640/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Laki työsopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 34 a§:n 2 momentti, 34 b§:n 2 momentti ja 34 d§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 34 a§:n 2 momentti ja 34 b§:n 2 momentti 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (30/85) ja 34 d§:n 1 momentti 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa laissa (284/88), sekä

lisätään 34§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

34 §
Äitiys-, isyys- ja vanhempainloma sekä hoitovapaa

Jos äitiysloma aloitetaan aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, on äitiyslomasta ilmoitettava työnantajalle viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, jollei työnantajan ja työntekijän kesken ole toisin sovittu.


34 a §
Vanhempainloman jaksottaminen ja työntekijän ilmoitusvelvollisuus

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle vanhempainloman käyttämisestä, sen alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta mikäli mahdollista kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävän vanhempainloman alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen vanhempainloman alkamista. Isyyslomasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa tai, jos isyyslomaa käytetään valinnaisena aikana äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana, viimeistään kuukautta ennen tällaisen isyysloman alkamista.


34 b §
Hoitovapaan jaksottaminen ja työntekijän ilmoitusvelvollisuus

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaan käyttämisestä, sen alkamisesta, pituudesta ja jaksottamisesta hoitaakseen alle kaksivuotiasta lasta viimeistään kahta kuukautta ennen vanhempainloman päättymistä sekä hoitovapaan käyttämisestä tämän jälkeen hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa hoitovapaan ajankohta ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista tai niin pian kuin mahdollista.

34 d §
Osittainen hoitovapaa

Työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata lapsensa tai muun hänen kodissaan pysyvästi asuvan lapsen hoidon vuoksi sen vuoden loppuun saakka, jona lapsi aloittaa peruskoulun.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991, kuitenkin siten, että 34 d§:n 1 momentti tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Hallituksen esitys 77/90
Sosiaalivaliok. miet. 18/90
Suuren valiok. miet. 83/90

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.