714/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun torjunta-aineasetuksen (211/84) 18§:n 1 ja 3 momentti ja 20§,

näistä 18§:n 3 momentti sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1089/89), sekä

muutetaan 2§:n 2 momentti, 3§:n 1 momentti, 5§:n 1 momentti, 6§:n 2 momentti, 7§, 5 luvun otsikko, 9§, 10§:n 1 ja 2 momentti, 12§:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 14§:n 2 momentin 3 kohta, 15§, 8 luvun otsikko sekä 17§ seuraavasti:

2 §

Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla torjunta-aineasioissa puolueettomiksi katsottavia, määrää valtioneuvosto. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, vesi- ja ympäristöhallitusta, maatilahallitusta, elintarvikevirastoa, lääkintöhallitusta ja työsuojeluhallitusta.

3 §

Torjunta-ainelautakunnalla on työjaosto, johon kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnassa maa- ja metsätalousministeriötä, vesi- ja ympäristöhallitusta ja lääkintöhallitusta edustavat jäsenet.


5 §

Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset maatilahallituksen pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia ja arviointeja sekä antamaan niistä lausuntonsa seuraavasti:

1) valmisteiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden selvittämiseksi maatalouden tutkimuskeskus ja metsätaloudessa käytettäviksi tarkoitetuilla valmisteilla metsäntutkimuslaitos;

2) valmisteiden kemiallisen ja fysikaalisen tarkastuksen sekä jäämien määrityksen kasvituotteista valtion maatalouskemian laitos, eläintuotteista valtion eläinlääketieteen laitos;

3) valmisteiden terveysvaikutusten arvioimisen lääkintöhallitus;

4) valmisteiden työhygieenisten haittojen arvioimisen työsuojeluhallitus;

5) valmisteiden ympäristövaikutusten arvioimisen vesi- ja ympäristöhallitus.


6 §

Hakijan tulee toimittaa selvitykset ja tiedot valmisteen ja tehoaineen kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista, valmisteen käyttötavasta ja tehokkuudesta sekä käytöstä aiheutuvista jäämistä, valmisteen ja tehoaineen myrkyllisyydestä koe-eläimille ja mahdollisista haittavaikutuksista ihmisille ja hyötyeläimille diagnoosi- ja hoito-ohjeineen, valmisteen ja tehoaineen vaikutuksista luonnolle ja muulle ympäristölle, ehdotus myyntipäällyksen hävittämisestä sekä muut lautakunnan asian käsittelyä varten tarpeellisiksi katsottavat tiedot. Hakemukseen liitetyistä terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevista tutkimuksista tulee toimittaa myös lautakunnan vahvistamalla tavalla laaditut yhteenvedot.


7 §

Maatilahallituksen tulee tarkastaa, että saapuneet hakemukset on laadittu 6§:ssä säädetyllä tavalla ja että niihin on liitetty sanotussa pykälässä edellytetyt selvitykset ja tiedot. Mikäli hakemuksessa havaitaan puutteita, maatilahallituksen on kehotettava hakijaa täydentämään hakemuksensa määräaikaan mennessä uhalla, että se voidaan ilmoitettujen puutteiden vuoksi jättää tutkimatta.

Tarkastettuaan hakemuksen tai, milloin kysymys on 1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetusta tilanteesta, hakijalle asetetun määräajan kuluttua umpeen maatilahallituksen tulee ilmoittaa hakemuksesta torjunta-ainelautakunnalle ja liittää ilmoitukseen ehdotuksensa tarkastusohjelmasta tai asian tutkimatta jättämisestä.

Torjunta-ainelautakunta päättää, mitkä tarkastukset valmisteella suoritetaan tai, milloin kysymys on 1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetusta tilanteesta eikä hakemusta ole määräaikaan mennessä täydennetty, asian mahdollisesta tutkimatta jättämisestä. Lautakunta voi päättää asian ratkaisemisesta myös ilman tarkastuksia.

5 luku

Hyväksyminen ja rekisteröinti

9 §

Torjunta-ainelautakunnan on välittömästi ilmoitettava torjunta-aineen hyväksymistä koskevasta päätöksestään maatilahallitukselle ja hakijalle. Maatilahallituksen tulee tehdä päätöksestä merkintä 12§:ssä mainittuun torjunta-ainerekisteriin sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Torjunta-ainelautakunta voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä päätöksen heti rekisteriin merkittäväksi.

Jos rekisteriin merkittyä päätöstä myöhemmin muutoksenhaun johdosta muutetaan, maatilahallituksen tulee korjata rekisteriin tehty merkintä muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä vastaavaksi. Torjunta-ainelautakunnan tulee viipymättä ilmoittaa muutoksenhaun johdosta annetusta päätöksestä maatilahallitukselle.

10 §

Torjunta-ainelautakunnan päätös hyväksymisestä on kerrallaan voimassa enintään kahdeksan vuotta. Lautakunnan on hakemuksesta käsiteltävä hyväksyminen uudelleen ja tarkastettava, ovatko hyväksymisen edellytykset edelleen olemassa. Lautakunta päättää, mitä tietoja hakemuksessa on tällöin esitettävä. Torjunta-aineen uudelleen hyväksymistä on haettava viimeistään kuusi kuukautta ennen voimassa olevan hyväksymisen päättymistä. Muutoin valmisteen uudelleen hyväksymisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 3 ja 4 luvussa on säädetty.

Torjunta-ainelautakunta voi rekisteröinnin haltijan hakemuksesta, maatilahallituksen esityksestä tai omasta aloitteestaan muuttaa hyväksymiään rekisteröidyn valmisteen käytön ehtoja. Torjunta-aineiden myyntipäällysmerkintöihin tehtävät muutokset, jotka eivät vaikuta valmisteiden käyttöön, käytön ehtoihin eivätkä varoitusmerkintöihin, voidaan tehdä myös maatilahallituksessa. Maatilahallituksen tulee ilmoittaa muutoksista torjunta-ainelautakunnalle.


12 §

Maatilahallituksen on pidettävä hyväksytyistä torjunta-aineista rekisteriä, josta ilmenee:


3) tehoaineet ja haitalliset aineet sekä vaarallisuutta kuvaava luokitus;


Rekisteriin tehdään merkintä valmisteen hyväksymispäivämäärästä, hyväksymisen voimassaoloajasta, valmisteen uudelleen hyväksymistä koskevasta päätöksestä sekä hyväksymisen peruuttamisesta. Milloin hakija peruuttaa rekisteröimisen, myös siitä tehdään merkintä torjunta-ainerekisteriin. Rekisteriin tehdään merkintä myös hakemuksen hylkäämisestä ja tutkimatta jättämisestä.


14 §

Myyntipäällyksessä tulee olla seuraavat merkinnät:


3) vaarallisuutta koskevat kemikaalilainsäädännön edellyttämät varoitusmerkinnät sekä suojainohjeet;


15 §

Kun torjunta-ainelautakunta muuttaa 10§:n 2 momentin nojalla valmisteen käyttöä koskevia rajoituksia ja muita ehtoja, on lautakunnan samalla määrättävä, minkä ajan kuluttua kysymyksessä olevan valmisteen kaupan pidettävien myyntierien myyntipäällysmerkintöjen on oltava uusien määräysten mukaiset. Sama koskee maatilahallitusta silloin, kun se kyseisen säännöksen nojalla tekee päätöksen myyntipäällysmerkintöjen muuttamisesta.

8 luku

Kuljetus, luovuttaminen, säilytys, teollinen käsittely ja varastointi

17 §

Vaaralliseksi luokitellun torjunta-aineen valmistuksesta, teknisestä käytöstä ja muusta teollisesta käsittelystä sekä varastoinnista ja säilyttämisestä on voimassa, mitä siitä on kemikaalilaissa (744/89) tai sen nojalla säädetty. Sama koskee vaaralliseksi luokitellun torjunta-aineen myyntiä ja muuta luovuttamista, mikäli torjunta-ainelain 4 e§:stä ei muuta johdu.

Vaaralliseksi luokitellulla torjunta-aineella tarkoitetaan kemikaaliasetuksen (620/90) mukaisesti luokiteltua terveydelle tai ympäristölle vaarallista torjunta-ainetta sekä palo- tai räjähdysvaarallista torjunta-ainetta.

Muita kuin edellä tässä pykälässä mainittuja torjunta-aineita kaupan pidettäessä ne on pidettävä riittävän erillään elintarvikkeista ja rehuista.

Torjunta-aineiden varasto- ja myyntipaikoissa on pidettävä nähtävänä maatilahallituksen laatima ja torjunta-ainelautakunnan hyväksymä opas.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Tämän asetuksen 14§:n 2 momentissa tarkoitettujen myyntipäällysmerkintöjen tulee olla momentin 3 kohdan mukaiset viimeistään 1 päivänä syyskuuta 1991.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.