676/1990

Annettu Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 70 a§ sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (57/88),

muutetaan 5 luvun otsikko sekä 63-65 ja 68-82§, 94§:n 2 momentti, 95§:n 2 momentti sekä 102 ja 106§,

sellaisina kuin niistä ovat 70§ mainitussa 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa, 75§ osittain muutettuna 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla lailla (357/87), 76§ osittain muutettuna 23 päivänä elokuuta 1985 annetulla lailla (734/85) sekä 82§ 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (185/87), ja

lisätään lakiin uusi 80 a, 82 a-82 d ja 108 a§ seuraavasti:

5 luku

Ajoneuvon kuljettaja ja ajo-oikeus

63 §
Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.

64 §
Ajo-oikeus

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus. Asetuksella voidaan säätää erityistapauksia koskevia poikkeuksia.

Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan. Ajo-oikeutta ei ole sillä, joka on määrätty ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon. Ajo-oikeus alkaa uudelleen kun ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen ajokortti palautetaan haltijalleen tai hänelle luovutetaan uusi ajokortti.

Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan liittää asetuksella tarkemmin säädettäviä ehtoja ja rajoituksia.

Mopoa saa kuljettaa vain 15 vuotta täyttänyt henkilö.

65 §
Ajoneuvon luovuttaminen toisen kuljetettavaksi

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sen kuljetettavaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai jolta 63 tai 64§:ssä tarkoitetusta syystä ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljettamiseen.

Ajoneuvon luovuttajan on ennen ajoneuvon luovuttamista toisen käyttöön varmistauduttava, että kuljettajalla on vaadittava ajokortti.

68 §
Opetus- ja harjoituslupa

Poliisi voi asetuksella tarkemmin säädettävin edellytyksin oikeuttaa piirissään asuvan henkilön, jolla on opetusajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, antamaan määrätylle henkilölle opetusta ajo-oikeuden saamiseksi:

1)jos autokouluopetukseen osallistuminen tuottaa opetettavalle hänen taloudellisten olosuhteidensa ja autokoulumatkojen pituuden vuoksi erityisiä vaikeuksia;

2)jos opettaja ja opetettava ovat saman perheen jäseniä;

3)jos ajo-opetus on opetettavan vamman johdosta annettava erityisin hallintalaittein tai automaattivaihteistolla varustetulla autolla; tai

4)jos opetusta annetaan autonkuljettajan ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä.

Poliisi voi oikeuttaa piirissään asuvan henkilön harjoittelemaan ajoa moottoripyörällä ilman ajo-opettajaa moottoripyörän ajo-oikeuden saamista varten.

Opetus- tai harjoituslupa myönnetään määräajaksi, ja se voidaan antaa ehdoin ja rajoituksin.

Luvan myöntänyt poliisi voi peruuttaa opetus- tai harjoitusluvan, milloin siihen on syytä. Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan väliaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 76 ja 77§:ssä säädetään väliaikaisesta ajokiellosta.

69 §
Ajoharjoitteluradat

Kuljettajaopetuksen antamista varten tarpeellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mukaan myöntää valtionavustusta. Avustusta haetaan liikenneministeriöltä.

Ajoharjoitteluradat hyväksyy autorekisterikeskus.

70 §
Ajokorttilupa

Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen (ajokorttilupa) hakijalle, joka täyttää asetuksella säädetyt terveysvaatimukset ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi.

Ajokorttilupaa ei kuitenkaan myönnetä sille, joka on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa, eikä ilman erityistä syytä sille, joka viimeksi kuluneen vuoden aikana on syyllistynyt ajo-oikeudetta ajoon.

Ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja ei enää täytä 1 ja 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä.

71 §
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortti luovutetaan sille, joka on saanut ajokorttiluvan ja täyttää asetuksella säädetyn ikävaatimuksen ja on suorittanut hyväksyttävästi kuljettajantutkinnon tai, milloin kysymyksessä on kahdeksi vuodeksi saadun auton ajo-oikeuden jatkaminen, joka on saanut säädetyn jatko-opetuksen. Ajokorttia ei luovuteta, jos ajokorttilupa on peruutettu tai ajokorttiluvan myöntämisen jälkeen on ilmennyt este sen myöntämiselle tai peruste ajokieltoon määräämiselle.

Ajokortin luovuttaa poliisi tai katsastustoimipaikka sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ajokortin luovuttamisesta kuljettajantutkintoa vaatimatta ajo-oikeuden voimassaoloa jatkettaessa tai ulkomaista ajokorttia vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin vaihdettaessa samoin kuin kuljettajantutkinnosta ja kuljettajaopetuksen tavoitteista säädetään asetuksella. Liikenneministeriö antaa tarkemmat määräykset kuljettajaopetuksen antamisesta.

72 §
Ajo-oikeuden voimassaolo

Ajo-oikeus on voimassa, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 70 vuotta.

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin vain kahdeksi vuodeksi, milloin sen saajalla ei aikaisemmin ole ollut auton ajo-oikeutta vähintään kuutta kuukautta.

Milloin ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta täyttäneelle henkilölle, sen nojalla saatava ajo-oikeus on 1 momentista poiketen voimassa viisi vuotta. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus päättyy kuitenkin aina ajo-oikeuden haltijan täyttäessä 70 vuotta.

Edellä 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden jälkeen saatava ajo-oikeus on linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta koskevin poikkeuksin voimassa poliisin määräämän ajan, enintään viisi vuotta kerrallaan.

73 §
Terveydentilan valvonta

Ajo-oikeuden haltijan on toimitettava poliisille lääkärintodistus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän on täyttänyt 45, 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole silloin, kun mainitun määräajan alkaessa on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta ajo-oikeuden saamisesta tai ammattiajoluvan myöntämisestä.

Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä hänet määräajassa toimittamaan uuden lääkärin- tai erikoislääkärintodistuksen tai suorittamaan uuden ajokokeen tai ajonäytteen.

74 §
Uuteen kuljettajantutkintoon määrääminen

Poliisi voi määrätä kuljettajan uuteen kuljettajantutkintoon, jos hän moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan on toistuvasti syyllistynyt tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten rikkomiseen ja tämän vuoksi tai muutoin on todennäköistä syytä epäillä, ettei hän ole säilyttänyt ajotaitoaan.

75 §
Perusteet ajokieltoon määräämiselle

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on määrättävä ajokieltoon, jos hänen todetaan syyllistyneen törkeään liikenteen vaarantamiseen, rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen tai huumaantuneena ajamiseen.

Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78§:n 2 tai 4 momentista taikka 80§:stä muuta johdu, määrättävä ajokieltoon:

1)jos hän ei enää täytä 70§:n 1 momentissa säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä;

2)jos hän ei poliisin asettamassa määräajassa ole toimittanut vaadittua lääkärintodistusta tai suorittanut hyväksytysti uutta kuljettajantutkintoa, ajokoetta tai ajonäytettä;

3) jos hän on moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan syyllistynyt muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun tämän lain nojalla rangaistavaan tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan;

4)jos hän on syyllistynyt ajo-oikeudetta ajoon tai uusia kuljettajia koskevien erityissäännösten tai -määräysten rikkomiseen;

5)jos hän on vähintään kolmasti vuoden kuluessa syyllistynyt tämän lain nojalla rangaistavaan tekoon, lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia, taikka nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetussa laissa (733/85) tarkoitettuun tutkanpaljastinrikkomukseen; tai

6)jos hänet on ulkomailla tuomittu liikennejuopumuksesta moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tai hän on siellä syyllistynyt tällaiseen tekoon.

76 §
Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon määräämiselle

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa:

1)jos on todennäköistä syytä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen;

2)jos on syytä epäillä hänen syyllistyneen törkeään liikenteen vaarantamiseen tai huumaantuneena ajamiseen; tai

3)jos on todennäköistä, että edellytykset ajokiellon määräämiseen 75§:n 2 momentin 3-6 kohdan nojalla ovat olemassa.

77 §
Väliaikaisen ajokiellon kesto

Edellä 76§:n 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa väliaikainen ajokielto jatkuu, kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta. Edellä 76§:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa poliisin on viipymättä päätettävä, pidetäänkö väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on todennäköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon määrätty on syyllistynyt 76§:n 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon, väliaikainen ajokielto on pidettävä voimassa, kunnes tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena, poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon päättymään jo ennen kuin tuomioistuin päättää ajokiellosta.

Edellä 76§:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa väliaikaiseen ajokieltoon määränneen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava toimenpiteestä ajokiellosta päättävälle poliisille, jonka on viipymättä päätettävä ajokiellosta.

Jos 76§:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta teosta ei nosteta syytettä tai syyte hylätään tai jos teosta määrätään ajokielto ehdollisena, poliisin on viipymättä palautettava ajokortti. Poliisin on viipymättä palautettava ajokortti ja ilmoitettava ajo-oikeuden jatkumisesta ajo-oikeuden haltijalle myös, jos ajokieltoa ei 76§:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa määrätä.

78 §
Ajokieltoon määrääminen

Edellä 75§:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajokiellon määrää tuomioistuin. Ajokielto määrätään olemaan voimassa enintään viisi vuotta. Tuomioistuimen päätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta.

Edellä 75§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ajokiellon määrää poliisi. Edellä 75§:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto määrätään olemaan voimassa toistaiseksi, 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa enintään kuukauden ja 4-6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa enintään kuusi kuukautta. Edellä 75§:n 2 momentin 3-6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto voidaan kuitenkin jättää määräämättä, jos ajo-oikeuden haltija 74§:n mukaisesti määrätään uuteen kuljettajantutkintoon.

Ajokiellon kestosta määrättäessä on otettava huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja muihin olosuhteisiin. Ajokiellon kestosta määrättäessä on vähennyksenä otettava huomioon aika, jonka kuljettaja on ajokieltoon johtaneen teon vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta, taikka katsottava ajokielto väliaikaisen ajokiellon pituuden vuoksi kokonaan kärsityksi.

Jos moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ei 75§:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tuomita teostaan rangaistukseen, ajokieltokin voidaan jättää määräämättä.

79 §
Ehdollinen ajokielto

Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy, eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana taikka 2 momentissa tarkoitettuna koetusaikana tehdystä teosta ei voida määrätä ajokieltoa ehdollisena.

Ajokielto on ehdollinen tuomioistuimen asettaman määräajan (koetusaika), jonka pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Ehdollisena määrätty ajokielto on määrättävä pantavaksi täytäntöön, jos ajokieltoon määrätyn todetaan syyllistyneen koetusaikana 75§:n 1 momentissa tarkoitettuun tekoon.

Tuomioistuimen päätöksessä on mainittava ne seikat, joiden nojalla ehdollisena määrätty ajokielto määrätään pantavaksi täytäntöön. Jollei ehdollisena määrättyä ajokieltoa ole yhden vuoden kuluessa koetusajan päättymisestä määrätty pantavaksi täytäntöön, se on rauennut.

80 §
Varoitus

Poliisi voi ajokieltoon määräämisen sijasta antaa ajo-oikeuden haltijalle varoituksen, jos 75§:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen liikennerikkomusten, huomioon ottaen ajo-oikeuden haltijan vuosittainen ajomäärä ja muut olosuhteet, ei ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista säännöksistä ja hänelle niiden rikkomisista tuomituista tai määrätyistä seuraamuksista tai jos ajo-oikeuden haltija on syyllistynyt uusia kuljettajia koskevien erityissäännösten tai -määräysten rikkomiseen.

Uutta varoitusta ei ilman erityistä syytä saa antaa sille, joka vuoden kuluessa varoituksen saatuaan syyllistyy 75§:n 2 momentin 3-5 kohdassa tarkoitettuun tekoon.

80 a §
Ajokiellon saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi

Jos ajo-oikeuden haltija ei tyydy poliisin 75§:n 2 momentin 3 tai 4 kohdan nojalla määräämään ajokieltoon, hänellä on oikeus saattaa asia yleisen alioikeuden käsiteltäväksi. Sitä varten hänen tulee ilmoittaa asia viikon kuluessa ajokieltopäätöksen tiedoksisaamisesta sen paikkakunnan alioikeuden kansliaan, jossa rikos on tehty. Tuomioistuimen on viivytyksettä ilmoitettava asian saattamisesta yleisen alioikeuden käsiteltäväksi ajokiellosta päättäneelle poliisille.

Poliisin on saatuaan tiedon ajokieltoasian saattamisesta yleisen alioikeuden käsiteltäväksi viivytyksettä palautettava ajokortti ja ilmoitettava ajo-oikeuden jatkumisesta ajo-oikeuden haltijalle.

Jos ajokielto on katsottava aiheelliseksi, tuomioistuimen on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon poliisin määräämäksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi. Ajokiellon kestosta määrättäessä on noudatettava, mitä 78§:n 2 ja 3 momentissa on säädetty. Tässä pykälässä tarkoitettua ajokieltoa ei voi määrätä ehdollisena.

Ajokieltoa koskevan asian tuomioistuinkäsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä rangaistusmääräyslain 10-12, 14-16 ja 18 §:ssä on rangaistusvaatimusasiain tuomioistuinkäsittelystä säädetty.

81 §
Ajo-oikeuden raukeaminen

Kun ajokielto on määrätty olemaan voimassa toistaiseksi, ajo-oikeus raukeaa viiden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei ajokieltoon määrätylle sitä ennen ole hakemuksesta palautettu ajokorttia. Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden raukeamaan myös, jos sen haltija sitä itse pyytää.

Ajokorttiluvan raukeamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.

82 §
Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi

Ajokorttiluvasta, 72§:n 4 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden voimassaoloajasta ja ajokiellosta 75§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää henkilön asuinpaikan poliisi. Jollei henkilöllä ole asuinpaikkaa Suomessa, ajokiellosta päättää sen paikkakunnan poliisi, jossa hän on viimeksi asunut Suomessa. Väliaikaisesta ajokiellosta päättää tekopaikan poliisi.

Päätöksen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tekee poliisipiirin päällikkö tai poliisipiirin ohjesäännössä määrätty muu virkamies.

82 a §
Ajokortin luovuttamisvelvollisuus

Sen, joka on määrätty ajokieltoon tai jonka ajo-oikeus on rauennut, on luovutettava heti ajokorttinsa poliisille.

82 b §
Henkilöauton ammattiajolupa

Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa henkilöliikenteessä vain se, jolla on auton ajo-oikeuden lisäksi ammattiajolupa. Ammattiajoluvasta säädetään tarkemmin asetuksella.

82 c §
Puolustusvoimien ajokortti

Asetuksella säädetään oikeudesta kuljettaa puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ja tämän oikeuden ehdoista sekä kuljettajaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkinnoista puolustusvoimissa.

82 d §
Poikkeusluvat

Autorekisterikeskus voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.

7 luku

Liikennevalvonta

94 §
Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan vaadittavaa ajokorttia, mutta hänen henkilöllisyytensä on todettu eikä ole syytä otaksua, ettei hänellä ole ajo-oikeutta, poliisimies voi sallia ajon jatkamisen. Tällöin kuljettaja voidaan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan menetellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja.

95 §
Kuljettajan ajokunnon valvonta

Poliisimies määrää muihin toimenpiteisiin ryhtymättä kokeesta kieltäytyneen kuljettajan toimittamaan määräajassa lääkärintodistuksen asuinpaikkansa poliisille.


8 luku

Liikennerikokset

102 §
Ajo-oikeudetta ajo

Jos joku kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, vaikka hänellä ei ole sen ajo-oikeutta, hänet on tuomittava ajo-oikeudetta ajosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

106 §
Ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä

Jos tuomioistuin tuomitsee jonkun rangaistukseen tai määrää ajokieltoon moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä liikennerikoksesta, päätöksestä on ilmoitettava ajokorttirekisteriä pitävälle viranomaiselle oikeusministeriön määräämällä tavalla.

9 luku

Muutoksenhaku sekä valtuutus- ja voimaantulosäännökset

108 a §
Poliisin toimintaa koskevat tarkemmat ohjeet ja määräykset

Sisäasiainministeriön tulee antaa poliisille tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta. Sisäasiainministeriö vahvistaa näissä toimenpiteissä käytettävien lomakkeiden kaavan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Hallituksen esitys 8/90
Liikennevaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 76/90

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.