698/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1305/87) liitteenä oleva hinnasto, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (750/89), sekä

muutetaan asetuksen 3§:n 1 momentti ja 2 momentin 3 kohta sekä 5§ seuraavasti:

3 §

Maksu määrätään suoritekohtaisesti. Perittävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:


3) Muut kustannukset. Kehittämiskeskuksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä. Matkakustannukset otetaan huomioon matkoista keskimäärin aiheutuvien kustannusten mukaan. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 50 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

5 §

Koulutustoimintaan annetun koulutusaineiston sekä yhteisten koulutustilaisuuksien osalta maksu voidaan valtion virastoilta ja laitoksilta, lukuun ottamatta valtion liikelaitoksia, periä omakustannusarvoa pienempänä tai jättää kokonaan perimättä.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista voidaan maksu periä valtion liikelaitoksilta sekä valtion virastojen ja laitosten ulkopuolisilta erityisestä syystä omakustannusarvoa pienempänä. Maksun tulee kuitenkin kattaa suoritteen tuottamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, jotka lasketaan 3§:ssä mainituin perustein.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.