653/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 51 ja 52§, 52 a§:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 53§:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 111§,

sellaisina kuin niistä ovat 52§, 52 a§:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti sekä 53§:n 3 momentti 5 päivänä elokuuta 1977 annetussa laissa (609/77), 53§:n 4 momentti 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1062/88) sekä 111§ muutettuna 29 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla lailla (604/77) ja mainitulla 5 päivänä elokuuta 1977 annetulla lailla, näin kuuluviksi:

51 §

Yleiskaava-alueella voi ympäristöministeriö myöntää kaupungille luvan lunastaa liikenneväyläksi tarvittavan maan sekä sellaisen yleisiä tarpeita varten varatun alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu kaupungin laitokselle tai muihin kaupungin tarpeisiin.

52 §

Kaupunki voi sen jälkeen, kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, antaa rakentamiskehotuksen tontin omistajalle ja haltijalle, jos:

1) tontin sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty vähintään puolta; tai

2) tonttia ei sillä olevien rakennusten käyttötarkoitus, sijainti, rakentamistapa ja muut seikat huomioon ottaen ole rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti.

Rakentamiskehotusta ei kuitenkaan saa antaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen tarkoitetun tontin omistajalle ja haltijalle, jos tontilla on käytössä oleva asuinrakennus. Rakentamiskehotusta ei myöskään saa antaa 42§:n 2 momentin 3, 4 tai 5 kohdassa taikka 43§:n 1 momentissa tarkoitetun rakennuskiellon voimassa ollessa. Jos tontille sen jälkeen kun rakentamiskehotus on annettu tulee voimaan tällainen rakennuskielto, raukeaa kehotus.

Kaupungin on pidettävä antamistaan rakentamiskehotuksista julkista luetteloa. Jos tontti rakentamiskehotuksen luetteloon merkitsemisen jälkeen on siirtynyt uudelle omistajalle tai haltijalle, koskee kehotus myös tätä.

Jollei tonttia ole rakennettu 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kolmen vuoden kuluessa siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asianomaiselle tiedoksi, kaupungilla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa tontti. Lunastuksen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa rakentamiseen varatun määräajan päättymisestä.

Päätöksestä, jolla rakentamiskehotus on annettu, saa tontin omistaja tai haltija valittaa lääninoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lääninoikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei päätöstä valituksen johdosta kumota, luetaan 4 momentissa rakentamiselle varattu määräaika siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asianomaiselle tiedoksi.

Rakentamiskehotuksen antamisesta, peruuttamisesta ja raukeamisesta sekä siitä, että velvoite on täytetty, on kaupunginhallituksen viipymättä lähetettävä alioikeuden kansliaan ilmoitus merkinnän tekemiseksi kiinnitysrekisteriin.

52 a §

Ympäristöministeriö voi myöntää kaupungille luvan lunastaa asemakaava-alueella:


Alueella, jolle kaupunki on päättänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa on päätetty muuttaa, ympäristöministeriö voi myöntää kaupungille luvan lunastaa alueen, jolla sekava kiinteistöjaotus olennaisesti vaikeuttaa kaupungin kehittämisen kannalta tarpeellisen asemakaavan tai sen muutoksen laatimista.

Vastaavasti on 1 momentin 1 kohdan säännöstä sovellettava alueeseen, jolle kaupunki on päättänyt laadittavaksi asemakaavan, milloin aluetta on pidettävä sanotussa lainkohdassa tarkoitettuihin alueisiin verrattavana.

53 §

Asemakaava- ja yleiskaava-alueella sekä sellaisella alueella, jonka kaupunki on päättänyt kaavoitettavaksi, ympäristöministeriö voi myöntää kaupungille luvan lunastaa rakentamattoman alueen, milloin kaupungissa ei ole riittävästi ja kohtuullisilla ehdoilla käytettävissä rakennusmaata taikka milloin lunastamista on muusta syystä pidettävä tarpeellisena yleisen asuntotuotannon tai kaupungin muun suunnitelmanmukaisen rakentamisen edistämistä varten. Näin lunastetusta maasta yksityistä rakennustoimintaa varten muodostetut tontit on luovutettava asemakaavassa määrättyyn tarkoitukseen kohtuullisessa ajassa.


Ympäristöministeriö voi muissakin tapauksissa, kun yleinen tarve vaatii, myöntää kaupungille luvan pakkolunastuksen käyttämiseen sen alueella olevan kiinteän omaisuuden hankkimiseksi tai sen käyttöoikeuden rajoittamiseksi.

Sen estämättä mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ympäristöministeriö voi myöntää yleisen tarpeen sitä vaatiessa kaupungille luvan lunastaa alueen, joka kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoitettu asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen. Alueeseen voi sisältyä myös virkistys- ja suojelualuetta.

111 §

Mitä 50§:ssä sekä 52 a§:ssä on säädetty lunastamisesta asemakaava-alueella sekä sellaisella alueella, jolle kaupunki on päättänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa on päätetty muuttaa, on vastaavasti voimassa rakennuskaava-alueella sekä sellaisella alueella, jolle kunta on päättänyt laatia rakennuskaavan tai jonka rakennuskaavaa on päätetty muuttaa. Mitä 52§:ssä on säädetty, on niin ikään vastaavasti voimassa rakennuskaava-alueella, milloin rakennuskaavassa rakennuspaikaksi tarkoitetulle tilalle tai muulle alueelle, jota saadaan käyttää rakentamiseen, rakennettavaksi sallitusta kerrosalasta ei ole käytetty vähintään puolta tai jota sanotun pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ei ole pidettävä pääasiallisesti rakennuskaavan mukaisesti rakennettuna. Mitä 53§:n 1 ja 2 momentissa on säädetty lunastamisesta asemakaava-alueella sekä sellaisella alueella, jonka kaupunki on päättänyt kaavoitettavaksi, on vastaavasti voimassa rakennuskaava-alueella sekä sellaisella alueella, jonka kunta on päättänyt kaavoitettavaksi. Samoin on kunnasta voimassa, mitä 53§:n 3 ja 4 momentissa sekä 59§:n 1 momentissa on säädetty kaupungista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevissa lunastusta koskevissa asioissa noudatetaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa annetun rakentamiskehotuksen perusteella kaupungilla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa tontti, kun neljä vuotta on kulunut siitä, kun kehotus on annettu asianomaiselle tiedoksi. Lunastuksen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa rakentamiseen varatun määräajan päättymisestä.

Hallituksen esitys 103/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 71/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.