559/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (494/83) 1§:n 1 momentti ja 8§:n 1 momentti,

näistä 1§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa (674/89), sekä

lisätään 4 lukuun uusi 13 a§ seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 1§:n 1 momentissa, sekä ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetussa laissa (557/90) tarkoitettuihin ammatillisiin opettajankoulutuslaitoksiin.


8 §
Valtionavustus käyttökustannuksiin

Ammatillista peruskoulutusta antava yksityinen oppilaitos saa valtionavustusta käyttökustannuksiin samojen perusteiden mukaan kuin vastaava kunnallinen oppilaitos saa 5 ja 6§:ssä tarkoitettua valtionosuutta.


13 a §
Valtionavustus opettajankoulutukseen ja eläkemaksu

Ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan oppilaitoksen opettajankoulutusosaston osalta ja harjoituskouluna toimivan ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjälle harjoituskouluna toimimisen osalta yksinomaan tästä koulutuksesta aiheutuvat 5§:ssä tarkoitetut todelliset käyttökustannukset sekä perustamiskustannuksiksi luettavat laitehankinnat valtionavustuksena kokonaisuudessaan.

Oppilaitoksen ylläpitäjälle, joka saa valtionavustusta käyttökustannuksiin 1 momentin nojalla, ei suoriteta valtionavustusta näihin kustannuksiin muulla perusteella.

Ammatillisen oppilaitoksen, jonka opettajankoulutusosaston johtajan, opettajan ja muun tarpeellisen henkilöstön eläketurva määräytyy ammatillisista opettajankoulutuslaitoksista annetun lain 19§:n 2 momentin mukaan, valtiokonttorille eläketurvan järjestämisestä aiheutuvana kustannuksena valtiokonttorille maksettavasta eläkemaksusta on voimassa, mitä 8 a §:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Hallituksen esitys 166/89
Sivistysvaliok. miet. 1/90
Suuren valiok. miet. 36/90

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.