746/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Ympäristöministeriön päätös suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä

Ympäristöministeriö on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 30§:n ja 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun kemikaaliasetuksen (620/90) 39§:n ja 55§:n nojalla päättänyt:

1 §
Yleistä

Tämä päätös koskee:

1) kemikaaliasetuksen 34§:n mukaista suojauskemikaalin ennakkohyväksymistä;

2) kemikaaliasetuksen 35§:n mukaista ilmoitusta maalin tavoin käytettävästä puunsuojakemikaalista;

3) kemikaaliasetuksen 36§:n mukaista ilmoitusta vientiin tarkoitetun suojauskemikaalin valmistuksesta; sekä

4) kemikaaliasetuksen 37§:n mukaista ilmoitusta suojauskemikaalilla tehtävistä kokeista.

Suojauskemikaaleilla tarkoitetaan kemikaalilain 25§:n mukaisesti puunsuojakemikaaleja ja limantorjuntakemikaaleja.

2 §
Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen

Suojauskemikaalin ennakkohyväksymistä haettaessa on vesi- ja ympäristöhallitukselle toimitettava liitteen 1 mukaiset tiedot.

3 §
Tutkimukset

Suojauskemikaalien ominaisuuksia koskevat tutkimukset on tehtävä Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön, OECD:n, testiohjeiden mukaisesti (OECD:n päätös C(81)30 Annex 1) ja noudattaen OECD:n hyvää laboratoriokäytäntöä koskevia ohjeita (OECD:n päätös C(81)30 Annex 2).

Jos liitteen 1 mukaisten tietojen antaminen tai vaadittujen tutkimusten tekeminen ei ole teknisesti mahdollista tai tieteellisesti perusteltua tai jos tutkimuksia ei ole suoritettu OECD:n ohjeiden mukaisesti, on se perusteltava hakemuksessa. Jos vastaavat tiedot voidaan saada muilla kuin liitteessä esitetyillä tutkimuksilla, on niiden käyttö perusteltava hakemuksessa.

4 §
Käyttöohje

Kemikaaliasetuksen 34§:n 7 kohdan mukaisen ehdotuksen suojauskemikaalin käyttöohjeeksi tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) käyttötarkoitus;

2) käytön rajoitukset;

3) päällysmerkinnät;

4) yhteenveto suojauskemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksista;

5) tekniset käyttöohjeet;

6) työsuojeluohjeet eri työvaiheissa;

7) ympäristönsuojeluohjeet eri työvaiheissa;

8) ensiapuohjeet;

9) ohjeet onnettomuuden varalta; sekä

10) jätteiden käsittelyohjeet.

5 §
Ilmoitukset

Tehtäessä kemikaaliasetuksen 35, 36 ja 37§:n mukaisia ilmoituksia on vesi- ja ympäristöhallitukselle toimitettava liitteen 2 mukaiset tiedot.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Ylitarkastaja
Marja Luotola

SUOJAUSKEMIKAALIN ENNAKKOHYVÄKSYMISHAKEMUKSEN YHTEYDESSÄ TOIMITETTAVAT TIEDOT

(P)=vaatimus koskee vain puunsuojakemikaaleja

(L)=vaatimus koskee vain limantorjuntakemikaaleja

VALMISTE

Yleiset tiedot

Kotimaisen valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot

Ulkomainen valmistaja

Valmisteen nimi

Valtuutus ulkomaiselta valmistajalta

Rekisteröity tavaramerkki

Tiedot valmisteesta

Suojauskemikaalityyppi

Valmisteen vaikutustapa

Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet

Valmisteen sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet

Valmisteen olomuoto

Valmisteen käyttö

Käyttötarkoitus

Käyttöväkevyys ja annostelu

Käsittelytekniikka

Sekoitettavuus

Käyttökelpoisuus ja biologinen tehokkuus

Tehoaineiden sitoutuminen käsiteltyyn tuotteeseen (P)

Arvio vuotuisesta valmistus- tai maahantuontimäärästä

Käsiteltyä tuotetta koskevat ohjeet ja rajoitukset

Valmisteen päällys

Ehdotus päällysmerkinnöiksi

Päällys

Valmisteen terveysvaikutukset

Välitön myrkyllisyys

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitysteitse

Ärsyttävyys

Iho

Silmät

Valmisteen ympäristövaikutukset

Myrkyllisyys eliöille

Vaikutus vesikirpun lisääntymiseen

Valmisteen fysikaaliset, kemialliset ja tekniset ominaisuudet

pH

Tiheys

Hiukkaskoko

Suspensio- ja emulsio-ominaisuudet

Säilyminen varastoinnissa

Syövyttävät ominaisuudet

Höyrynpaine

Leimahduspiste

Tulipalo- ja räjähdysvaara

Luokittelu erityismääräysten mukaan

Kuljetusluokitus

Jätteiden käsittely

Valmiste

Käytön yhteydessä syntyvä jäte

Tyhjät pakkaukset

Käsitellystä tuotteesta syntyvä jäte

Analyysimenetelmät

Tehoaineen analysointi valmisteesta

Turvallisuustoimenpiteet

Käsittely

Varastointi

Kuljetus

Palovaaran torjuminen

Valmisteen myrkyllisyys ihmiselle

Tiedot altistumisesta valmistuksen, käytön ja myrkytystapausten yhteydessä

Työhygieniset altistumistutkimukset

Ensiapuohjeet myrkytystapauksessa

Rekisteröinti muissa maissa

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöohje

TEHOAINE

Yleiset tiedot

Tehoaineen kotimaisen valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot

Tehoaineen ulkomainen valmistaja

Valtuutus ulkomaiselta valmistajalta

Tunnistustiedot

Aineen nimi (IUPAC)

Muut nimet (yleisesti tunnettu nimi, kauppanimi, lyhenne)

CAS-numero

Molekyylikaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Spektritiedot

Tiedot teknisestä tehoaineesta

Puhtaus

Epäpuhtauksien laatu ja määrä

Muut tehoaineeseen lisätyt aineet

Tiedot tehoaineen määrittämiseksi

Tehoaineen analysointi vedestä, maaperästä (P) ja biologisista näytteistä

Kuvaus tehoaineen valmistusmenetelmästä

Tehoaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Sulamispiste

Kiehumispiste

Tiheys

Höyrynpaine

Pintajännitys

Vesiliukoisuus

Rasvaliukoisuus

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

Liukoisuus orgaanisiin liuottimiin

Hydrolyysi pH:n funktiona

Hajoaminen lämmön ja valon vaikutuksesta

Leimahduspiste

Syttyvyys

Hapettavat ominaisuudet

Hajoaminen tai muu reaktio poltettaessa

Dissosiaatiovakio

Välitön myrkyllisyys

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitysteitse

Ärsyttävyys

Iho

Silmät

Herkistävyys

Subakuutti ja subkrooninen myrkyllisyys

Mutageenisuus

Tietoja teratogeenisuudesta ja vaikutuksesta lisääntymiseen (P)

Tietoja aineenvaihdunnasta (P)

Myrkyllisyys ihmiselle

Tiedot altistumisesta valmistuksen, käytön ja myrkytystapausten yhteydessä

Työhygieniset altistumistutkimukset

Yhteenveto tehoaineen terveysvaikutuksia koskevista tutkimuksista

Kulkeutuminen ympäristössä

Kiinnittyminen maa-ainekseen ja sedimenttiin

Hajoaminen

Biologinen hajoaminen

Lisätutkimukset biologisesta hajoamisesta, jos aine on edellisen perusteella vaikeasti hajoava

Kertyvyys

Biokertyvyystekijä (BCF) kalalle, jos n-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin >1000

Lisätutkimukset kertymisestä, jos BCF kalalle >100

Myrkyllisyys vesieliöill

Levän kasvun estyminen

Välitön myrkyllisyys vesikirpulle

Vaikutus vesikirpun lisääntymiseen

Välitön myrkyllisyys kalalle

Yhteenveto tehoaineen ympäristövaikutuksia koskevista tutkimuksista

SUOJAUSKEMIKAALEJA KOSKEVIEN ILMOITUSTEN YHTEYDESSÄ TOIMITETTAVAT TIEDOT

I Ilmoitus maalin tavoin käytettävästä puunsuojakemikaalista

Yleiset tiedot

Kotimaisen valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot

Ulkomainen valmistaja

Valmisteen nimi

Rekisteröity tavaramerkki

Tiedot valmisteesta

Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet

Aineen nimi (IUPAC)

Muut nimet

CAS-numero

Bruttokaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Valmisteen sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet

Arvio valmisteen vuosittaisesta maahantuonti- tai valmistusmäärästä

Käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot

Päällysmerkinnät

II Ilmoitus suojauskemikaalin valmistuksesta vientiä varten

Yleiset tiedot

Valmistajan nimi ja yhteystiedot

Valmisteen nimi

Rekisteröity tavaramerkki

Tiedot valmisteesta

Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet

Aineen nimi (IUPAC)

Muut nimet

CAS-numero

Bruttokaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Valmisteen sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet

Käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot

III Ilmoitus suojauskemikaalilla tehtävistä kokeista

Tiedot kokeesta

Kokeen tekijän nimi ja osoite

Kokeen tarkoitus

Kokeen tekopaikka

Kokeen suunniteltu ajankohta ja kesto

Käytettävien kemikaalien nimet ja määrät

Tiedot suojauskemikaalista

Suojauskemikaalin alkuperä

Suojauskemikaalin sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet

Aineen nimi (IUPAC)

Muut nimet

CAS-numero

Bruttokaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Suojauskemikaalin sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet

Käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot

Kokeen edellyttämät varotoimet

Työsuojeluohjeet

Ympäristönsuojeluohjeet

Varautuminen onnettomuuksiin

Jätteiden käsittelyohjeet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.