700/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Laki perintökaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/65) 14 luvun 1, 2 ja 3§,

muutetaan 7 luvun 5§:n 1 momentti, 14 luvun otsikko, 14 luvun 4§:n 1 momentti ja 5§ sekä

lisätään 7 luvun 5§:ään uusi 3 momentti ja 14 luvun 4§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

7 luku

Lakiosasta

5 §

Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.


Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4§:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Perillinen ei voi vedota testamentin tehottomuuteen, jos hän on perittävän kuoltua luopunut lakiosastaan. Lakiosasta luopumisesta perittävän eläessä säädetään 17 luvun 1§:n 2 momentissa.

14 luku

Testamentin tiedoksi antamisesta ja moitteesta

4 §

Testamentin tekijän kuoltua on testamentin saajan annettava testamentti tiedoksi perillisille haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti ja heille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos testamentti on tehty suullisesti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

Jos testamentin tekijän perillisenä on eloonjäänyt puoliso, on testamentti annettava tiedoksi myös niille 3 luvun 1§:n 2 momentissa tarkoitetuille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Jollei testamentin tekijältä ole jäänyt perillisiä, on testamentti annettava tiedoksi valtiokonttorille.


5 §

Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia 13 luvussa mainituilla perusteilla, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa saatuaan testamentista 4§:n mukaisesti tiedon. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan, vaikka testamentin tekijä on kuollut ennen tämän lain voimaantuloa. Jos testamentin saaja on ennen tämän lain voimaantuloa menettänyt oikeutensa perillistä vastaan sen johdosta, että valvontaa ei ollut suoritettu, sovelletaan kuitenkin aikaisempaa lakia. Aikaisempaa lakia sovelletaan niin ikään, jos testamentti on ennen tämän lain voimaantuloa käynyt lakiosaan oikeutettua perillistä vastaan tehokkaaksi sillä perusteella, että lakiosailmoitusta ei ole tehty määräajassa.

Hallituksen esitys 1/90
Lakivaliok. miet. 5/90
Suuren valiok. miet. 39/90

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.