657/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4§:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä, 10§:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 1 ja 2 kohta sekä 12§:n 1 momentin 50 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1194/89), 10§:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 1 ja 2 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88) ja 12§:n 1 momentin 50 kohta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (998/73), sekä

lisätään 10§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 2 päivänä joulukuuta 1988 ja 22 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla sekä 26 päivänä toukokuuta, 30 päivänä kesäkuuta, 14 päivänä heinäkuuta ja 15 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla (501/89, 613/89, 659/89 ja 1110/89), Rekisteriotetta koskevan nimikkeen jälkeen uusi Säätiöasioita koskeva nimike seuraavasti:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, tiehallitus, autorekisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, kuluttajavirasto, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus.

4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, maatalouspiirit, maanmittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsähallituksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristöpiirit, kalastuspiirien kalastustoimistot ja merenkulkupiirit.


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Rekisteriote:

1) alusrekisteristä ja eläkesäätiörekisteristä 24 markkaa arkilta tai, jos rekisteriote annetaan atk-rekisterilomakkeena, 24 markkaa sivulta sekä säätiörekisteristä 50 markkaa;

2) muista patentti- ja rekisterihallituksessa pidetyistä rekistereistä kuin kaupparekisteristä 60 markkaa;


Säätiöasiat:

1) perustamisluvan antaminen ja sääntöjen vahvistaminen 600 markkaa;

sulautumissuostumuksen antaminen ja vastaanottavan säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 600 markkaa;

sulautumissuostumuksen antaminen ja uuden säätiön sääntöjen vahvistaminen 600 markkaa;

2) sääntömuutoksen vahvistaminen 400 markkaa; sekä

3) sulautumissuostumuksen tai lakkauttamisluvan antaminen 300 markkaa.


12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


sekä asioissa, jotka koskevat:


niin myös


50) elintarvikeviraston ja kuluttajaviraston antamat toimituskirjat;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo>kuuta 1990.

Hallituksen esitys 50/90
Valtiovarainvaliok. miet. 21/90
Suuren valiok. miet. 64/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.