671/1990

Annettu Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Kosmetiikka-asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 1 ja 11§:n ja 12päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/86) 24§:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee kuluttajalle, elintarvikeasetuksen 5§:ssä tarkoitetulle suurtaloudelle tai ammattikäyttöön maahantuotavia ja myytäviä kosmeettisia valmisteita.

Tätä asetusta sovelletaan myös, kun kosmeettisia valmisteita käytetään asiakkaan hyväksi suurtalouksissa tai kampaamo-, parturi-, kosmetologi- tai muussa vastaavassa toimipaikassa.

Yksityiseen kulutukseen luovutettavien valmisteiden osalta tätä asetusta sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja luovuttaa valmisteita muutoin kuin vastiketta vastaan elinkeinotoimintansa yhteydessä.

2 §
Määritelmä

Kosmeettisella valmisteella tarkoitetaan ainetta tai valmistetta, jonka tarkoituksena on ulkoisesti käytettynä puhdistaa tai suojata ihmisen kehon ulkoisia osia, hampaita tai suun tai sukupuolielinten limakalvoja taikka muuttaa niiden tuoksua tai estää hajuhaittoja taikka muuttaa kehon ulkoisten osien ulkonäköä.

3 §
Valmisteen ominaisuudet

Kosmeettinen valmiste ei saa ohjeiden mukaisesti tai tavanomaisesti käytettynä aiheuttaa vaaraa terveydelle tai kuluttajan omaisuudelle.

Kosmeettinen valmiste ei saa jäljitellä elintarviketta muodon, tuoksun, värin, ulkonäön, koon, pakkauksen, merkintöjen tai muun vastaavan ominaisuuden suhteen siten, että kuluttaja, erityisesti lapsi, luullen valmistetta elintarvikkeeksi, voi nauttia sitä ja siten vaarantaa terveytensä.

4 §
Päällyksiin tehtävät merkinnät

Pakkausmerkinnöistä on voimassa mitä kulutustavarasta annettavista tiedoista annetussa asetuksessa (97/87) on säädetty ja sen nojalla määrätty, kuitenkin siten, että ruotsinkielisten merkintöjen sijasta voidaan käyttää norjan- tai tanskankielisiä merkintöjä.

Edellä 1 momentissa mainitussa asetuksessa vaadittujen tietojen lisäksi valmisteeseen on liitettävä tieto valmisteen säilyvyysajasta, jos se on enintään 30 kuukautta, ja valmistuserätunnus.

Jos valmistetta tavanomaisesti käytettäessä myyntipäällykseen kuuluva erillinen kotelo tai suojus poistetaan, myös käyttöpäällykseen on merkittävä ainakin 2 momentissa tarkoitettu säilyvyysaika sekä, jollei toisin ole määrätty, kauppa- ja teollisuusministeriön kosmeettisista valmisteista antamassa päätöksessä määrätyt varoitusmerkinnät. Käyttöpäällykseen on merkittävä myös valmisteen kauppatavan mukainen nimi, jos valmisteen käytön suhteen muutoin saattaa syntyä sekaannuksen vaaraa.

5 §
Merkintöjen havaittavuus

Merkinnät on tehtävä siten, että ne ovat pysyviä sekä helposti havaittavia ja luettavia.

6 §
Pakkausmerkintöjä koskevat helpotukset

Kauppatavan mukaista nimeä ei tarvitse merkitä valmisteen päällykseen, jos päällys on valmisteelle siinä määrin ominainen, että erehtymisen vaaraa ei ole.

Sisällyksen määrää ei tarvitse merkitä päällykseen, joka sisältää ilmaisnäytteen tai kertakäyttömäärän, eikä päällykseen, jonka sisällyksen määrä on pienempi kuin 5 grammaa tai 5 millilitraa.

7 §
Tarkempien määräysten antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta, erityisesti kosmeettisiin valmisteisiin sallituista aineista, näiden puhtausvaatimuksista ja käytön rajoituksista, aineista, joita kosmeettisessa valmisteessa ei saa olla, merkinnöistä, säilyvyysajan ilmoittamisesta sekä valvontamenettelystä mukaan luettuna näytteenotto ja analyysimenetelmät.

Kuluttajavirasto voi erityisistä syistä yksittäistapauksissa myöntää hakemuksesta poikkeuksia tämän asetuksen merkintöjä koskevista säännöksistä.

8 §
Elintarvike- ja tuoteturvallisuus- lainsäädännön soveltaminen

Kosmeettisten valmisteiden maahantuontiin, myyntiin ja muuhun myymistarkoituksessa tapahtuvaan luovutukseen, jossa valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksityiseen kulutukseen, sovelletaan elintarvikelakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Muissa luovutustapauksissa sovelletaan tuoteturvallisuuslakia (914/86).

9 §
Erinäisiä säännöksiä

Tämän asetuksen säännösten ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista on säädetty elintarvikelaissa ja tuoteturvallisuuslaissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan kosmeettisista valmisteista 3 päivänä kesäkuuta 1977 annettu asetus (456/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

11 §
Siirtymäsäännökset

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan tässä asetuksessa tarkoitettuja valmisteita vuoden 1992 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Muu kuin 1 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille toimitetut valmisteet vuoden 1995 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Naantalissa 3 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.