673/1990

Annettu Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 4 momentti sekä 8 ja 8 a§,

näistä 8 a§ sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1060/88), sekä

lisätään 6§:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

6 §

Virka on lakkautettava sen tultua tarpeettomaksi. Virat lakkautetaan asetuksella. Näin vapautuvia tulo- ja menoarvion määrärahoja voidaan käyttää muiden kuin 5§:n 2 momentissa tarkoitettujen virkojen perustamiseen samassa tai saman ministeriön hallinnonalaan kuuluvassa toisessa virastossa hallitusmuodon 70§:n estämättä siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Korkeakoulun viran lakkauttamisesta vapautuvia määrärahoja ei voida kuitenkaan käyttää viran perustamiseen toisessa virastossa.

Käytettäessä viran lakkauttamisesta vapautuvia määrärahoja viran perustamiseen toisessa virastossa tai saman viraston sellaisessa yksikössä, jonka määrärahat ovat tulo- ja menoarviossa erillisellä momentilla, vapautuvat määrärahat on siirrettävä viimeksi mainitun viraston tai yksikön käytettäväksi siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

8 §

Virka voidaan hallitusmuodon 70§:n estämättä siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön kuin mihin se on perustettu tai saman ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan toiseen virastoon. Jos virka ei ole avoinna, virka voidaan siirtää vain virkamiehen suostumuksella. Siirrettäessä virka toiseen virastoon tai saman viraston sellaiseen yksikköön, jonka määrärahat ovat tulo- ja menoarviossa erillisellä momentilla, määräraha viran palkkauksen maksamiseen on siirrettävä toisen viraston tai yksikön käytettäväksi siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Virka siirretään näissä tapauksissa asetuksella. Viran siirtämisestä samassa virastossa päättää muissa tapauksissa asianomainen ministeriö, jollei joidenkin virkojen osalta asetuksella toisin säädetä.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 5§:n 2 momentissa tarkoitettua virkaa. Mitä 1 momentissa on säädetty viran siirtämisestä toiseen virastoon, ei koske korkeakoulun virkaa.

8 a §

Sen estämättä mitä edellä on säädetty viran perustamisesta ja lakkauttamisesta ja viran nimen, opetusalan ja tehtäväpiirin muuttamisesta asetuksella sekä viran siirtämisestä ministeriön päätöksellä, seuraavien virastojen virat, lukuun ottamatta 5§:n 2 momentissa tarkoitettuja virkoja, perustaa ja lakkauttaa asianomainen virasto, joka myös saa muuttaa viran nimen, opetusalan ja tehtäväpiirin sekä siirtää viran:

1) ministeriöt ja oikeuskanslerinvirasto;

2) korkeakoulut;

3) Valtionhallinnon kehittämiskeskus;

4) Teknologian kehittämiskeskus;

5) säteilyturvakeskus;

6) Keski-Suomen lääninhallitus;

7) tullilaitos;

8) tilastokeskus;

9) valtiokonttori;

10) maatilahallitus ja sen alainen piirihallinto;

11) maanmittaushallitus ja sen alainen piirihallinto;

12) tielaitos;

13) patentti- ja rekisterihallitus;

14) merenkulkulaitos;

15) työvoimapiirin toimisto ja työvoimatoimisto;

16) asuntohallitus; sekä

17) asetuksella säädettävät valtion tutkimuslaitokset.

Ulkoasiainhallinnon 1 momentissa tarkoitetut virat perustaa, lakkauttaa ja viran nimen muuttaa ulkoasiainministeriö.

Asetuksella säädetään tarkemmin tässä pykälässä tarkoitettujen päätösten edellytyksistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu virka on kuitenkin siirrettävä sekä lakkautettava ja perustettava asianomaisen ministeriön päätöksellä tapauksissa, joissa virka siirretään toiseen virastoon tai joissa uuden viran perustamiseen käytetään viran lakkauttamisesta toisessa virastossa vapautuvia määrärahoja.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 238/89
Toisen lakivaliok. miet. 3/90
Suuren valiok. miet. 38/90

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.