568/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus kauppaoppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan kauppaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (493/87) 6§:n 2 momentin 5 kohta, 10§:n 2 momentin 3 kohta, 21§ ja 39§:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a§ seuraavasti.

6 §

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa johtokunnan tulee:


5) päättää oppilaitoksen työjärjestyksestä, opetusryhmien muodostamisen perusteista ja opettajien työnjaosta, jollei sitä ole johtosäännössä määrätty rehtorin tehtäväksi;


10 §

Rehtorin tulee:


3) valmistella opettajia kuultuaan oppilaitoksen työjärjestys, opetusryhmien muodostaminen ja opettajien työnjako;


17 a §

Opiskelijan työviikkoon voi sisältyä keskimäärin enintään 32 opetustuntia pakollisissa aineissa. Tämän lisäksi opiskelija voi osallistua vapaaehtoiseen opetukseen ja tukiopetukseen.

21 §

Oppilaitoksessa saadaan ammatillisessa peruskoulutuksessa käyttää opettamiseen, oppilaanohjaukseen, tukiopetukseen ja suunnitteluun 25 tuntia linjan vuosiluokkaa kohti viikossa. Lisäksi saadaan käyttää enintään 0,2 tuntia viikossa opiskelijaa kohti. Jos linjan vuosiluokalla on enemmän kuin 18 opiskelijaa, saadaan kuitenkin käyttää enintään 1,1 tuntia viikossa kutakin mainitun opiskelijamäärän ylittävää opiskelijaa kohti. Niillä linjan vuosiluokilla, joilla on enemmän kuin 36 opiskelijaa, saadaan käyttää enintään 1,6 tuntia viikossa kutakin opiskelijaa kohti. Oppilaitoksen käytettävissä on joka tapauksessa kutakin opetusviikkoa kohti vähintään tuntimäärä, joka saadaan, kun linjojen vuosiluokkien yhteismäärä kerrotaan luvulla 34.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuntimäärää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen linjan ensimmäistä vuosiluokkaa, jolla on toisena oppilaaksiottovuotena peräkkäin vähemmän kuin 10 opiskelijaa tai vähemmän kuin kuusi sellaista opiskelijaa, jolle 37§:n nojalla annetaan erityisopetusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuntimäärää korotetaan 0,5 tuntia viikossa kutakin muun vieraan kielen kuin toisen kotimaisen tai englannin kielen opetukseen osallistuvaa opiskelijaa kohti, kuitenkin enintään 12 tuntia viikossa kutakin edellä tarkoitettua kieltä kohti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuntimäärää korotetaan 2,5 tuntia viikossa jokaista sellaista opiskelijaa kohti, jolle 37§:n nojalla annetaan erityisopetusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuntimäärää laskettaessa on otettu huomioon 0,5 tuntia viikossa oppilaitoskohtaista suunnitteluaikaa oppilaitoksen päätoimista opettajaa kohti.

Tuntimäärä lasketaan opetuskielen mukaan erikseen kaksikielisissä oppilaitoksissa sekä muissa oppilaitoksissa, joissa järjestetään opetusta muulla kuin oppilaitoksen opetuskielellä.

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita opetustuntien määrän laskemisesta ja päättää tarvittaessa 1 momentissa tarkoitetun tuntimäärän tai 2 momentissa tarkoitetun ensimmäisen vuosiluokan vähimmäiskoon muuttamisesta erityisen koulutustehtävän tai muun erityisen syyn takia.

39 §

Oppilaitoksen tulee järjestää erityisopetusta sitä tarvitseville joko samassa opetusryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa tai eri opetusryhmässä.

Erityisopetuksessa saadaan ammattikasvatushallituksen määräämin perustein poiketa opiskelijaksi ottamista, koulutuksen pituutta, työajan pituutta ja oppilasarviointia koskevista säännöksistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Aikuiskoulutuksena järjestetyssä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja pitempikestoisessa lisäkoulutuksessa sovelletaan kuitenkin edelleen opetusryhmän muodostamista koskevia tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Poiketen siitä, mitä 21§:n 2 momentissa on säädetty, 31 päivään joulukuuta 1992 saakka 21§:n 1 momentin mukaista tuntimäärää laskettaessa ei oteta huomioon sellaisen linjan ensimmäistä vuosiluokkaa, jolla on kolmantena oppilaaksiottovuotena peräkkäin vähemmän kuin 10 opiskelijaa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.