677/1990

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 1990

Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetun asetuksen (575/88) 14 ja 15§ sekä

lisätään 7§:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

7 §
Ilmoitus syyttäjälle

Esitutkintaviranomaisen on lisäksi 3 momentissa säädetyin tavoin ilmoitettava hovioikeuden kanneviskaalille tutkittavakseen tulleesta rikosasiasta, joka hovioikeuden on käsiteltävä ensimmäisenä oikeusasteena.

14 §
Kuulusteleminen ja tutkinta, kun epäilty on viittätoista vuotta nuorempi

Kun viittätoista vuotta nuoremman lapsen epäillään syyllistyneen rikolliseen tekoon, lasta voidaan kuulustella teon johdosta. Teon johdosta voidaan myös toimittaa tutkinta sen selvittämiseksi, onko viisitoista vuotta täyttänyt ollut osallisena rikoksessa, tai teolla menetetyn omaisuuden saamiseksi takaisin taikka jos tutkinnanjohtaja katsoo siihen olevan erityistä syytä tai jos sosiaalilautakunta sitä pyytää. Tutkinnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä esitutkinnasta rikosasiassa on säädetty.

15 §
Ilmoitus kuulustelusta ja pöytäkirjan toimittaminen sosiaalilautakunnalle

Kun lasta kuulustellaan epäiltynä, sosiaalilautakunnalle on varattava tilaisuus lähettää edustajansa kuulusteluun, jollei tätä ole lastensuojelulain (683/83) 15§:n 2 momentin perusteella pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Esitutkintaviranomaisen on viipymättä toimitettava kuulustelupöytäkirja sosiaalilautakunnalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.