646/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Asetus lisenssivirastolle suoritettavista maksuista

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään valtion maksuperustelain (980/73) nojalla:

1 §

Lisenssiviraston toimituskirjoista on suoritettava seuraavat maksut:

1) Päätöksestä, jolla vienti- tai tuontilupa on myönnetty tai lupaehtoja muutettu, tavaran arvon perusteella seuraavasti:

Tavaran arvo mk maksu mk
- 10 000 50
yli 10 000- 100 000 250
yli 100 000-1 000 000 500
yli 1 000 000-10 000 000 700
yli 10 000 000- 1 000
2) Päätöksestä, jolla vienti- tai tuontiluvan voimassaoloaikaa on luvan voimassaoloaikana tehdystä hakemuksesta pidennetty 50
3) Maahanjääntitodistusta ja vientitodistusta koskevasta päätöksestä 100
4) Valvontalisenssiä koskevasta päätöksestä 50
5) Päätöksestä, jolla vienti- tai tuontilupahakemus on hylätty 50
6) Hakemuksen tai peruutuksen käsittelystä taikka tutkimatta jättämisestä 50
7) Hakemuksesta annettavasta tuontia tai vientiä koskevasta ennakkolausunnosta kummastakin 300
2 §

Lisenssiviraston muista kuin 1§:ssä mainituista suoritteista, kuten lisenssiviraston julkaisuista ja niiden tilauksesta, lisensiointia koskevasta automaattisella tietojenkäsittelyllä määräajoin valmistettavasta suoritteesta sekä lisenssiviraston lomakkeista määrätään maksu kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia eli suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi.

Omakustannusarvoon kuuluvat työ-, laite- ja muut kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytetty työaika ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla virastotyöaikaa noudattavan henkilön kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatavaa määrää 68 prosentilla.

2) Laitekustannukset lasketaan kertomalla laitteen tuntihinta kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella laitteen käyttöajalla sekä ottamalla huomioon muut laitteen käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset. Laitteen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun laitteen kuukausivuokra tai ostetun laitteen laskennallinen kuukausivuokra laitteen keskimääräisellä kuukausittaisella käyttötuntimäärällä.

3) Muut kustannukset. Lisenssiviraston suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä matkakustannuksista otetaan erikseen huomioon täysimääräisinä.

Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 50 prosenttia 1 kohdan mukaisista työkustannuksista.

3 §

Toimituskirjasta 1§:n mukaan kannettava maksu on merkittävä toimituskirjaan. Milloin toimituskirja on annettava maksutta on siihen tehtävä tätä koskeva merkintä.

4 §

Valtion virastot ja laitokset sekä muut viranomaiset, lukuunottamatta valtion liikelaitoksia, ovat vapaat tässä asetuksessa tarkoitetuista maksuista.

5 §

Maksuvelvollisen suoritettavaksi asetettu maksu peritään suoritteen valmistumisen jälkeen toimituskirjaa tai muuta asiakirjaa luovutettaessa postiennakolla tai erillisellä laskulla. Maksua laskulla perittäessä se on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu maksuvelvolliselle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi maksuvelvolliselle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Eräpäivä on merkittävä laskuun. Maksuvelvollinen voi suorittaa valtiolle tulevan maksun myös etukäteen.

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen asetettua maksua 5§:ssä säädetyssä määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, peritään häneltä 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 25 markkaa.

6 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

7 §

Tällä asetuksella kumotaan lisenssivirastolle suoritettavista maksuista 17 päivänä joulukuuta 1982 annettu asetus (978/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.