697/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 19 a§, 116§:n 6 momentti, 158 ja 159§,

sellaisina kuin ne ovat, 19 a§ 30 päivänä joulukuuta 1981 annetussa asetuksessa (1059/81), 116§:n 6 momentti 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (673/66), 158§ osittain muutettuna 20 päivänä tammikuuta 1961 annetulla asetuksella (23/61) ja 159§ 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (999/83),

muutetaan 4§, 5§:n 1 ja 2 momentti, 14 ja 17§, 39§:n 1 momentti, 41§:n 2 momentti, 110 ja 113§, 116§:n 1 ja 7 momentti, 118§:n 2 momentti, 147 a§:n 2 momentti, 150§:n 5 momentti, 154 ja 155 a§ sekä 155 b§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4§ 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa asetuksessa (87/82), 5§:n 1 ja 2 momentti, 41§:n 2 momentti sekä 118§:n 2 momentti 31 päivänä lokakuuta 1973 annetussa asetuksessa (791/73), 14§ osittain muutettuna mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1966 annetulla asetuksella, 17§ 10 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa (628/69), 110§ 20 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (930/89), 113§ sekä 116§:n 1 ja 7 momentti mainitussa 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa, 147 a§:n 2 momentti, 155 a§ ja 155 b§:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (1080/77) sekä 150§:n 5 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa asetuksessa (92/82) sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a, 5 b ja 146 e§ ja mainitulla 16 päivänä joulukuuta 1966 annetulla asetuksella kumotun 8 ja 15§:n tilalle uusi 8 ja 15§, 146 b§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä lokakuuta 1973 annetussa asetuksessa, uusi 2 ja 3 momentti sekä 150§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä syyskuuta 1975 annetulla asetuksella (745/75) ja mainituilla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetuilla asetuksilla, uusi 6 momentti seuraavasti:

2 a §

Rakennuslain (370/58) 5§:n 2 momentissa, 29§:n 3 momentissa, 32§:ssä, 38 a§:n 1 momentissa, 42§:n 3 momentissa, 43§:n 1 momentissa, 124 a§:n 3 momentissa ja 132§:n 1 momentissa säädetyt tehtävät kuuluvat ympäristöministeriölle seuraavien kuntien osalta: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Turku, Naantali, Raisio, Tampere, Kouvola, Mikkeli, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, Oulu ja Rovaniemi. Muiden kuntien osalta mainituista tehtävistä huolehtii lääninhallitus.

4 §

Rakennuslupaa ei saa vastoin rakennuslain 5§:n säännöstä antaa uudisrakennuksen rakentamiseen, milloin on kysymys taaja-asutuksesta alueella, jolla ei ole voimassa asema-, rakennus- tai rantakaavaa, ellei sanotun pykälän 2 momentissa tai rakennuslain 5 a§:ssä tarkoitettua poikkeusta ole myönnetty. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää, jos kysymys on enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamisesta uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla tai sen vähäisestä lisärakentamisesta.

5 §

Ympäristöministeriön ja lääninhallituksen on tarvittaessa asianomaisen kunnan lisäksi kuultava naapurikuntaa ennen kuin rakennuslain 5§:n 2 momentissa tai 132§:n 1 momentissa tarkoitettu poikkeus myönnetään. Vastaavasti kunnanhallituksen on tarvittaessa kuultava naapurikuntaa ennen kuin rakennuslain 5 a§:ssä tai 132§:n 2 momentissa tarkoitettu poikkeus myönnetään. Jos ympäristöministeriössä tai lääninhallituksessa käsiteltävä hakemus on jätetty kunnanhallitukselle, sen on toimitettava hakemus ja kunnan lausunto poikkeuksen myöntävälle viranomaiselle.

Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennuslain 132§:n 4 momentin mukaisesti on hakemuksesta tarvittaessa hankittava lausunto kunnanhallitukselta tai siltä kunnan viranomaiselta, jolle lausunnon antaminen on siirretty.


5 b §

Kunnan tulee toimittaa rakennuslain 5 a§:n tai 132§:n 2 momentin nojalla tekemänsä päätös tiedoksi ympäristöministeriölle tai lääninhallitukselle näiden toimivallanjaosta riippuen.

8 §

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

14 §

Ehdotus rakennusjärjestykseksi on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Muistutukset ehdotusta vastaan on toimitettava kirjallisesti kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Lääninhallitukselle ja tarvittaessa naapurikunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen ehdotuksesta.

15 §

Päätös rakennusjärjestyksen hyväksymisestä on saatettava yleisesti tiedoksi niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Tiedoksiannossa on myös mainittava, missä rakennusjärjestys on julkisesti nähtävänä ja saatavana. Rakennusjärjestys on viipymättä lähetettävä ympäristöministeriölle, lääninhallitukselle ja maanmittauskonttorille.

17 §

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä on noudatettava, jollei vahvistetussa yleiskaavassa tai asema-, rakennus- tai rantakaavassa ole toisin määrätty.

39 §

Asemakaavaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 21 päivän ajan sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kaupungissa julkaistaan. Muistutukset ehdotusta vastaan on toimitettava kirjallisesti kaupunginhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.


41 §

Milloin asemakaavan hyväksymistä tai muuttamista koskevaa päätöstä ei ole alistettava ympäristöministeriön tai lääninhallituksen vahvistettavaksi, kaupungin on lähetettävä jäljennös päätöksestä sekä asemakaavakartta ja selostus ympäristöministeriölle ja lääninhallitukselle sekä, jos on kysymys maarekisteriin merkitystä alueesta, maanmittauskonttorille. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä 40§:n 2 momentissa säädetään.

110 §

Kiinteistörekisteriin merkitty rakennusrasite on voimassa, vaikka tontti siirtyy toiselle omistajalle.

113 §

Kun ryhdytään laatimaan rakennuskaavaa, jolla on olennaista merkitystä yhdyskuntarakenteen kannalta tai josta voi aiheutua merkittäviä muutoksia ympäristössä, kunnan tulee olla yhteydessä lääninhallitukseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske kuntaa, jonka kaavoitustoimi on rakennuslain 137 a§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla todettu riittävän kehittyneeksi.

116 §

Rakennuskaavaehdotus on pidettävä yleisesti nähtävänä 21 päivän ajan sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Muistutukset ehdotusta vastaan on toimitettava kirjallisesti kunnanhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.


Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske rakennuskaavaehdotusta, joka koskee ainoastaan 114§:n 3 momentissa mainittuja nimiä ja numeroita.

118 §

Milloin rakennuskaavan hyväksymistä tai muuttamista koskevaa päätöstä ei ole alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, kunnan on lähetettävä jäljennös päätöksestä sekä rakennuskaavakartta ja rakennuskaavan selostus ympäristöministeriölle, lääninhallitukselle ja maanmittauskonttorille. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä 117§:n 1 momentissa säädetään.

146 b §

Asema- tai rakennuskaavan muutosta on rakennuslain 38 a§:n 1 momentissa ja 97 a§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pidettävä vähäisenä, jos sillä:

1)muutetaan kaupunginosan nimeä tai numeroa, rakennuskorttelin numeroa taikka katujen, teiden, puistojen, torien tai muiden sellaisten alueiden nimiä;

2)muutetaan määräyksiä rakennusaineista, rakennusten julkisivuista, ikkunoista ja katoista, läpikulkuaukon järjestämisestä rakennukseen, asuntojen enimmäismäärästä tai asuntojen keskipinta-alasta, autopaikkojen määrästä, rakentamatta jätettävän tontinosan tai rakennuspaikan osan käytöstä, viemärin tai muiden johtojen sijoittamisesta taikka ulospääsytien järjestämisestä katu- tai tiealueelle;

3)muutetaan rakennusaloja, -rajoja tai maanpinnan likimääräistä korkeusasemaa osoittavia lukuja;

4)muutetaan rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua kahdesta yhteen tai yhdestä kahteen taikka lisätään rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua siten, ettei rakennuksen korkeus muutu;

5)muutetaan enintään kaksikerroksisten rakennusten korttelialueella rakennettavaksi sallitun rakennuksen talotyyppiä;

6)tehdään eri käyttötarkoituksiin osoitettujen alueiden välisiin rajoihin kaavan toteuttamista helpottavia tarkistuksia;

7)muutetaan rakennusoikeutta

a)siten, että korttelin sisällä rakennusoikeuksia siirretään maanomistajan suostumuksella lisäämättä korttelissa sallitun rakennusoikeuden kokonaismäärää;

b)siten, että korttelin rakennusoikeus vähenee vähäisessä määrin;

c)siten, että lisätään asuinpientalojen korttelissa rakennusoikeutta vastaamaan enintään tehokkuuslukua 0.25 tai enintään 10 prosentilla vahvistetussa kaavassa osoitetusta;

d)olemassa olevan asuinrakennuksen ullakkotilojen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta; tai

8)tehdään kaavaan muu edellä mainittuihin muutoksiin verrattavissa oleva tarkistus.

Muutosta ei kuitenkaan ole pidettävä vähäisenä, jos se merkitsisi alueen maankäytön yleisen luonteen muuttumista kaavassa osoitetusta tai poikkeamista kaavaa laadittaessa omaksutuista periaatteista, alueella vallitsevan yhtenäisen rakennustavan muuttamista taikka ympäristölliseltä kannalta merkittävien arvojen säilymisen vaarantumista.

146 e §

Vahvistettavaksi alistettavan yleiskaavan taikka asema-, rakennus- tai rantakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muille muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Jos kirjelmässä, jossa pyyntö on esitetty, on useita allekirjoittajia, voidaan tieto kaavan hyväksymisestä lähettää vain ensimmäiselle allekirjoittajalle.

147 a §

Mitä 1 momentissa säädetään kaavojen vahvistamista koskevien päätösten tiedottamisesta, koskee myös päätöstä, jolla asema- tai rakennuskaavoitettavalle alueelle on annettu rakennuskielto. Sama koskee ympäristöministeriön tai lääninhallituksen päätöstä rakennuskiellon antamisesta alueelle yleiskaavan laatimista varten.


150 §

Antaessaan rakennuslain 5§:n 2 momentissa, 5 a§:ssä taikka 132§:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan ympäristöministeriön, lääninhallituksen ja kunnanhallituksen on päätöksessään määrättävä luvan voimassaoloaika, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Poikkeuslupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava sanotun ajan kuluessa. Poikkeuslupa, joka koskee laajempaa kuin yhden rakennuspaikan käsittävää aluetta, voidaan kuitenkin määrätä olemaan voimassa enintään viisi vuotta.

Rakennuslupa voidaan myöntää lainvoimaa vailla olevan poikkeusluvan perusteella. Rakennusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen poikkeusluvan lainvoimaisuutta.

154 §

Valmisteltaessa kaavaa on alueen maanomistajille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, hyvissä ajoin varattava tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua mielipiteensä asiasta (laatimisvaiheen kuuleminen). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä asiasta esittää muutkin kunnan jäsenet ja kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta.

Tilaisuus mielipiteen lausumiseen voidaan varata ilmoittamalla laatimistyöstä 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuille henkilöille tai erityisessä tiedotus- ja huomautuksentekotilaisuudessa (kaavakokous) taikka asettamalla valmisteluaineisto nähtäville sen jälkeen, kun nähtäville asettamisesta on ilmoitettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, taikka muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

Varattaessa tilaisuus mielipiteen lausumiseen on selostettava valmistelutyön lähtökohtia ja rajoituksia, sille asetettuja yleisiä tavoitteita sekä mahdollisia eri vaihtoehtoja valmistelussa esiin tuleviksi ratkaisuiksi.

155 a §

Rakennuslain 52§:n 1 momentissa tarkoitettua kehotusta koskeva päätös annetaan tontin tai rakennuspaikan omistajalle ja haltijalle tiedoksi niin kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/66) 8§:ssä on säädetty.

155 b §

Rakennuslain 52§:n 3 momentissa tarkoitetun luettelon tulee sisältää jokaisen tontin tai rakennuspaikan osalta, jonka omistajalle ja haltijalle on annettu rakentamiskehotus, ainakin seuraavat tiedot:

1)rakentamiskehotuksen antamista koskevan päätöksen päivämäärä sekä lainkohta, johon kehotus perustuu;

2)selvitys siitä, kenelle ja milloin kehotus on annettu tiedoksi;

3)merkintä kehotuksen peruuttamisesta, raukeamisesta sekä siitä, että velvoite on täytetty; ja

4)merkintä ilmoituksista, jotka rakennuslain 52§:n 6 momentin nojalla on tehty kiinteistötuomarille tai kihlakunnantuomarille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Asetuksen nähtävillepanoa, tiedoksisaattamista ja kuulemista koskevia säännöksiä ei sovelleta hallintomenettelyyn, siltä osin kuin nämä toimenpiteet on suoritettu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla. Asetuksen 8§:ssä tarkoitettu kaavoituskatsaus on laadittava 31 päivään joulukuuta 1991 mennessä.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.