei koske auton ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa jatko-opetusta. Nopeusrajoitus ei liioin koske moottoripyörän kuljettamista, jos ajokorttiluvan hakijalla on aikaisemmin Suomessa ollut tai hänellä on ulkomailla annettu moottoripyörän ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään vuoden.

Nopeusrajoituksesta on tehtävä merkintä ajokorttiin.

4 luku

Kuljettajaopetus

19 §
Opetuksen tavoite ja toteuttaminen

Autokoulussa on annettava kuljettajaopetus niin, että oppilas kykenee liikennesääntöjä noudattaen turvallisesti ja joustavasti kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Opetuksen tavoitteena on, että hän kykenee välttämään vaaratilanteita ja toimimaan niissä oikein onnettomuuden ehkäisemiseksi tai sen seurausten lieventämiseksi. Kuljettajaopetuksessa on korostettava erityisesti huomaavaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan.

Opetusta annettaessa on noudatettava autorekisterikeskuksen vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi opetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa, opetukselliset periaatteet sekä opetuksen järjestäminen käytännössä.

Opetuksessa on annettava tiedot liikennejärjestelmästä, sen toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen vaikuttavista muista tekijöistä. Oppilaalle on opetettava liikennesäännöt, liikennemerkit ja muut liikennettä koskevat määräykset sekä moottoriajoneuvon oikea käyttötapa. C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi annettavaan opetukseen on sisällytettävä tarpeellisilta osin myös ammattimaista liikennettä koskevat määräykset sekä tiedot auton rakenteesta ja huollosta.

Kuljettajaopetus B- tai C-luokkaan kuuluvan auton ajo-oikeuden saamiseksi annetaan kahdessa vaiheessa. Kuljettajaopetuksen toisessa vaiheessa (jatko-opetus) syvennetään kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa opittuja ja lyhytaikaisen ajo-oikeuden aikana harjoiteltuja tietoja ja taitoja sekä lisätään valmiutta vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja liikenteen tavallisimpien vaaratilanteiden ennakoimisessa ja välttämisessä.

20 §
Oppilaan ottaminen autokouluun

Oppilaan saa ottaa autokouluun aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin hän täyttää ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Ajo-opetusta muulla kuin kevyellä moottoripyörällä saa A-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi antaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta.

Oppilaan saa ottaa jatko-opetukseen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saamisesta.

21 §
Opetuslupa

Tieliikennelain 68§:ssä tarkoitetun opetusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on opetusajoneuvon ajo-oikeus ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus opetusajoneuvon luokkaan kuuluvalla ajoneuvolla sekä katsastustoimipaikan hyväksymät tiedot opetettavista asioista. Jatko-opetuksen antamista varten opetuslupa voidaan myöntää hakijalle, jolla on lisäksi liikenneopettajalupa tai katsastustoimipaikan hyväksymä jatko-opetukseen sisältyvien opetusaiheiden tuntemus. Opetuslupaa ei myönnetä hakijalle, jota on pidettävä opetustehtävään sopimattomana liikennerikkomusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Opetuslupa C- tai D-luokan ajoneuvon tai CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta varten voidaan myöntää vain, jos opetusta annetaan autonkuljettajan ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä. Annettaessa opetusta D-luokan ajoneuvolla tai CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä opetettavalla on oltava C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.

Opetuslupa saadaan myöntää enintään kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää opetusajoneuvon luokkaa vastaavan ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Opetuslupa jatko-opetuksen antamista varten saadaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta lyhytaikaisen ajokortin luovuttamisen jälkeen. Edellytyksenä on lisäksi, että opetettavalla on ollut ajo-oikeus vähintään kuuden kuukauden ajan.

Opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei saa ilman pätevää syytä myöntää. Ajo-opetus on annettava luvassa määrätyllä ajoneuvolla, jonka katsastustoimipaikka on tähän tarkoitukseen hyväksynyt.

Poliisin on ilmoitettava opetuslupaa koskevasta päätöksestä autorekisterikeskukselle.

Opetusluvalla annettavasta opetuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä autokouluopetuksesta säädetään ja määrätään.

22 §
Harjoituslupa

Tieliikennelain 68§:ssä tarkoitetun harjoitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut kuljettajantutkinnon teoriakokeen sekä saanut liikenneministeriön määräysten mukaisen ajo-opetuksen ja osoittanut katsastustoimipaikan hyväksymällä tavalla hallitsevansa moottoripyörän käsittelyn.

Harjoituslupa myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei saa ilman pätevää syytä myöntää. Lupa koskee siinä määrättyä ajoneuvoa, ja se on voimassa hakijan asuinpaikkakunnan katsastustoimipaikan toimialueella, jollei poliisi toisin määrää.

Harjoitusajossa ei saa kuljettaa henkilöitä eikä tavaraa.

Poliisin on ilmoitettava harjoituslupaa koskevasta päätöksestä autorekisterikeskukselle.

23 §
Ajoneuvon kuljettaja ajo-opetusta annettaessa sekä opetusajoneuvon tunnus

Opettaja katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta B- tai C-luokan ajoneuvolla. Opettajan on istuttava oppilaan vieressä annettaessa opetusta liikenteessä.

Annettaessa ajo-opetusta D- tai E-luokan ajoneuvolla oppilas katsotaan kuljettajaksi. D-luokan ajoneuvossa saa oppilaan ja opettajan lisäksi olla ajo-opetuksen aikana mukana enintään seitsemän ajo-oppilasta tai opetushenkilöstöön kuuluvaa. Oppilas katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta moottoripyörällä. Jos opettaja on ajo-opetusta annettaessa mukana moottoripyörässä, hänet katsotaan kuljettajaksi.

Ajo-opetusta annettaessa ja moottoripyörällä ajoa harjoiteltaessa tulee ajoneuvossa olla liikenneministeriön määräämä tunnus.

Jatko-opetuksessa oppilas katsotaan kuljettajaksi. Jatko-opetukseen ei muutoinkaan sovelleta, mitä tässä pykälässä säädetään.

24 §
Opetustodistus

Kuljettajaopetuksen antamisen jälkeen autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan tai hänen määräämänsä opettajan taikka opetusluvalla opetusta annettaessa opetusluvan haltijan on annettava siitä todistus.

5 luku

Kuljettajantutkinto

25 §
Poikkeukset kuljettajantutkintovaatimuksesta

Tieliikennelain 71§:n 1 momentissa tarkoitettuna kuljettajantutkintona pidetään myös vastaavaa puolustusvoimissa suoritettua tutkintoa.

Tieliikennelain 72§:n 4 momentissa tarkoitettua ajo-oikeutta vastaava ajokortti saadaan luovuttaa uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa ajo-oikeuden voimassaoloajan päättymisestä.

Ulkomailla annetun ajokortin vaihtamisesta suomalaiseen ajokorttiin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta säädetään 6 luvussa.

26 §
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkinnossa on todettava, että tutkinnon suorittaja hallitsee kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat sekä kykenee soveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä turvallisesti ja joustavasti.

Kuljettajantutkintoon sisältyy teoriakoe ja ajokoe. T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkinnossa suoritetaan ajokoe kuitenkin vain, jos katsastustoimipaikka pitää sitä tarpeellisena. Ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suorittanut hyväksytysti vastaavan luokan teoriakokeen.

Tutkinnon suorittaja on velvollinen hankkimaan käytettäväksi ajokokeessa tarvittavan ajoneuvon. Ajokokeen aikana hänet katsotaan kuljettajaksi.

27 §
Tutkintopaikka

Kuljettajantutkinto on suoritettava siinä katsastustoimipaikassa, jonka toimialueella tutkinnon suorittaja on saanut kuljettajaopetuksen tai, milloin opetusta ei vaadita, jonka toimialueella hänen asuinpaikkansa on.

Autorekisterikeskus määrää ne paikkakunnat, joilla kuljettajantutkinnon ajokoe saadaan suorittaa.

Liikenneministeriö voi antaa 1 momentista poikkeavia määräyksiä.

28 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittaja täyttää 9§:ssä säädetyt terveysvaatimukset ja 10§:ssä säädetyn ikävaatimuksen. Muista edellytyksistä säädetään 2-7 momentissa.

A-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen;

2) hän on harjoitellut ajoa harjoitusluvalla; taikka

3) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

B- tai C-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen; taikka

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa vastaavaan luokkaan kuuluvan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

D-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on ollut auton ajo-oikeus vähintään vuoden ja hänellä on C-luokan ajoneuvon muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus sekä että hän on tutkintoa edeltäneiden viiden vuoden aikana ajanut päätoimisesti tai muuten merkittävässä määrin vähintään vuoden liikenteessä autoa, jonka kokonaispaino on vähintään 12 000 kg, tai saanut kuljettajan ammattiopetusta liikenneministeriön ohjeiden mukaisen vähimmäismäärän; taikka

2) hänellä on ollut aikaisemmin D-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.

E-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittajalla on auton muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus.

BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että tutkinnon suorittajalla on ollut auton ajo-oikeus vähintään vuoden.

CE- tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on tutkintoa edeltäneiden viiden vuoden aikana ajanut päätoimisesti C-luokan ajoneuvoa liikenteessä yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta;

2) hän on saanut kuljettajan ammattiopetusta liikenneministeriön ohjeiden mukaisen vähimmäismäärän; taikka

3) hänellä on tai on ollut vastaavan ajoneuvoyhdistelmän tai D-luokan ajoneuvon ajo-oikeus.

29 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä:

1) luotettava selvitys henkilöllisyydestään;

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu todistus kuljettajaopetuksen saamisesta taikka enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu todistus teoriaopetuksen saamisesta ja vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta aikaisemmin myönnetty harjoituslupa taikka selvitys hänelle Suomessa aikaisemmin myönnetystä ajokortista ja selvitys ajokokemuksesta, jos ajokokemus on kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä, tai ulkomailla annettu ajokortti; sekä

3) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus.

Lääkärintodistusta ei vaadita, jos tutkintoon ilmoittautuvalle on myönnetty ajokorttilupa sitä ajoneuvoluokkaa varten, johon kuuluvan ajoneuvon kuljettajantutkinnon hän suorittaa, ja ajokorttilupa on voimassa. T-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoon ilmoittautuvalta ei vaadita 1 momentin 2 kohdassa mainittua selvitystä.

30 §
Ajo-oikeuden voimassa pysyttämiseksi suoritettava kuljettajan- tutkinto tai ajokoe

Poliisin tieliikennelain 74§:n nojalla määräämä kuljettajantutkinto tai tämän asetuksen 12§:n 3 momentissa tarkoitettu ajokoe suoritetaan sillä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka ajo-oikeus on laajin ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeuksista tai jonka ajo-oikeuden hän haluaa säilyttää ja, mikäli kysymys on sekä auton että moottoripyörän ajo-oikeudesta, erikseen moottoripyörällä vain, jos poliisi erityisestä syystä niin määrää. Tutkintoon tai ajokokeeseen ilmoittauduttaessa on esitettävä selvitys ajo-oikeudesta.

31 §
Kuljettajantutkintotodistus ja tutkinnossa hylkääminen

Tutkinnon suorittajalle on annettava todistus hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta, jollei hänelle luovuteta ajokorttia välittömästi kuljettajantutkinnon jälkeen.

Jos kuljettajantutkintoa ei ole suoritettu hyväksytysti, katsastustoimipaikka voi määrätä uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi, että tutkinnon suorittaja on saanut sen määräämän lisäopetuksen.

6 luku

Kansainvälinen ja ulkomainen ajokortti

32 §
Kansainvälinen ajokortti

Poliisi voi antaa piirissään asuvalle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle hänen suomalaista ajokorttiaan vastaavan kansainvälisen ajokortin.

33 §
Pohjoismaassa annettu ajokortti

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annettu ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa.

Tieliikennelain 73§:n 2 momentissa ja 74§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa poliisi voi määrätä Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annetun ajokortin Suomessa asuvan haltijan esittämään lääkärin- tai erikoislääkärintodistuksen taikka todistuksen hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta, ajokokeesta tai ajonäytteestä.

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annetun ajokortin Suomessa asuvalle haltijalle, joka on saanut tieliikennelain 70§:ssä tarkoitetun ajokorttiluvan, on annettava ajokorttia luokaltaan vastaava suomalainen ajokortti uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Vaihdettava ulkomainen ajokortti on luovutettava ajokorttiviranomaiselle kortin antaneelle viranomaiselle toimitettavaksi, kun suomalainen ajokortti annetaan.

34 §
Muu ulkomainen ajokortti

Genevessä vuonna 1949 tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennesopimukseen liittyneessä valtiossa vakinaisesti asuvalle henkilölle annettu sopimusten mukainen kansallinen tai kansainvälinen ajokortti taikka kansallisen ajokortin virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa yhden vuoden ajan maahantulopäivästä, jos ajokortin haltija täyttää Suomessa vastaavan ajo-oikeuden saamiselle säädetyn ikävaatimuksen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle auton ajokortin haltijalle, joka on saanut tieliikennelain 70§:ssä tarkoitetun ajokorttiluvan ja joka osoittaa kuljettaneensa kuuden kuukauden ajan autoa Suomessa, saadaan luovuttaa B-luokan ajokortti uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa on haettu kuuden kuukauden kuluessa ulkomaiseen ajokorttiin perustuvan ajo-oikeuden päättymisestä Suomessa.

Muut kuin 33§:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 momentissa mainitut ulkomaiset ajokortit eivät oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa, ellei kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Poliisi voi kuitenkin tieliikennelain 70§:ssä säädetyin edellytyksin myöntää sille, jonka muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa annettu ajokortti ei oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa, ajokorttiluvan A- tai B-luokan ajokortin saamiseksi enintään yhdeksi vuodeksi ja tieliikennelain 71§:ssä säädetyin edellytyksin luovuttaa sitä vastaavan tilapäisen ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta.

Ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukaan vieraan valtion edustuston henkilökuntaan kuuluvalle ulkomaalaiselle, jolla on ulkomainen ajokortti, poliisi voi hakemuksesta myöntää ajokorttiluvan ulkomaista ajokorttia vastaavan ajokortin saamiseksi Suomessa ja luovuttaa ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta.

Ulkomaisen ajokortin haltijan on luovutettava ajokorttinsa poliisille, kun suomalainen ajokortti annetaan. Ulkomainen ajokortti palautetaan pyynnöstä ajokortin haltijan poistuessa maasta. Suomalainen ajokortti on tällöin vastaavasti luovutettava poliisille.

35 §
Ulkomaisen ajokortin haltijan määrääminen ajokieltoon

Poliisi voi soveltuvin osin tieliikennelain 75-79§:n säännöksiä noudattaen määrätä Suomessa ajokieltoon:

1) ulkomailla annetun ajokortin haltijan, jos poliisin tietoon on tullut seikka, joka tieliikennelain 70§:n mukaan on ajokorttiluvan myöntämisen tai 71§:n mukaan ajokortin luovuttamisen esteenä, tai jos ajokortin haltija on syyllistynyt 75§:n 2 momentin 3-6 kohdassa tarkoitettuun tekoon; tai

2) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annetun ajokortin haltijan, jos tämä ei ole poliisin asettamassa määräajassa toimittanut vaadittua lääkärin- tai erikoislääkärintodistusta tai todistusta hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta, ajokokeesta tai ajonäytteestä.

Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annetun ajokortin Suomessa asuva haltija voidaan tieliikennelain 75§:n 2 momentin 3-6 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa määrätä esittämään todistus uudesta hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun ajokiellon johdosta ulkomaiseen ajokorttiin perustuva oikeus kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa Suomessa on lakannut, poliisin on otettava ulkomainen ajokortti haltuunsa ajokiellon ajaksi. Ajokortti on kuitenkin pyynnöstä annettava takaisin haltijalle tämän poistuessa maasta, vaikka ajokielto olisi vielä voimassa. Kansainväliseen ajokorttiin poliisi voi korttia haltuunsa ottamatta merkitä, ettei se ole voimassa Suomessa. Ajokiellosta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava ajokortin antaneelle viranomaiselle. Ajokiellosta ilmoitetaan autorekisterikeskukselle vain, jos ajokieltoon määrätty asuu Suomessa ja hänen ajokorttinsa on annettu Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa.

Jos Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annetun ajokortin haltija määrätään ajokieltoon toistaiseksi, ajokortti on 3 momentista poiketen lähetettävä ajokortin antaneelle viranomaiselle, jollei erityistä syytä muuhun ole.

7 luku

Henkilöauton ammattiajolupa

36 §
Oikeus kuljettaa henkilöautoa ammatti- maisessa henkilöliikenteessä

Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa henkilöliikenteessä vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaavan ajo-oikeuden lisäksi auton asemapaikan poliisin myöntämä ammattiajolupa.

Ammattiajolupa saadaan myöntää myös pelkästään invataksin kuljettamiseen oikeuttavana. Ammattiajolupaan on tällöin tehtävä merkintä rajoituksesta.

37 §
Ammattiajoluvan myöntämisen edellytykset

Ammattiajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on auton muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus;

2) hän täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset;

3) häntä ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia ole pidettävä sopimattomana kuljettamaan henkilöautoa ammattimaisessa henkilöliikenteessä;

4) hänellä on riittävät tiedot ammattimaista liikennettä koskevista säännöksistä ja määräyksistä, sen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, asiakaspalvelusta ja muista ammatin harjoittamiseen liittyvistä asioista sekä ammatin edellyttämä paikallistuntemus; ja

5) hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta.

Ammattiajolupaa haettaessa on esitettävä ajokortti ja korkeintaan kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus. Poliisi voi lisäksi määrätä hakijan esittämään todistuksen uudesta hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta.

Lupa myönnetään määräajaksi, joka päättyy henkilön täyttäessä 70 vuotta. Jos hakija täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevan kuulovaatimuksen vain kuulolaitteella, lupaan on merkittävä ehto, että ajettaessa on käytettävä kuulolaitetta. Lupa raukeaa vuoden kuluttua luvan myöntämispäivästä, jollei luvansaaja ole tänä aikana lunastanut lupaa. Luvan myöntämisestä ja sen raukeamisesta on ilmoitettava autorekisterikeskukselle. Mitä ajokortin kaksoiskappaleesta säädetään, koskee soveltuvin osin myös henkilöauton ammattiajolupaa.

Autorekisterikeskus voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ammattiajolupaa koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.

38 §
Ammattiajoluvan peruuttaminen

Henkilöauton ammattiajolupa on peruutettava määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä. Jos ammattiajolupa peruutetaan, on samalla peruutettava kaikki sen haltijalla olevat ammattiajoluvat.

Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan väliaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tieliikennelain 76 ja 77§:ssä säädetään väliaikaisesta ajokiellosta.

Luvan peruuttamisesta ja väliaikaisesta peruuttamisesta on ilmoitettava autorekisterikeskukselle.

8 luku

Autokoulutoiminta

39 §
Autokoululupa

Autokoululupa voidaan myöntää täysivaltaiselle henkilölle, joka kykenee vastaamaan toiminnan asianmukaisesta hoitamisesta. Lupa voidaan myöntää myös yhteisölle, jolla katsotaan olevan edellytykset toiminnan asianmukaiseen hoitamiseen.

Autokoululupaa on haettava kirjallisesti koulun aiotun toimipaikan lääninhallitukselta. Hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys siitä, että hakija täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset. Yhteisön ollessa hakijana on hakemukseen liitettävä ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä ja yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus taikka yhteisön säännöt. Ennen hakemuksen ratkaisemista lääninhallituksen on hankittava autokoulun toimipaikan katsastuskonttorin lausunto ja tarvittaessa poliisin lausunto. Lääninhallitus voi hankkia myös muita selvityksiä ja lausuntoja.

Autokoululupa myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Lupa oikeuttaa harjoittamaan autokoulutoimintaa vain luvassa määrätyllä alueella. Luvassa on määrättävä koulun opetustilan sijaintipaikka sekä opetuksen laatua ja laajuutta koskevat ehdot ja rajoitukset. Autokoululle voidaan myöntää lupa teoriaopetuksen antamiseen muuallakin kuin sen opetustilassa.

Autokoululuvan myöntämistä ja peruuttamista koskeva päätös on lähetettävä tiedoksi katsastuskonttorille ja autorekisterikeskukselle.

40 §
Autokoulun opetushenkilöstö

Autokoulussa on oltava opetustoiminnasta vastaava johtaja ja koulun oppilasmäärään nähden riittävä opetushenkilöstö.

Autokoulun opetustoiminnasta vastaavalla johtajalla on oltava liikenneopettajalupa ja vähintään kolmen vuoden kokemus päätoimisena liikenneopettajana toimimisesta. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Muulla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai autokoulua valvovan katsastustoimipaikan hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus. Katsastustoimipaikan on hyväksyttävä autokoulun johtajan ja opettajan pätevyys ennen opetustoimintaan ryhtymistä.

41 §
Autokoulun opetustila ja -välineet

Autorekisterikeskus antaa määräykset ja ohjeet autokoulun opetustilalle asetettavista vaatimuksista. Katsastustoimipaikan on hyväksyttävä opetustila ennen sen käyttöönottoa.

Autokoulussa on oltava tarvittavat opetusvälineet, joita ovat kouluajoneuvot ja havaintovälineet. Autorekisterikeskus antaa määräykset autokouluissa käytettävistä havaintovälineistä ja hyväksyy käytettävät oppikirjat. Autokoulun opetusvälineiden tulee olla katsastustoimipaikan hyväksymät.

42 §
Autokoulun valvonta

Autokoulun toimintaa valvoo se katsastustoimipaikka, jonka toimialueella koulu sijaitsee.

Autorekisterikeskus antaa määräykset autokoulujen toiminnan valvonnasta.

43 §
Autokoululuvan uudistaminen

Autokoululuvan uudistamista haetaan kirjallisesti koulun toimipaikan lääninhallitukselta. Hakemukseen on liitettävä autokoululupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

Hakemusta ratkaistaessa on otettava huomioon 39§:ssä säädettyjen edellytysten lisäksi se, miten hakija on hoitanut autokoululupansa mukaisen autokoulutoiminnan.

Lääninhallituksen on lähetettävä autokoululuvan uudistamista koskeva päätös tiedoksi katsastuskonttorille ja autorekisterikeskukselle.

44 §
Autokoululuvan haltijan kuolema tai konkurssi

Jos autokoululuvan haltija kuolee tai joutuu konkurssiin, kuolin- tai konkurssipesällä on oikeus jatkaa entisen luvan nojalla autokoulun pitämistä enintään yhden vuoden ajan, jollei lääninhallitus autokoulun asianmukaisen pitämisen turvaamiseksi toisin päätä. Jatkamisen edellytyksenä on kuitenkin, että kuolin- tai konkurssipesä viipymättä ilmoittaa luvan myöntäneelle lääninhallitukselle luvanhaltijan velvollisuuksista vastaavan henkilön, jonka lääninhallitus voi hyväksyä.

45 §
Liikenneopettajalupa

Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakijalla on ABC-luokan ajokortti;

2) hän on suorittanut liikenneministeriön tämän asetuksen nojalla antamien määräysten mukaisen liikenneopettajantutkinnon; ja

3) häntä ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia voida pitää sopimattomana liikenneopettajaksi.

Lupaa haetaan kirjallisesti hakijan asuinpaikan poliisilta. Hakijan on esitettävä ajokortti ja todistus liikenneopettajantutkinnosta sekä liitettävä hakemukseen kaksi valokuvaa, joista hänet hyvin tuntee.

Liikenneopettajalupa myönnetään hakijan ajo-oikeuden voimassaoloajaksi. Mitä ajokortin kaksoiskappaleesta säädetään, koskee soveltuvin osin myös liikenneopettajalupaa.

Liikenneopettajalupa on peruutettava määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä. Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan väliaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tieliikennelain 76 ja 77§:ssä säädetään väliaikaisesta ajokiellosta.

Liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta on ilmoitettava autorekisterikeskukselle.

46 §
Ajoharjoitteluradat

Liikenneministeriö päättää ajo-opetuksen antamiseen käytettävien ajoharjoitteluratojen sijoituspaikkakunnista.

Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset ratojen mitoituksesta, rakenteesta ja varusteista. Katsastustoimipaikka valvoo radoilla annettavaa kuljettajaopetusta autorekisterikeskuksen antamien määräysten mukaan.

47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Liikenneopettajia kouluttavassa laitoksessa saa antaa kuljettajaopetusta ilman autokoulu- ja liikenneopettajalupaa. Laitoksen oppilas saa toimia autokoulun opettajana ilman liikenneopettajalupaa liikenneministeriön määräämin ehdoin ja rajoituksin. Laitoksessa annettavasta opetuksesta on voimassa mitä 23, 24 ja 40§:n 1 momentissa, 41 ja 42§:ssä säädetään.

Ammattikasvatushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa kuljettajaopetusta ilman autokoululupaa. Ajo-opetusta antavalla opettajalla tulee olla liikenneopettajalupa, sen ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, jolla opetusta annetaan, ja vähintään vuoden kokemus D- tai E-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana. Ajo-opetusta C-luokan ajoneuvolla saa kuitenkin antaa myös opettaja, jolla on liikenneopettajalupa ja vähintään kahden vuoden kokemus C-luokan ajoneuvon päätoimisena kuljettajana.

Ammattikoulussa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä C-luokan ajoneuvon ajo-oikeutta varten annettavassa kuljettajaopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat määräykset tässä tarkoitetun kuljettajaopetuksen valvonnasta ja hyväksyy opetuksessa noudatettavan opetusohjelman. Ammatillisissa kurssikeskuksissa annettavaa kuljettajaopetusta valvoo ammattikasvatushallitus, joka myös vahvistaa opetuksessa noudatettavan opetusohjelman.

9 luku

Ajokorttirekisteri ja ajokortin kaksoiskappale

48 §
Ajokorttirekisteritiedot

Autorekisterikeskus pitää ajokorttirekisteriä. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

1) ajokorttiluvan saaneen nimi, henkilötunnus ja osoite;

2) ajoneuvoluokat, joita vastaavin merkinnöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta koskevat erityisehdot ja muut ajokorttiluvan myöntämistä koskevat tiedot;

3) ajokortin antamista, henkilöauton ammattiajoluvan ja liikenneopettajaluvan myöntämistä ja peruuttamista, ajokieltoa sekä muita ajo-oikeuteen ja ajokorttiin kohdistuvia toimenpiteitä koskevat tiedot, tiedot ajo-oikeutta, ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista poikkeusluvista;

4) rangaistukset ja muut seuraamukset, jotka on tuomittu tieliikennelain 75§:n 1 momentissa mainitusta rikoksesta tai muusta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä tieliikennelaissa rangaistavaksi säädetystä rikoksesta, lukuun ottamatta muita rikesakkoja kuin ylinopeusrikkomuksista määrättyjä, taikka tutkanpaljastinrikkomuksesta;

5) kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koskevat tiedot; ja

6) tieto puolustusvoimien ajokortista sekä vaarallisten aineiden kuljetusluvasta.

Ajokorttirekisteriin talletetaan myös sen henkilötiedot, joka on ajo-oikeutta vailla syyllistynyt 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun rikokseen ja tuomittu siitä rangaistukseen tai muuhun seuraamukseen, sekä tiedot hänelle rikoksesta tuomituista seuraamuksista.

Ajokorttirekisteriin talletetaan myös Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annetun ajokortin Suomessa asuvaa haltijaa koskevat tiedot, jos hänet on täällä tuomittu 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta rikoksesta.

Muita kuin tieliikennelain 75§:n 1 momentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tiedot poistetaan ajokorttirekisteristä viiden vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaikki rekisteriin merkittyä henkilöä koskevat rekisteritiedot poistetaan rekisteristä yhden vuoden kuluttua hänen kuolemastaan.

Jos viranomainen havaitsee ajokorttirekisterin tietoja käsitellessään niissä virheen, sen on ilmoitettava siitä heti autorekisterikeskukselle.

49 §
Väliaikainen ajokorttitiedosto

Ajokortin valmistaja ylläpitää autorekisterikeskuksen toimeksiannosta ja valvonnassa osana ajokorttirekisteriä ajo-oikeuden haltijan valokuvan ja nimikirjoituksen käsittävää tiedostoa. Valmistaja hävittää valokuvan ja nimikirjoituksen viimeistään 30 kuukauden kuluttua ajokortin tilauksesta.

50 §
Ajokieltoa koskeva poliisin rekisteri-ilmoitus

Poliisin on ilmoitettava autorekisterikeskukselle ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määräämisestä sekä ajokortin palauttamisesta ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen.

51 §
Ajokortin kaksoiskappale

Jos ajokortti on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka jos ajokortin valokuvasta ei enää voida tunnistaa ajokortin haltijaa tai jos ajokortin haltijan nimi tai henkilötunnus on muuttunut, ajokortin haltijan on haettava ajokortin kaksoiskappaletta. Kaksoiskappaletta on haettava myös, jos ajokortti on ilmeisesti siten turmeltunut, ettei sitä voida vaikeudetta lukea. Kaksoiskappaletta on haettava ajokortinhaltijan asuinpaikan poliisilta tai, jollei hänellä ole asuinpaikkaa Suomessa, ajokorttiluvan myöntäneeltä poliisilta. Nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta johtuva hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa muutoksesta.

Hakemukseen on liitettävä ajokortti, jos se on tallella, sekä tarvittaessa kaksi valokuvaa, joista ajokortin haltijan hyvin tuntee. Nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta on lisäksi esitettävä luotettava selvitys. Ajokortin katoamisesta tai tuhoutumisesta on annettava kirjallinen selvitys.

Poliisi voi hävittää kaksoiskappaleen, jollei sitä ole lunastettu vuoden kuluessa sen hakemisesta. Poliisin on ilmoitettava kaksoiskappaleen luovuttamisesta tai hävittämisestä autorekisterikeskukselle.

Jos kadonnut tai anastettu ajokortti myöhemmin löytyy, se on luovutettava poliisille.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

52 §
Rangaistussäännökset

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta säädetään rangaistus tieliikennelain 103§:ssä.

53 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja lääninhallituksen antamaan päätökseen säädetään tieliikennelain 80 a§:ssä ja 106 a§:ssä.

Katsastustoimipaikan tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla autorekisterikeskukseen. Autorekisterikeskuksen valitusasiassa antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla liikenneministeriöön. Liikenneministeriön päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Katsastustoimipaikan ja autorekisterikeskuksen päätös saadaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta.

Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

54 §
Tarkemmat määräykset

Liikenneministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta.

Tieliikennelain 106§:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja ilmoituksia, todistuksia, ajokortteja ja lupia annettaessa on tieliikennelain 106 ja 108 a§:ssä säädetyin poikkeuksin käytettävä liikenneministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita, jollei ministeriö toisin määrää. Lääkärintodistuslomakkeiden kaavat vahvistaa lääkintöhallitus.

11 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

55 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä toukokuuta 1972 annettu ajokorttiasetus (447/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

56 §
Aikaisemmin myönnetyn ajokortin ja luvan voimassaolo

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut ajokortit ja muut ajoneuvon kuljettamiseen ja kuljettajaopetuksen antamiseen liittyvät luvat ovat voimassa niissä mainitun ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetyn ajokortin haltijalle saadaan vuoden 1991 loppuun mennessä antaa tässä asetuksessa tarkoitettu ajokortin kaksoiskappale, vaikka ajokortti on tallella eikä se ole turmeltunut.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla kuljettajantutkintoa, ajokorttia ja henkilöauton ammattiajolupaa koskevista vaatimuksista annetut poikkeusluvat ovat edelleen voimassa, jollei lupapäätöksestä muuta johdu.

Se, jolla ennen tämän asetuksen voimaantuloa on ollut oikeus ilman liikenneopettajalupaa toimia autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johtajana, saa edelleenkin toimia tässä tehtävässä.

57 §
Aikaisempi kuljettajaopetus ja kuljettajantutkinto

Oppilas, joka on saanut todistuksen kuljettajaopetuksen saamisesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, otetaan kuljettajantutkintoon tuolloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Sille, joka on suorittanut kuljettajantutkinnon lyhytaikaisen ajokortin saamiseksi tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, annetaan suoritettua kuljettajantutkintoa vastaava ajokortti.

58 §
Kuljettajantutkinnon ja ajokortin vastaavuus

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti suoritettu KT-luokan ajokortin saamiseksi suoritettu kuljettajantutkinto vastaa tässä asetuksessa tarkoitettua A-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoa ja annettu KT-luokan ajokortti tässä asetuksessa tarkoitettua A-luokan ajokorttia siitä 8§:n 1 momentissa säädetyin rajoituksin.

59 §
Oikeanpuoleista taustapeiliä koskeva ehto

Vaikka ajokortti on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti myönnetty ehdolla oikeanpuoleisesta taustapeilistä ja siitä on tehty merkintä ajokorttiin, annetaan ajokortin kaksoiskappale ilman tätä merkintää.

60 §
Näkökenttävaatimus

Tämän asetuksen 9§:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty näkökenttävaatimus ei koske sitä, jolle on myönnetty ajokortti tai annettu lääkärintodistus ajokorttia varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.