684/1990

Annettu Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Laki opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annettuun opintotukilakiin (28/72) 6 päivänä helmikuuta 1987 annetulla lailla (95/87) väliaikaisesti lisätty 10 a§, jonka voimassaoloaikaa on jatkettu 22 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1223/89),

muutetaan 2§:n 1, 3 ja 4 momentti ja 3§:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 3 ja 4 momentti 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa laissa (166/85) ja 3§:n 2 momentti 21 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa (65/77), sekä

lisätään lakiin uusi 1 a§ ja 10§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä tammikuuta 1981, 14 päivänä tammikuuta 1983, 10 päivänä tammikuuta 1986 ja 13 päivänä helmikuuta 1987 annetuilla laeilla (36/81, 48/83, 14/86 ja 155/87), uusi 6 momentti seuraavasti:

1 a §

Aikuisopiskelijaksi katsottavalle myönnetään opintotukea valtioneuvoston määräämiin opintoihin. Valtioneuvosto vahvistaa perusteet, joiden mukaan henkilöä voidaan pitää aikuisopiskelijana, aikuisopintorahan saanti- ja määräytymisperusteet sekä määrän ja saannin kestoajan.

2 §

Opintotuella tarkoitetaan tässä laissa opintolainan valtion takausta, korkotukea, opintorahaa ja aikuisopintorahaa.


Opintotukea ei kuitenkaan myönnetä yliopistossa tai muussa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneelle henkilölle, joka harjoittaa opintoja lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tai tohtorin arvoa varten. Aikuisopiskelijaksi katsottavalle opintotukea voidaan kuitenkin myöntää valtioneuvoston vahvistamin edellytyksin tällaisiakin opintoja varten.

Opintorahana tai aikuisopintorahana myönnettävää opintotukea ei tarvitse maksaa takaisin.

3 §

Opintotuen hakijan vähävaraisuutta harkittaessa voidaan vahvistetut määrät ylittävältä osalta ottaa huomioon:

1)hakijan omat tulot ja varallisuus;

2)hakijan vanhempien tulot ja varallisuus, jos hänen voidaan katsoa olevan näiden huollettavana; sekä

3)hakijan puolison tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot ja varallisuus.

Asetuksella säädetään perusteista, joiden mukaan 2 momentissa tarkoitetut tulot ja varallisuus otetaan huomioon.


Opintoraha
10 §

Muun opintotuen lisäksi voidaan aikuisopiskelijaksi katsottavalle myöntää aikuisopintorahaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 44/90
Sivistysvaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 81/90

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.