811/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 2 luvun 11§, 6 luvun 11§ ja 7 luvun 25§,

sellaisina kuin niistä ovat 6 luvun 11§ 28 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (390/82) ja 7 luvun 25§ 23 päivänä toukokuuta 1986 annetussa laissa (385/86), sekä

lisätään lakiin uusi 8 luku, jolloin nykyinen 8 luku, sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä toukokuuta 1986 annetussa laissa, siirtyy 9 luvuksi, seuraavasti:

8 luku

Rangaistussäännökset

1 §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 2 luvun 2-5§:n säännöksiä tai saman luvun 6§:n nojalla annettuja säännöksiä taikka tahallaan jättää luovuttamatta kotimyyntiasiakirjan 6 luvun 2§:ssä tarkoitetulla tavalla, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 30 luvun 1§:ssä tarkoitettuna markkinointirikoksena, kuluttajansuojarikkomuksesta sakkoon.

2 §

Rangaistus 7 luvun 14 ja 18§:n rikkomisesta on säädetty rikoslain 30 luvun 3§:ssä.

3 §

Elinkeinonharjoittaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 7 luvun 5-7 tai 9§:n säännöksiä taikka 22§:n nojalla annettuja määräyksiä taikka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 7 luvun 10 tai 11§:n säännöksiä taikka saman luvun 21§:n nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava kulutusluottorikkomuksesta sakkoon.

4 §

Sitä, joka rikkoo 2 luvun 7§:n tai 7 luvun 23§:n nojalla annetun uhkasakolla tehostetun kiellon, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

5 §

Syytteen kuluttajansuojarikkomuksesta tai kulutusluottorikkomuksesta käsittelee yleinen alioikeus.

Virallisen syyttäjän on ennen kuluttajansuojarikkomusta koskevan syytteen nostamista varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, milloin syyte yksinomaan koskee 2 luvun 6§:n nojalla annetun asetuksen rikkomista, tällaisen asetuksen tai 2 luvun 12§:n 2 momentissa tarkoitetun asetuksen nojalla annetun määräyksen rikkomista taikka kotimyyntiasiakirjan luovuttamatta jättämistä.

Tuomioistuimen on kuluttajansuojarikkomusta koskevaa asiaa käsitellessään 2 momentissa mainituin rajoituksin varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus tulla kuulluksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.