730/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus teatterialan korkeakoulututkinnoista ja -opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan teatterialan korkeakoulututkinnoista ja -opinnoista 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun asetuksen (1080/80) 6, 21-24, 32-40 ja 44§ sekä 32, 33, 36 ja 39§:n edellä olevat väliotsikot,

näistä 23§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla asetuksella (673/87), sekä

muutetaan asetuksen nimike, 1 ja 2§, 3§:n edellä oleva väliotsikko, 3 ja 5§, 7§:n 1 kohta, 8§:n 1 momentti, 9 ja 11§, 12§:n 1 momentin 2 kohta, 13§, 14§:n 1 momentin 2 ja 3 kohta ja 2 ja 3 momentti, 15§, 16§:n 2 momentti, 18§:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti, 19§:n edellä oleva väliotsikko, 19 ja 20§, 25§:n edellä oleva väliotsikko, 25 ja 26§, 27§:n johdantokappale, 28§, 29§:n 1 momentin johdantokappale, 30§, 42§:n 1 ja 3 momentti ja 43§,

näistä 19§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla asetuksella, näin kuuluviksi:

Asetus

teatteri- ja tanssialan korkeakoulututkinnoista

1 §

Teatteri- ja tanssialan korkeakouluasteen tutkintoja ovat:

1) teatteritaiteen kandidaatin ja tanssitaiteen kandidaatin tutkinnot, jotka ovat teatteri- ja tanssitaiteen alan korkeakouluasteen perustutkintoja; sekä

2) teatteritaiteen lisensiaatin ja tanssitaiteen lisensiaatin tutkinnot sekä teatteritaiteen tohtorin ja tanssitaiteen tohtorin tutkinnot, jotka ovat teatteri- ja tanssitaiteen alan korkeakouluasteen jatkotutkintoja.

2 §

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto voidaan suorittaa Teatterikorkeakoulussa ja Tampereen yliopiston humanistisessa tiedekunnassa siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tanssitaiteen kandidaatin, teatteritaiteen lisensiaatin, tanssitaiteen lisensiaatin, teatteritaiteen tohtorin ja tanssitaiteen tohtorin tutkinto voidaan suorittaa Teatterikorkeakoulussa.

Perustutkinnot
3 §

Perustutkintoon johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään koulutusohjelmina.

Koulutusohjelma on korkeakoulun eri laitosten yhteistyössä suunnittelema ja järjestämä tavoitteellinen opintokokonaisuus, joka suuntautuu johonkin teatteri- tai tanssialan taiteellista suorituskykyä ja asiantuntemusta edellyttävään ammatilliseen tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.

5 §

Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tavoitteena on antaa opiskelijalle asianomaisen koulutusohjelman perustana olevalla ammatillisella tehtäväalueella valmius taiteelliseen työhön sekä valmius itsenäisesti hoitaa taiteellista asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä. Samalla opiskelijan tulee saavuttaa valmius jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun.

Opiskelijan tulee koulutusohjelmassa saavuttaa:

1) luova ja ennakkoluuloton asenne työhönsä, valmius monipuoliseen taiteelliseen ilmaisuun sekä muutenkin ammatillisen tehtävä- alueensa edellyttämät taiteelliset valmiudet;

2) kokonaiskuva teatteri- tai tanssiesityksen valmistamisesta ja eri ammattiryhmien tehtävistä siinä sekä asianomaisella ammatillisella tehtäväalueella käytettävistä taiteellisen toteuttamisen menetelmistä ja valmius esityksen valmistamisessa tarvittavaan yhteistyöhön;

3) valmius ymmärtää ja eritellä teatteri- tai tanssitaidetta ja -työtä sekä niiden kehitystä, kulttuuritehtävää ja yhteiskunnallista merkitystä;

4) valmius hankkia ja soveltaa tehtäväalueellaan tarvittavaa tietoa ja taitoa sekä valmius tehtäväalueensa ja yleensä teatteri- tai tanssityön ja -taiteen kehittämiseen; sekä

5) riittävät viestintävalmiudet.

Kunkin koulutusohjelman perustana olevasta ammatillisesta tehtäväalueesta ja tavoitteista määrätään tutkintosäännössä.

7 §

Koulutusohjelma suunnitellaan ja järjestetään siten, että siinä:

1) yhdistetään teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia sekä perehdytetään opiskelija käytännön teatteri- tai tanssityöhön;


8 §

Koulutusohjelma suunnitellaan ja järjestetään siten, että sen laajuus on 160 tai 180 opintoviikkoa siten kuin 20§:ssä säädetään.


9 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka ajoitetaan siten, että ne ovat keskenään tarpeellisessa vuorovaikutuksessa. Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa. Aineopintojen samoin kuin syventävien opintojen laajuudesta määrätään tutkintosäännössä.

Aine- ja syventäviin opintoihin voi sisältyä harjoittelua siten kuin tutkintosäännössä määrätään.

11 §

Yleisopintojen tavoitteena on:

1) perehdyttää opiskelija opiskeluympäristöön ja antaa hänelle valmiuksia opintojen suunnitteluun;

2) antaa opiskelijalle yleiskuva taiteellisen toiminnan perusteista;

3) antaa opiskelijalle yleiskuva taiteen, erityisesti teatteri- tai tanssitaiteen historiasta, kehityksestä, merkityksestä ja asemasta yhteiskunnassa;

4) kehittää opiskelijan kykyä ymmärtää ihmistä psyykkisenä ja fyysisenä olentona; sekä

5) perehdyttää opiskelija viestinnän perusteisiin ja antaa hänelle 12§:ssä tarkoitettu kielitaito.

12 §

Yleisopintoihin sisältyvissä kieliopinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa:


2) sellainen vähintään yhden opiskelijalle vieraan kielen taito, joka on tarpeellinen ammatin harjoittamiselle ja ammatilliselle kehitykselle.


13 §

Aineopintojen tavoitteena on:

1) antaa opiskelijalle asianomaisella ammatillisella tehtäväalueella käytettävän taiteellisen ilmaisun eri osa-alueiden perusvalmiudet ja tehtäväalueen edellyttämät muut taiteelliset ja teoreettiset perusvalmiudet; sekä

2) perehdyttää opiskelija kirjallisuuden, erityisesti näytelmäkirjallisuuden keskeisiin suuntauksiin ja muiden koulutusohjelman kannalta keskeisten taiteenalojen saavutuksiin.

14 §

Syventävien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

2) valmius esityksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tarvittavaan yhteistyöhön;

3) valmius ymmärtää ja eritellä teatteri- tai tanssitaiteen kehittämiseen sisältyviä vaatimuksia sekä ratkaista luovasti teatteri- tai tanssityön uusia ongelmia ja muutenkin toimia teatterin tai tanssitaiteen kehittämiseksi;


Opiskelu syventävissä opinnoissa on olennaiselta osin alan käytännön työn kaltaista.

Syventäviin opintoihin sisältyy opinnäytteen valmistaminen. Tarkemmat määräykset opinnäytteestä annetaan tutkintosäännössä.

15 §

Harjoittelun tavoitteista, laajuudesta ja järjestämisestä määrätään tutkintosäännössä.

16 §

Yleisopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot koostuvat opintojaksoista. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia.

18 §

Perustutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on tutkintosäännössä määrätyllä tavalla:


Opiskelija saa tutkintosäännössä määrätyin perustein lukea hyväkseen Teatterikorkeakoulun koulutuskeskuksessa samoin kuin muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja siten kuin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määrätään. Ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen yleisistä perusteista säädetään erikseen.

Perustutkintoihin johtavat koulutusohjelmat
19§

Teatteritaiteen kandidaatin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia ovat:

1) dramaturgian koulutusohjelma;

2) näyttelijäntyön koulutusohjelma;

3) ohjauksen koulutusohjelma; sekä

4) valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma.

Tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma on tanssitaiteen koulutusohjelma.

Teatterikorkeakoulussa voidaan suorittaa kaikki 1 ja 2 momentissa mainitut koulutusohjelmat.

Tampereen yliopiston humanistisessa tiedekunnassa voidaan suorittaa näyttelijäntyön koulutusohjelma.

20 §

Dramaturgian ja ohjauksen koulutusohjelmien laajuus on 180 opintoviikkoa.

Näyttelijäntyön sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmien laajuus on 160 opintoviikkoa.

Tanssitaiteen koulutusohjelman laajuus on 180 tai 160 opintoviikkoa suuntautumisvaihtoehdosta riippuen.

Jatkotutkinnot
25 §

Oikeus suorittaa jatkotutkinto on henkilöllä, joka on suorittanut teatteritaiteen kandidaatin tai tanssitaiteen kandidaatin tutkinnon tai jolla Teatterikorkeakoulu tutkintosäännössä määrätyin perustein toteaa olevan vastaavantasoiset ja muuten riittävät tiedot, taidot ja valmiudet.

26 §

Opinnoissa teatteritaiteen lisensiaatin tai tanssitaiteen lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee saavuttaa:

1) hyvä perehtyneisyys omaan ammattialaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä perehtyneisyys alaansa liittyvien taiteen- ja tieteenalojen kehitykseen, perusongelmiin ja menetelmiin;

2) valmius omalla ammattialallaan taiteellista kypsyneisyyttä osoittaviin taiteellisiin suorituksiin tai valmius soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti alansa tieteellisen tutkimuksen ja taiteellisen toteuttamisen menetelmiä;

3) sellainen perehtyneisyys teatteri- tai tanssitaiteeseen, joka mahdollistaa sen eri alojen kehityksen seuraamisen, tai vastaava perehtyneisyys teatteri- tai tanssialan tutkimukseen; sekä

4) perehtyneisyys taiteen filosofisiin, esteettisiin, historiallisiin ja yhteiskunnallisiin perusteisiin.

27 §

Teatteritaiteen lisensiaatin tai tanssitaiteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:


28 §

Opinnoissa teatteritaiteen tohtorin tai tanssitaiteen tohtorin tutkintoa varten opiskelijan tulee saavuttaa:

1) syvällinen perehtyneisyys 26§:n 1, 3 ja 4 kohdassa mainittuihin seikkoihin; sekä

2) valmius omalla ammattialallaan korkeatasoista taiteellista kypsyneisyyttä osoittaviin taiteellisiin suorituksiin ja itsenäisen luovan taiteellisen työn kehittämiseen tai valmius soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti alansa tieteellisen tutkimuksen ja taiteellisen toteuttamisen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.

29 §

Teatteritaiteen tohtorin tai tanssitaiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:


30 §

Jatkotutkintoihin sisältyvät opinnot sekä niihin kuuluva opetus suunnitellaan ja järjestetään opintojaksoina.

Jatkotutkintoa varten hyväksytään opetussuunnitelma, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä 17§:ssä on säädetty perustutkintoon johtavan koulutusohjelman opetussuunnitelmasta.

42 §

Opiskelijalle annetaan hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistus.


Teatteritaiteen kandidaatin ja tanssitaiteen kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehto, koulutusohjelman keskeinen sisältö, opintosuoritusten arvostelu ja muut tarpeellisiksi katsottavat seikat.

43 §

Tutkintojen, koulutusohjelmien sekä opintojaksojen suunnittelusta, järjestämisestä ja jatkuvasta kehittämisestä huolehtivat korkeakoulun asianomaiset laitokset kiinteässä yhteistyössä siten kuin tutkintosäännössä määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.