695/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1989 asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain (1144/89) 4§:n 3 kohta, 6§:n 1 momentti ja 7§:n johdantokappale, 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti sekä

lisätään 2§:ään uusi 2 momentti ja 4§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Asunto-olojen kehittämisrahastolle voidaan valtion tulo- ja menoarviossa vahvistetun myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen lainojen rahoittamiseksi ottaa lainaa eduskunnan tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä myöntämien valtion lainanottovaltuuksien rajoissa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

4 §

Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokunnan tehtävänä on:


3) vastata siitä, että rahastolla on riittävä maksuvalmius ja tehdä 2§:n 2 momentissa tarkoitettujen valtuuksien rajoissa päätökset rahaston toimintaa varten otettavista lainoista sekä niiden ehdoista;


Valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin tehtävänä on ottaa lainat ja päättää niiden tarkemmista ehdoista sekä huolehtia rahaston lainanottoon kuuluvista muista toimenpiteistä.

6 §

Asunto-olojen kehittämisrahastosta maksetaan rahaston kulutusmenot sekä rahaston toimintaa varten otettujen lainojen lyhennykset, korot ja muut lainojen ottamisesta, hoitamisesta ja takaisinmaksamisesta aiheutuvat menot.


7 §

Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä on:


2) vahvistettava asunto-olojen kehittämisrahastolle otettavien lainojen enimmäismäärä; sekä


Valtion tulo- ja menoarviossa rahastoon siirrettävä määräraha on mitoitettava siten, että sen yhdessä 2§:n 2 momentin mukaisten lainanottovaltuuksien nojalla otettavien lainojen ja rahastolla vuoden alussa olevien aiemmilta vuosilta kertyneiden sekä asianomaisena varainhoitovuonna kertyvien rahavarojen kanssa arvioidaan riittävän 6§:ssä tarkoitettuihin maksuihin sekä tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun valtuuden nojalla myönnettyjen lainojen ja korkotukien maksamiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Vuonna 1990 eduskunta voi myöntää 2§:n 2 momentissa tarkoitetut lainanottovaltuudet muutoinkin kuin tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen esitys 60/90
Toisen lakivaliok. miet. 5/90
Suuren valiok. miet. 66/90

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.