749/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Asetus valtion taidemuseon suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään valtion taidemuseosta 16 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (185/90) 2§:n nojalla:

1 §

Valtion taidemuseo perii tilaukseen perustuvista tutkimuksistaan ja muista suoritteistaan sekä pääsystä järjestämiinsä näyttelyihin ja muihin tilaisuuksiin valtiolle maksun tämän asetuksen mukaan.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut valtion taidemuseo määrää ja perii suoritteen tilaajalta tai vastaanottajalta.

Maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

3 §

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1)Välittömät työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatavaa määrää 68 prosentilla.

2)Välittömät konekustannukset lasketaan kertomalla koneen käyttötapakohtainen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Oman koneen laskennallinen kuukausivuokra on 2 prosenttia koneen hankintahinnasta, jolleivat tarkemmat selvitykset muuta aiheuta. Jos koneen tehollinen kuukausikäyttö poikkeaa merkittävästi 130 tunnista, jakajana käytetään koneen todettua tai hankittavan koneen todennäköistä, keskimääräistä kuukausittaista käyttötuntimäärää.

3)Muut välittömät kustannukset. Valtion taidemuseon suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä matkakustannukset otetaan huomioon sellaisenaan.

4)Välilliset kustannukset. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettujen välillisten kustannusten määrä saadaan kertomalla 1 kohdassa tarkoitetut välittömät työkustannukset luvulla 1,25.

4 §

Tilaustutkimus tai muu suorite, josta ei ole säädetty suoritettavaksi kiinteää maksua, voidaan tuottaa valtion viranomaiselle maksutta, jos tilaava viranomainen osoittaa valtion taidemuseon käytettäväksi varat, jotka vastaavat tilaustutkimuksen tai muun suoritteen tuottamisesta valtion taidemuseolle aiheutuvia sen tulo- ja menoarvioon sisältymättömiä menoja.

Mitä 1 momentissa on säädetty ei koske valtion liikelaitosta.

5 §

Milloin suoritetta käytetään opinnäytteen tai tieteellisen taikka taiteellisen työn suorittamiseksi tai opetustarkoituksiin, voidaan maksua määrättäessä 3§:n 4 kohdassa tarkoitetut välilliset kustannukset jättää ottamatta huomioon.

Tutkija on velvollinen luovuttamaan korvauksetta valtion taidemuseolle kappaleen julkaisua, jonka laatimisessa on käytetty hyväksi valtion taidemuseon kokoelmia.

6 §

Valtion taidemuseon järjestämiin näyttelyihin peritään kiinteä pääsymaksu.

Valtion taidemuseon peruskokoelman näyttelyihin peritään 10 markan pääsymaksu. Yli 10 hengen ryhmiltä pääsymaksu on 8 markkaa.

Pääsymaksun perimistä varten valtion taidemuseon erikoisnäyttelyt jaetaan niiden sisällön, laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella kolmeen maksuluokkaan. Valtion taidemuseo määrää erikoisnäyttelyiden kuulumisesta maksuluokkiin. Pääsymaksu on

I   maksuluokka  45 markkaa,
II  maksuluokka  25 markkaa ja
III maksuluokka  15 markkaa.

Yli 10 hengen ryhmiltä peritään pääsymaksuna

I   maksuluokka 30 markkaa,
II  maksuluokka 20 markkaa ja
III maksuluokka 10 markkaa.

Alle kahdeksantoista vuotiailta, opiskelijoilta, alan tutkijoilta, museoammatillisilta henkilöiltä, kuvataiteilijoilta, sairaaloiden terapiaryhmiltä, eläkeläisiltä, asevelvollisilta, Ateneumin Ystävät ry:n jäseniltä, Suomen Taideakatemian säätiön jäseniltä ja Suomen Taideyhdistys ry:n jäseniltä peritään pääsymaksuna 5 markkaa.

Erikoisnäyttelyn pääsymaksun maksaneella on oikeus sisäänpääsyyn myös peruskokoelman näyttelyyn.

7 §

Pääsymaksun perimistä varten valtion taidemuseon auditorion esitykset jaetaan niiden sisällön, laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella kolmeen maksuluokkaan. Valtion taidemuseo määrää auditorion esitysten kuulumisesta maksuluokkiin. Pääsymaksu on

I   maksuluokka 75 markkaa,
II  maksuluokka 50 markkaa ja
III maksuluokka 25 markkaa.

Alle kahdeksantoista vuotiailta peritään pääsymaksuna 5 markkaa.

8 §

Valtion taidemuseo voi myöntää enintään 50 prosentin alennuksen 6 ja 7 §:ssä säädetyistä perushintaisista pääsymaksuista, milloin se on kuvataiteen tai taidehistorian tunnetuksi tekemisen kannalta perusteltua.

9 §

Milloin valtion taidemuseon suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät tai suuremmat kuin muiden tuottamien vastaavien suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.

Valtion taidemuseo voi periä suoritteesta maksun omakustannusarvoa pienempänä, milloin se yleiseen kulttuuritoimintaan liittyen on erityisesti perusteltua. Maksun on tällöin katettava kuitenkin aina suoritteen tuottamisesta aiheutuvat erilliskustannukset.

10 §

Kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen käytäntöön perustuva selvitysten ja lausuntojen laatiminen sekä tietojen vaihtaminen tieteellisenä yhteistyönä voidaan suorittaa maksutta, mikäli se perustuu vastavuoroisuuteen.

Valtion taidemuseo voi määrätä, että rajoitettuna aikana voi sisäänpääsy valtion taidemuseon näyttelyihin ja tilaisuuksiin olla kaikille maksuton.

11 §

Valtion taidemuseo voi periä ennakkomaksuja. Lopullinen maksu peritään etukäteen tai suoritetta luovutettaessa taikka välittömästi suoritteen tuottamisen jälkeen käteisenä tai laskutuksena. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi suoritteen tilaajalle tai vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, ylimenevältä ajalta peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.