710/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ylioppilastutkinnosta 26 päivänä syyskuuta 1947 annetun asetuksen (717/47) 3§:n 3 momentin johdantolause sekä c ja e kohta sekä 9 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 3 momentin johdantokappale ja c kohta 18 päivänä tammikuuta 1974 annetussa asetuksessa (65/74), 3 momentin e kohta 8 päivänä toukokuuta 1987 annetussa asetuksessa (504/87) ja 9 momentti 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (503/82), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä toukokuuta 1964, 29 päivänä lokakuuta 1965, 24 päivänä lokakuuta 1969 ja 23 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla asetuksilla (253/64, 567/65, 665/69 ja 1204/88), uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6-7 momentti siirtyvät 7-8 momentiksi, sekä asetukseen uusi 3 b§ seuraavasti:

2 §

Pysyväisluonteisia tehtäviä varten voidaan 3 momentissa tarkoitettu tilapäinen virkamies ottaa myös toistaiseksi.


3 §

Kokeet ovat seuraavat:


c) vieraan kielen koe, joka käsittää asianomaisen vieraan kielen puheen ja tekstin ymmärtämistä osoittavat osat sekä kielen kirjallisen käyttämisen taitoa osoittavan osan; erivapauskokeeseen ja lukiossa harvoin opetetun vieraan kielen ylimääräiseen kokeeseen ei kuitenkaan sisälly puheen ymmärtämistä osoittavaa osaa; latinan ja klassisen kreikan ylimääräiset kokeet käsittävät käännösosan sekä tekstiin liittyvät antiikin kulttuurin tuntemusta ja tekstin ymmärtämistä osoittavat osat;


e) reaalikoe, jossa on enintään kahdeksassa tehtävässä osoitettava riittävää kypsyyttä reaaliaineiden hallinnassa ja jossa tehtävät perustuvat oppimäärien pääkohtiin seuraavissa aineryhmissä:

1) uskonto tai elämänkatsomustieto;

2) psykologia ja filosofia;

3) historia ja yhteiskuntaoppi;

4) fysiikka;

5) kemia;

6) biologia; sekä

7) maantieto.


Koe on kussakin koetilaisuudessa suoritettava kuuden tunnin kuluessa siitä hetkestä, jolloin tehtävä on asianmukaisesti annettu kokelaille. Jos kokelas suorittaa ylimääräisinä kokeina kaksi vieraan kielen koetta, saa hän niihin käyttää yhteensä kahdeksan tuntia. Edellä 3 momentin b ja c kohdassa tarkoitetun puheen ymmärtämistä osoittavan osatehtävän suorittamiseen käytetty aika ei kuitenkaan sisälly edellä mainittuihin aikoihin, mikäli opetusministeriö ei toisin määrää.


3 b §

Lukion oppilas voi ennen kuin hän osallistuu ylioppilastutkintoon osallistua erilliseen kokeeseen sellaisessa aineessa, jonka oppimäärän hän on suorittanut ennen ilmoittautumistaan kokeeseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990. Asetuksen 3§:n 3 momentin c ja e kohtaa sovelletaan kuitenkin ensimmäistä kertaa kevään 1993 ylioppilastutkinnossa.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.