809/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 38§:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (904/85), sekä

lisätään lakiin uusi 38 a§ seuraavasti:

38 a §

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 30 luvun 9 tai 10§:ssä tarkoitettuna kirjanpitorikoksena tai tuottamuksellisena kirjanpitorikoksena eikä teosta ole muuallakaan laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, kirjanpitorikkomuksesta sakkoon.

Rangaistusta ei tuomita, jos rikkomus on vähäinen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.